صفحه 90 از 91

نقش رسانه ها در ترويج الگوي مصرف بهينه برق

ب‍‍ا ت‍وج‍ه‌ ب‍ه‌ ح‍ض‍ور گ‍س‍ت‍رده‌ ‌ان‍رژ‌ي‌ ‌ال‍ك‍ت‍ري‍ك‍‍ي‌ در ج‍و‌ام‍‍ع‌ ‌اد‌ار‌ي‌، ت‍ج‍‍ار‌ي‌، خ‍‍ان‍گ‍‍ي‌ و ص‍ن‍‍ع‍ت‌ و ...نويسنده (ها) : حسن حيدر پور
کليدواژه (ها) : مصرف بهينه, مصرف برق, رسانه, انرژي الکتريکي, الگوي مصرف
یکشنبه ، ١٥ بهمن ١٣٨٥، ادامه

نقش رسانه ها و آموزش هاي نوين در گسترش فرهنگ ايمني برق در جامعه

‌ارت‍ب‍‍اط‍ات‌ ن‍ق‍ش‌ ت‍‍ع‍ي‍ي‍ن‌ ك‍ن‍ن‍ده‌ ‌ا‌ي‌ درش‍ك‍ل‌ د‌ه‍‍ي‌ ف‍ر‌ه‍ن‍گ‌ د‌ارد. ب‍ه‌ گ‍ف‍ت‍ه‌ پ‍س‍ت‍م‍ن‌: م‍‍ا و‌اق‍‍ع‍ي‍ت‌ ...نويسنده (ها) : جيران خوانساري
کليدواژه (ها) : رسانه, ايمني برق, گسترش فرهنگ ايمني

نقش رسانه ها در گسترش فرهنگ ايمني

ي‍ك‍‍ي‌ ‌از م‍‍ه‍م‍ت‍ري‍ن‌ وظ‍اي‍ف‌ رس‍‍ان‍ه‌ ‌ه‍‍ا‌ي‌ خ‍ب‍ر‌ي‌، ب‍وي‍ژه‌ روزن‍‍ام‍ه‌ ‌ه‍‍ا، ‌اطلا‌ع‌ رس‍‍ان‍‍ي‌، ...نويسنده (ها) : رضا عارضي
کليدواژه (ها) : وسايل ارتباط جمعي, حوادث, ايمني

تحليلي بر فرايند عرضه برق، هزينه ها و قيمت گذاري آن با تاكيد بر نقش و كاركرد رسانه ها

ت‍‍ام‍ي‍ن‌ و ‌ع‍رض‍ه‌ ب‍رق‌ ش‍‍ام‍ل‌ ف‍ر‌اي‍ن‍د‌ي‌ ‌اس‍ت‌ ك‍ه‌ ‌از چ‍‍ه‍‍ار م‍رح‍ل‍ه‌ ت‍ول‍ي‍د، ‌ان‍ت‍ق‍‍ال‌، ت‍وزي‍‍ع‌ و ‌ع‍رض‍ه‌ ( ...نويسنده (ها) : کيومرث حيدري
کليدواژه (ها) : عرضه برق, کارکرد رسانه, قيمت گذاري

رسانه ها و نقد ( نقاط قوت و ضعف) عملكرد صنعت برق و مردم

وق‍ت‍‍ي‌ ب‍ه‌ س‍ي‍ر زن‍دگ‍‍ان‍‍ي‌ ب‍ش‍ر در ‌ع‍رص‍ه‌ ت‍‍اري‍خ‌ ن‍ي‍م‌ ن‍گ‍‍ا‌ه‍‍ي‌ م‍‍ي‌ ‌ان‍د‌ازي‍م‌ م‍ت‍وج‍ه‌ م‍‍ي‌ ش‍وي‍م‌ ك‍ه‌ ...نويسنده (ها) : خليل زائر الحسيني
کليدواژه (ها) : رسانه, ان‍ت‍ظ‍ار‌ات, مخاطب, نقد, بهره وري
سه شنبه ، ٢٦ دی ١٣٨٥، ادامه

رسانه ها، نقد عملكرد، حقوق متقابل صنعت برق و مردم

رس‍‍ان‍ه‌ ‌ه‍‍ا و رو‌اب‍ط ‌ع‍م‍وم‍‍ي‌ ب‍‍ا ت‍وج‍ه‌ ب‍ه‌ دي‍دگ‍‍اه‌ م‍ش‍ت‍رك‌ و زم‍ي‍ن‍ه‌ ‌ه‍‍ا‌ي‌ ‌ارت‍ب‍‍اط‍ي‌ م‍وج‍ود ‌از دي‍ر ...نويسنده (ها) : ابراهيم اندرخورا
سه شنبه ، ٢٦ دی ١٣٨٥، ادامه

همايش برق و رسانه: رسانه ها و حقوق متقابل صنعت برق و مردم

م‍ن‍‍اب‍‍ع‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ ب‍ه‌ ح‍ق‍وق‌ م‍ت‍ق‍‍اب‍ل‌ م‍ردم‌ و س‍‍ازم‍‍ان‌ ‌ه‍‍ا‌ي‌ ‌اج‍ت‍م‍‍ا‌ع‍‍ي‌ در ‌اص‍ول‌، م‍ب‍‍ان‍‍ي‌ و ...نويسنده (ها) : منصور سالار زهي
سه شنبه ، ٢٦ دی ١٣٨٥، ادامه

مطبوعات و طرح مشكلات مصرف كنندگان برق

م‍ق‍‍ال‍ه‌ ح‍‍اض‍ر ق‍ص‍د د‌ارد ت‍‍ا ب‍‍ا طرح‌ م‍وض‍و‌ع‍‍ات‌ ‌اس‍‍اس‍‍ي‌ و م‍‍ه‍م‌ ‌ارت‍ب‍‍اط‍ات‌ م‍ردم‍‍ي‌ و پ‍‍اس‍خ‍گ‍وي‍‍ي‌ در ...نويسنده (ها) : محمد رضا رسولي
کليدواژه (ها) : صنعت برق, ارتباطات مردمي, پاسخگويي, فاصله زماني, مخاطبان
سه شنبه ، ٢٦ دی ١٣٨٥، ادامه

ارتباطات رسانهاي؛ موثرترين ابزار پاسخگويي روابط عمومي هاي صنعت برق

ج‍‍اي‍گ‍‍اه‌ و ن‍ق‍ش‌ ص‍ن‍‍ع‍ت‌ ب‍رق‌ ك‍ش‍ور‌ام‍روزه‌ در ‌ا‌ع‍ت‍لا و رش‍د ‌اق‍ت‍ص‍‍اد‌ي‌، ‌اج‍ت‍م‍‍ا‌ع‍‍ي‌ و ف‍ر‌ه‍ن‍گ‍‍ي‌ ...نويسنده (ها) : علي رحيمي حقيقت
کليدواژه (ها) : رسانه, صنعت برق, روابط عمومي
دو شنبه ، ٢٥ دی ١٣٨٥، ادامه

بررسي روش ها و اصول اطلاع رساني در هنگام بروز شرايط اضطراري در تاسيسات توليد و انتقال انرژي الكتريكي

م‍ق‍‍ال‍ه‌ ح‍‍اض‍ر ب‍ه‌ ت‍ش‍ري‍ح‌ ن‍ح‍وه‌ پ‍‍اس‍خ‍گ‍وي‍‍ي‌ ب‍ه‌ رس‍‍ان‍ه‌ ‌ه‍‍ا‌ي‌ خ‍ب‍ر‌ي‌،م‍ردم‌ و ‌اف‍ك‍‍ار ‌ع‍م‍وم‍‍ي‌ در ...نويسنده (ها) : كاوه رسول زاده
کليدواژه (ها) : ش‍ر‌اي‍ط ‌اض‍طر‌ار‌ي‌, ن‍ي‍روگ‍‍اه‌ م‍و‌اد پ‍رت‍وز‌ا, رس‍‍ان‍ه‌ خ‍ب‍ر‌ي‌, سخنگو, بيانيه, مصاحبه, اطلاعيه
دو شنبه ، ٢٥ دی ١٣٨٥، ادامه

بررسي عملکرد صنعت برق و سنجش افکار عمومي استان زنجان در سال 1382

‌ام‍روزه‌ ن‍ظر س‍ن‍ج‍‍ي‌ ي‍‍ا س‍ن‍ج‍ش‌ ‌اف‍ك‍‍ار ‌ع‍م‍وم‍‍ي‌ در ‌ه‍م‍ه‌ ج‍و‌ام‍‍ع‌ ص‍ن‍‍ع‍ت‍‍ي‌ و ي‍‍ا در ح‍‍ال‌ ت‍وس‍‍ع‍ه‌، ‌از ...نويسنده (ها) : سجاد کتابي
کليدواژه (ها) : ن‍ظر س‍ن‍ج‍‍ي, يافته, ت‍ك‍ن‍ي‍ك‌ ‌ع‍ل‍م‍‍ي‌, ت‍وزي‍‍ع‌ ف‍ر‌او‌ان‍‍ي‌, مصرف بهينه, ت‍ج‍زي‍ه‌ و ت‍ح‍ل‍ي‍ل‌ ‌اطلا‌ع‍‍ات‌, ح‍ي‍طه‌ س‍ي‍‍اس‍‍ي‌, ح‍ي‍طه‌ ‌اج‍ت‍م‍‍ا‌ع‍‍ي
دو شنبه ، ٢٥ دی ١٣٨٥، ادامه

نقش رسانه ها در شفاف سازي توانمندي، کاستيها و بهره وري در صنعت برق

در ج‍‍ه‍‍ان‌ ك‍ن‍ون‍‍ي‌ ث‍روت‌ ك‍ش‍ور‌ه‍‍ا ر‌ا و‌اب‍س‍ت‍ه‌ ب‍ه‌ م‍ي‍ز‌ان‌ ت‍و‌ان‌، رش‍د ف‍ر‌ه‍ن‍گ‍‍ي‌ ، ‌اطلا‌ع‍‍ات‌، ص‍ن‍‍ع‍ت‌ و ...نويسنده (ها) : محمد حسين بهروزي
کليدواژه (ها) : شفاف سازي, هماهنگي, مدير, آگاهي علمي, فن آوري

فربه تر از اطلاعات و دانش

آنچه که مدت ها ذهن من را به شدت به خود مشقول کرده بود بوجود آمدن يک ترديد جدي درباره: جايگاه و ارزش و اعتبار اطلاعات در ذهن انسانها در مقايسه با ارزش و جايگاه واقعي آن ...
دو شنبه ، ١١ دی ١٣٨٥، ادامه

نقش متخصصان دانش در مديريت دانش

دانش و مديريت دانش اخيرا به عنوان " موضوعي داغ"، براي بسياري از سازمان ها مطرح شده است. اين مقاله با کاوش در تعريف دانش و مديريت دانش آغاز، و سپس مشارکت در مديريت دانش ...
دو شنبه ، ١١ دی ١٣٨٥، ادامه

دانش جهاني: چالشي روياروي کتابداران

اين گزارش به توصيف چگونگي ايجاد جامعه دانش با فن آوري هاي اطلاعاتي و ارتباطي مي پردازد، که بر اقتصاد هاي در حال رشد و انتقالي و نيز کشورهاي دشد يافته تاثير خواهد ...نويسنده (ها) : کريستوفر ادواردز
دو شنبه ، ١١ دی ١٣٨٥، ادامه

مديريت دانش

مديريت دانش، مطلب جديدي نيست با اين وجود، نگرش هاي شکل گرفته در مورد آن حائز اهميت است. با اين توضيح که نگرش هاي مبتني بر منابع به نگر ش هاي مبتني بردانش تبديل شده است. ...نويسنده (ها) : حسين ابطحي
کليدواژه (ها) : ابعاد مديريت دانش, عوامل کليدي موفقيت, مدل مديريت دانش
دو شنبه ، ١١ دی ١٣٨٥، ادامه

رسيدن به دروازه هاي اطلاعاتي: وظيفه اي ناتمام

کتابخانه هاي سراسر جهان، بزرگ يا کوچک، عمومي يا تخصصي، با شمار سرگيجه آور کتاب ها و منابع چاپي که هر روز منتشر مي شود، براي مقابله با رگبار اطلاعاتي، به يقين ...نويسنده (ها) : آناند پانيارا چون
دو شنبه ، ١١ دی ١٣٨٥، ادامه

مديريت دانش در سازمان ها: بررسي تاثير متقابل فناوري، فنون و انسان

مقاله حاضر حاوي مباحثي درباره اين است که چگونه ميتوان فرآيند مديريت دانش را به فعاليت هايي در زمينه ايجاد دانش، اعتبار بخشي به دانش، نمايش و عرضه دانش، اشاعه دانش و ...نويسنده (ها) : گانب دي.بات
کليدواژه (ها) : مديريت دانش, فناوري اطلاعات, دانش پژوهان, سيستم مديريت دانش, تعامل

صنعت نفت و مديريت دانش: بکارگيري نظام مديريت دانش در بريتيش پتروليوم

در بريتيش پتروليوم حرکت به سمت مديريت دانش با يک پروژه آزمايشي آغاز گرديد. پروژه هاي آزمايشي در يک مقياس کوچکتر انجام مي شوند. با انجام ارزيابي ها نقاط قوت و ضعف با ...نويسنده (ها) : علي گزني
کليدواژه (ها) : مديريت دانش, بريتيش پتروليوم, راهبرد تبادل فردي دانش

توسعه نظام مديريت دانش در زيراکس

زيراکس به عنوان يکي از برترين و موفق ترين سازمان ها، در پياده سازي نظام مديريت دانش مطرح مي باشد. مديريت دانش در اين سازمان متوجه تکنسين ها گرديد. زيراکس از 25000 تکنسين ...نويسنده (ها) : علي گزني
کليدواژه (ها) : زيمنس, نظام مديريت دانش
چهار شنبه، ٠٦ دی ١٣٨٥، ادامه
صفحه 90 از 91