صفحه 89 از 96

رديابي آلودگي كندانسور فيدپمپ توربيني واحد 4 نيروگاه شهيد سليمي

در اين مقاله منبع آلوده كننده سيستم خنك كننده نيروگاههاي شهيد سليمي شناسايي و محاسبات رياضي جهت تعيين ميزان آلودگي آورده شده استنويسنده (ها) : علي دريا باري
یکشنبه ، ٢٩ اردیبهشت ١٣٨٧، ادامه

نگاهي به اهميت خوردگي ميكروبها در نيروگاهها

در اين مقاله كلياتي در مورد خوردگي ميكروبي و اهميت مسئله خوردگي ميكروبي از ديدگاه آمار آورده شده است. پس از آن خوردگي ميكروبي در مورد بعضي قسمتهاي نيروگاهي مورد ...نويسنده (ها) : محمد رضا جواهر دشتي
یکشنبه ، ٢٩ اردیبهشت ١٣٨٧، ادامه

طراحي سيستم حفاظت كاتوديك خط لوله گاز 8 اينچ نيروگاه تبريز

در اين مقاله پارامترهاي مورد نياز طراحي حفاظت كاتوديك در قالب طرح حفاظت كاتوديك خط لوله گاز نيروگاه تبريز مورد بحث قرار گرفته استنويسنده (ها) : ابراهيم ذبيحي نژاد
یکشنبه ، ٢٩ اردیبهشت ١٣٨٧، ادامه

مباني حفاظت كاتدي كندانسور

در اين مقاله اصول اوليه طراحي حفاظت كاتدي و عوامل موثر بر آن در كندانسور نيروگاهها مورد بحث و بررسي قرار گرفته است.نويسنده (ها) : خسرو رحماني
یکشنبه ، ٢٩ اردیبهشت ١٣٨٧، ادامه

خوردگي در لوله هاي واتروال ديگهاي بخار نيروگاههاي حرارتي

در اين مقاله نقش آلودگيهاي گوناگون كه باعث انحراف پارامترهاي كنترل شيميايي از وضعيت نرمال مي گرددبررسي شده و تاثير كنترل شيميايي در خوردگي سمت سيال لوله هاي ديگهاي ...نويسنده (ها) : محسن شادروان
یکشنبه ، ٢٩ اردیبهشت ١٣٨٧، ادامه

روابط عمومي و مديريت بحران

بحران يعني عدم انطباق بين نيازها و منابع؛ تغيير ناگهاني ، بروز حوادث غيرمنتظره و خطرناك و نداشتن اطمينان از اوضاع و بر هم خوردن تعادل.
به عبارت ديگر تغيير ناگهاني، ...
چهار شنبه، ٢٥ اردیبهشت ١٣٨٧، ادامه

برق از كجا مي‌آيد؟

-
سه شنبه ، ٠٣ اردیبهشت ١٣٨٧، ادامه

گزارش بازديد از كارتهاي الكترونيكي آسيب‌ديده سيستم كنترل

گزارش بازديد از كارتهاي الكترونيكي آسيب‌ديدة سيستم كنترلاين گزارش از سه بخش تشكيل گرديده است0
الف : سابقه موضوع و شرايط فعلي
ب : مستندات موجود و توصيه ...
چهار شنبه، ٢٨ فروردین ١٣٨٧، ادامه

دوربين هواييULTRACM گارگاه تخصصي

-
یکشنبه ، ١٩ اسفند ١٣٨٦، ادامه

Surface geophysical Methods

-
شنبه ، ١١ اسفند ١٣٨٦، ادامه

گزارش پروژه GIS شركت برق منطقه اي تهران

-
چهار شنبه، ٠٨ اسفند ١٣٨٦، ادامه

تاسيسات زير زميني

-
چهار شنبه، ٠٨ اسفند ١٣٨٦، ادامه

مطالب ارايه شده در سمينار GISتوزيع 18-5-84

-
چهار شنبه، ٠٨ اسفند ١٣٨٦، ادامه

كنترل هماهنگ ترانسفورماتور مجهز به تپ- چنجر و جبرانگر استاتيكي توان راكتيوبا استفاده از نظزيه كنترل نظارت سيستمهايگسسته پيشامد

كنترل هماهنگ ترانسفورماتور مجهز به تپ- چنجر و جبرانگر استاتيكي توان راكتيوبا استفاده از نظزيه كنترل نظارت سيستمهايگسسته پيشامد
سه شنبه ، ٣٠ بهمن ١٣٨٦، ادامه

كنترل مقاوم موتور القايي اشباع پذير نسبت به تغييرات بار

سه شنبه ، ٣٠ بهمن ١٣٨٦، ادامه

تشخيص عيب نشتي در بويلر نيروگاه بخار با استفاده از مدل ديناميكي فازي

تشخيص عيب نشتي در بويلر نيروگاه بخار با استفاده از مدل ديناميكي فازينويسنده (ها) : محمد رضا خالقي, ابراهيم طالبيان, حميدرضا تقي راد
سه شنبه ، ٣٠ بهمن ١٣٨٦، ادامه
صفحه 89 از 96