سيستم مقالات توانير
گردآوري شده توسط شرکت توانير
چك ليستهاي ايمني
چك ليستهاي ايمني<ul><li><a href="http://wamp.tavanir.org.ir/getFile/?id=EDDB703176E0BB90857FD57EA9F6EB24">چك ليستهاي ايمني</a></li></ul>
چك ليستهاي دفتر خدمات مشتركين
نظارت عاليه دفتر خدمات مشتركين<ul><li><a href="http://wamp.tavanir.org.ir/getFile/?id=BAB3B014170CE994CD4E03DF8FAC2EAC">چك ليستهاي دفتر خدمات مشتركين</a></li></ul>
چك ليستهاي مديريت مصرف
نظارت عاليه<ul><li><a href="http://wamp.tavanir.org.ir/getFile/?id=021B739E357F059A7CEED878BEEC86B0">چك ليستهاي مديريت مصرف</a></li></ul>
چك ليستهاي تخصصي نظارت بر بهره برداري
چك ليست نظارت -دفتر بهره برداري<ul><li><a href="http://wamp.tavanir.org.ir/getFile/?id=A8B5036EA8CE515F330E8A81BFD8B5FD">چك ليستهاي تخصصي نظارت بر بهره برداري</a></li></ul>
چك ليستهاي مالي و مجمعي
چك ليست مالي نظارت عاليه<ul><li><a href="http://wamp.tavanir.org.ir/getFile/?id=52CD3171C9CD707D6C8D45AA8FD0B905">چك ليستهاي مالي و مجمعي</a></li></ul>
چك ليستهاي برنامه ريزي و بودجه
چك ليست برنامه ريزي نظارت عاليه<ul><li><a href="http://wamp.tavanir.org.ir/getFile/?id=2AF4FFDBD7DF44FD6B38EA8EE33A021C">چك ليستهاي برنامه ريزي و بودجه</a></li></ul>
چك ليستهاي دفتر مهندسي
چك ليست كلي مهندسي<ul><li><a href="http://wamp.tavanir.org.ir/getFile/?id=8F383EEF465651BF0C09BE0FEA69B0CF">چك ليستهاي دفتر مهندسي</a></li></ul>
چك ليست هاي دور چهارم نظارت (مهندسي)
چك ليست<ul><li><a href="http://wamp.tavanir.org.ir/getFile/?id=F2A45E42223517029F6CCFFDA0C2A27C">چك ليست هاي دور چهارم نظارت (مهندسي)</a></li></ul>