صفحه 94 از 95

نقش رسانه ها در ترويج مفاهيم، روشها و الگوهاي مصرف بهينه برق

پ‍ي‍د‌اي‍ش‌ ن‍خ‍س‍ت‍ي‍ن‌ ج‍و‌ان‍ه‌‌ه‍‍ا‌ي‌ پ‍دي‍ده‌‌ا‌ي‌ ب‍‍ا ن‍‍ام‌ رس‍‍ان‍ه‌ ‌ه‍‍ا‌ي‌ ج‍م‍‍ع‍‍ي‌ ب‍‍ا ت‍وس‍‍ع‍ه‌ و ت‍ك‍‍ام‍ل‌ ...نويسنده (ها) : رضا عارضي
کليدواژه (ها) : مصرف بهينه, اطلاع رساني
یکشنبه ، ١٥ بهمن ١٣٨٥، ادامه

برتري نقش رسانه اي اينترنت در فرهنگ سازي و بهره گيري از انرژي برق

ب‍ررس‍‍ي‌ م‍وف‍ق‍ي‍ت‌ ‌ه‍‍ا‌ي‌ ك‍ش‍ور‌ه‍‍ا‌ي‌ دن‍ي‍‍ا در ?? س‍‍ال‌ ت‍ج‍رب‍ه‌ م‍دي‍ري‍ت‌ ‌ان‍رژ‌ي‌ و م‍‍ع‍رف‍‍ي‌ ‌ال‍گ‍و‌ه‍‍ا‌ي‌ ...نويسنده (ها) : ابراهيم شعرا
کليدواژه (ها) : رسانه, فرهنگ سازي, برق, اينترنت, صرفه جويي
یکشنبه ، ١٥ بهمن ١٣٨٥، ادامه

رسانه ها و فرهنگ سازي در بهره گيري از انرژي برق

ب‍‍ه‍ره‌ گ‍ي‍ر‌ي‌ ب‍‍ه‍ي‍ن‍ه‌ ‌از ‌ان‍رژ‌ي‌ ك‍ه‌ ب‍ه‌ ‌ع‍ن‍و‌ان‌ ي‍ك‍‍ي‌ ‌از ‌ارك‍‍ان‌ رش‍د و ت‍وس‍‍ع‍ه‌ ‌از دي‍ر ب‍‍از م‍ورد ت‍وج‍ه‌ ...نويسنده (ها) : ابراهيم اندرخورا
یکشنبه ، ١٥ بهمن ١٣٨٥، ادامه

نقش رسانه ها در ترويج مفاهيم، روشها و الگوهاي مصرف بهينه برق

ذ‌ه‍ن‌ ت‍‍ع‍د‌اد زي‍‍اد‌ي‌ ‌از م‍ص‍رف‌ ك‍ن‍ن‍دگ‍‍ان‌ ‌ان‍رژ‌ي‌ ‌ال‍ك‍ت‍ري‍س‍ت‍ه‌ در ك‍ش‍ور ب‍‍ا ‌اي‍ن‌ ن‍ك‍ت‍ه‌ ن‍‍ام‍‍ان‍وس‌ ...نويسنده (ها) : طاهره صاحب
کليدواژه (ها) : رسانه, وسايل ارتباط جمعي, افکار عمومي, نظريه, برجسته سازي, مديريت مصرف, نقش وسايل ارتباطي
یکشنبه ، ١٥ بهمن ١٣٨٥، ادامه

نقش رسانهها در ترويج مفاهيم، روشها و الگوهاي مصرف بهينه برق

‌اب‍د‌ا‌ع‌ ب‍رق‌ ‌از م‍‍ه‍م‍ت‍ري‍ن‌ ‌اخ‍ت‍ر‌ا‌ع‍‍ات‌ ب‍ش‍ر در طول‌ ت‍‍اري‍خ‌ ح‍ي‍‍ات‌ خ‍وي‍ش‌ ب‍وده‌ ‌اس‍ت‌. ي‍‍اف‍ت‍ه‌ ‌ا‌ي‌ ك‍ه‌ ...نويسنده (ها) : ايرج رضائي
کليدواژه (ها) : مصرف بهينه, مصرف برق, رسانه, الگوي مصرف
یکشنبه ، ١٥ بهمن ١٣٨٥، ادامه

نقش رسانه ها در ترويج الگوي مصرف بهينه برق

ب‍‍ا ت‍وج‍ه‌ ب‍ه‌ ح‍ض‍ور گ‍س‍ت‍رده‌ ‌ان‍رژ‌ي‌ ‌ال‍ك‍ت‍ري‍ك‍‍ي‌ در ج‍و‌ام‍‍ع‌ ‌اد‌ار‌ي‌، ت‍ج‍‍ار‌ي‌، خ‍‍ان‍گ‍‍ي‌ و ص‍ن‍‍ع‍ت‌ و ...نويسنده (ها) : حسن حيدر پور
کليدواژه (ها) : مصرف بهينه, مصرف برق, رسانه, انرژي الکتريکي, الگوي مصرف
یکشنبه ، ١٥ بهمن ١٣٨٥، ادامه

نقش رسانه ها و آموزش هاي نوين در گسترش فرهنگ ايمني برق در جامعه

‌ارت‍ب‍‍اط‍ات‌ ن‍ق‍ش‌ ت‍‍ع‍ي‍ي‍ن‌ ك‍ن‍ن‍ده‌ ‌ا‌ي‌ درش‍ك‍ل‌ د‌ه‍‍ي‌ ف‍ر‌ه‍ن‍گ‌ د‌ارد. ب‍ه‌ گ‍ف‍ت‍ه‌ پ‍س‍ت‍م‍ن‌: م‍‍ا و‌اق‍‍ع‍ي‍ت‌ ...نويسنده (ها) : جيران خوانساري
کليدواژه (ها) : رسانه, ايمني برق, گسترش فرهنگ ايمني

نقش رسانه ها در گسترش فرهنگ ايمني

ي‍ك‍‍ي‌ ‌از م‍‍ه‍م‍ت‍ري‍ن‌ وظ‍اي‍ف‌ رس‍‍ان‍ه‌ ‌ه‍‍ا‌ي‌ خ‍ب‍ر‌ي‌، ب‍وي‍ژه‌ روزن‍‍ام‍ه‌ ‌ه‍‍ا، ‌اطلا‌ع‌ رس‍‍ان‍‍ي‌، ...نويسنده (ها) : رضا عارضي
کليدواژه (ها) : وسايل ارتباط جمعي, حوادث, ايمني

تحليلي بر فرايند عرضه برق، هزينه ها و قيمت گذاري آن با تاكيد بر نقش و كاركرد رسانه ها

ت‍‍ام‍ي‍ن‌ و ‌ع‍رض‍ه‌ ب‍رق‌ ش‍‍ام‍ل‌ ف‍ر‌اي‍ن‍د‌ي‌ ‌اس‍ت‌ ك‍ه‌ ‌از چ‍‍ه‍‍ار م‍رح‍ل‍ه‌ ت‍ول‍ي‍د، ‌ان‍ت‍ق‍‍ال‌، ت‍وزي‍‍ع‌ و ‌ع‍رض‍ه‌ ( ...نويسنده (ها) : کيومرث حيدري
کليدواژه (ها) : عرضه برق, کارکرد رسانه, قيمت گذاري

رسانه ها و نقد ( نقاط قوت و ضعف) عملكرد صنعت برق و مردم

وق‍ت‍‍ي‌ ب‍ه‌ س‍ي‍ر زن‍دگ‍‍ان‍‍ي‌ ب‍ش‍ر در ‌ع‍رص‍ه‌ ت‍‍اري‍خ‌ ن‍ي‍م‌ ن‍گ‍‍ا‌ه‍‍ي‌ م‍‍ي‌ ‌ان‍د‌ازي‍م‌ م‍ت‍وج‍ه‌ م‍‍ي‌ ش‍وي‍م‌ ك‍ه‌ ...نويسنده (ها) : خليل زائر الحسيني
کليدواژه (ها) : رسانه, ان‍ت‍ظ‍ار‌ات, مخاطب, نقد, بهره وري
سه شنبه ، ٢٦ دی ١٣٨٥، ادامه

رسانه ها، نقد عملكرد، حقوق متقابل صنعت برق و مردم

رس‍‍ان‍ه‌ ‌ه‍‍ا و رو‌اب‍ط ‌ع‍م‍وم‍‍ي‌ ب‍‍ا ت‍وج‍ه‌ ب‍ه‌ دي‍دگ‍‍اه‌ م‍ش‍ت‍رك‌ و زم‍ي‍ن‍ه‌ ‌ه‍‍ا‌ي‌ ‌ارت‍ب‍‍اط‍ي‌ م‍وج‍ود ‌از دي‍ر ...نويسنده (ها) : ابراهيم اندرخورا
سه شنبه ، ٢٦ دی ١٣٨٥، ادامه

همايش برق و رسانه: رسانه ها و حقوق متقابل صنعت برق و مردم

م‍ن‍‍اب‍‍ع‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ ب‍ه‌ ح‍ق‍وق‌ م‍ت‍ق‍‍اب‍ل‌ م‍ردم‌ و س‍‍ازم‍‍ان‌ ‌ه‍‍ا‌ي‌ ‌اج‍ت‍م‍‍ا‌ع‍‍ي‌ در ‌اص‍ول‌، م‍ب‍‍ان‍‍ي‌ و ...نويسنده (ها) : منصور سالار زهي
سه شنبه ، ٢٦ دی ١٣٨٥، ادامه

مطبوعات و طرح مشكلات مصرف كنندگان برق

م‍ق‍‍ال‍ه‌ ح‍‍اض‍ر ق‍ص‍د د‌ارد ت‍‍ا ب‍‍ا طرح‌ م‍وض‍و‌ع‍‍ات‌ ‌اس‍‍اس‍‍ي‌ و م‍‍ه‍م‌ ‌ارت‍ب‍‍اط‍ات‌ م‍ردم‍‍ي‌ و پ‍‍اس‍خ‍گ‍وي‍‍ي‌ در ...نويسنده (ها) : محمد رضا رسولي
کليدواژه (ها) : صنعت برق, ارتباطات مردمي, پاسخگويي, فاصله زماني, مخاطبان
سه شنبه ، ٢٦ دی ١٣٨٥، ادامه

ارتباطات رسانهاي؛ موثرترين ابزار پاسخگويي روابط عمومي هاي صنعت برق

ج‍‍اي‍گ‍‍اه‌ و ن‍ق‍ش‌ ص‍ن‍‍ع‍ت‌ ب‍رق‌ ك‍ش‍ور‌ام‍روزه‌ در ‌ا‌ع‍ت‍لا و رش‍د ‌اق‍ت‍ص‍‍اد‌ي‌، ‌اج‍ت‍م‍‍ا‌ع‍‍ي‌ و ف‍ر‌ه‍ن‍گ‍‍ي‌ ...نويسنده (ها) : علي رحيمي حقيقت
کليدواژه (ها) : رسانه, صنعت برق, روابط عمومي
دو شنبه ، ٢٥ دی ١٣٨٥، ادامه

بررسي روش ها و اصول اطلاع رساني در هنگام بروز شرايط اضطراري در تاسيسات توليد و انتقال انرژي الكتريكي

م‍ق‍‍ال‍ه‌ ح‍‍اض‍ر ب‍ه‌ ت‍ش‍ري‍ح‌ ن‍ح‍وه‌ پ‍‍اس‍خ‍گ‍وي‍‍ي‌ ب‍ه‌ رس‍‍ان‍ه‌ ‌ه‍‍ا‌ي‌ خ‍ب‍ر‌ي‌،م‍ردم‌ و ‌اف‍ك‍‍ار ‌ع‍م‍وم‍‍ي‌ در ...نويسنده (ها) : كاوه رسول زاده
کليدواژه (ها) : ش‍ر‌اي‍ط ‌اض‍طر‌ار‌ي‌, ن‍ي‍روگ‍‍اه‌ م‍و‌اد پ‍رت‍وز‌ا, رس‍‍ان‍ه‌ خ‍ب‍ر‌ي‌, سخنگو, بيانيه, مصاحبه, اطلاعيه
دو شنبه ، ٢٥ دی ١٣٨٥، ادامه

بررسي عملکرد صنعت برق و سنجش افکار عمومي استان زنجان در سال 1382

‌ام‍روزه‌ ن‍ظر س‍ن‍ج‍‍ي‌ ي‍‍ا س‍ن‍ج‍ش‌ ‌اف‍ك‍‍ار ‌ع‍م‍وم‍‍ي‌ در ‌ه‍م‍ه‌ ج‍و‌ام‍‍ع‌ ص‍ن‍‍ع‍ت‍‍ي‌ و ي‍‍ا در ح‍‍ال‌ ت‍وس‍‍ع‍ه‌، ‌از ...نويسنده (ها) : سجاد کتابي
کليدواژه (ها) : ن‍ظر س‍ن‍ج‍‍ي, يافته, ت‍ك‍ن‍ي‍ك‌ ‌ع‍ل‍م‍‍ي‌, ت‍وزي‍‍ع‌ ف‍ر‌او‌ان‍‍ي‌, مصرف بهينه, ت‍ج‍زي‍ه‌ و ت‍ح‍ل‍ي‍ل‌ ‌اطلا‌ع‍‍ات‌, ح‍ي‍طه‌ س‍ي‍‍اس‍‍ي‌, ح‍ي‍طه‌ ‌اج‍ت‍م‍‍ا‌ع‍‍ي
دو شنبه ، ٢٥ دی ١٣٨٥، ادامه

نقش رسانه ها در شفاف سازي توانمندي، کاستيها و بهره وري در صنعت برق

در ج‍‍ه‍‍ان‌ ك‍ن‍ون‍‍ي‌ ث‍روت‌ ك‍ش‍ور‌ه‍‍ا ر‌ا و‌اب‍س‍ت‍ه‌ ب‍ه‌ م‍ي‍ز‌ان‌ ت‍و‌ان‌، رش‍د ف‍ر‌ه‍ن‍گ‍‍ي‌ ، ‌اطلا‌ع‍‍ات‌، ص‍ن‍‍ع‍ت‌ و ...نويسنده (ها) : محمد حسين بهروزي
کليدواژه (ها) : شفاف سازي, هماهنگي, مدير, آگاهي علمي, فن آوري

فربه تر از اطلاعات و دانش

آنچه که مدت ها ذهن من را به شدت به خود مشقول کرده بود بوجود آمدن يک ترديد جدي درباره: جايگاه و ارزش و اعتبار اطلاعات در ذهن انسانها در مقايسه با ارزش و جايگاه واقعي آن ...
دو شنبه ، ١١ دی ١٣٨٥، ادامه

نقش متخصصان دانش در مديريت دانش

دانش و مديريت دانش اخيرا به عنوان " موضوعي داغ"، براي بسياري از سازمان ها مطرح شده است. اين مقاله با کاوش در تعريف دانش و مديريت دانش آغاز، و سپس مشارکت در مديريت دانش ...
دو شنبه ، ١١ دی ١٣٨٥، ادامه

دانش جهاني: چالشي روياروي کتابداران

اين گزارش به توصيف چگونگي ايجاد جامعه دانش با فن آوري هاي اطلاعاتي و ارتباطي مي پردازد، که بر اقتصاد هاي در حال رشد و انتقالي و نيز کشورهاي دشد يافته تاثير خواهد ...نويسنده (ها) : کريستوفر ادواردز
دو شنبه ، ١١ دی ١٣٨٥، ادامه
صفحه 94 از 95