صفحه 89 از 91

روشهاي بهره گيري بهينه از سيستم روشنايي معابر عمومي در توزيع

برق منطقه اي خراساننويسنده (ها) : محمد رحماني
یکشنبه ، ٢٩ بهمن ١٣٨٥، ادامه

روش كم هزينه كردن شبكه روشنايي معابر

از برق منطقه اي خراسان قسمت بجنوردنويسنده (ها) : حسين حاتمي
یکشنبه ، ٢٩ بهمن ١٣٨٥، ادامه

انتخاب بهينه ترانسفورماتورها

یکشنبه ، ٢٩ بهمن ١٣٨٥، ادامه

نقش كولرهاي آبي در كاهش مصرف برق شبكه هاي توزيع نيرو

از شركت ارجنويسنده (ها) : فرزين ايران نژاد, هاشم فتحي
یکشنبه ، ٢٩ بهمن ١٣٨٥، ادامه

اهميت تعرفه ها بر اعمال مديريت مصرف و تنظيم قله بار

یکشنبه ، ٢٩ بهمن ١٣٨٥، ادامه

بهينه كردن تلفات در سيستم هاي توزيع با استفاده از خازن

از دانشكده برق دانشگاه صنعتي امير كبير تهراننويسنده (ها) : بهروز وحيدي, سيد حسين حسينيان
یکشنبه ، ٢٩ بهمن ١٣٨٥، ادامه

اثر تغيير ساعت مصرف انرژي الكتريكي

نويسنده (ها) : عليمحمد رنجبر, عليرضا شيراني, امير فرشاد فتحي

مسيريابي خطوط انتقال نيروبااستفاده از GIS

پايان نامه کارشناسي ارشدگرايش فتوگرامتري با عنوان : مسيريابي خطوط انتقال نيروبااستفاده از GIS در كتابخانه توانير موجود مي باشد
سه شنبه ، ٢٤ بهمن ١٣٨٥، ادامه

مدل بازار توانراكتيو از ديدگاه پايداري ولتاژ

انجام مطالعات فني در شبكه و نيز تجربه هاي بهره برداري نشان مي دهد كه با مديريت صحيح توان راكتيو ميتوان مشخصه هاي فني سيستم را بهبود بخشيد. در اين مقاله هدف ارائه ...
چهار شنبه، ١٨ بهمن ١٣٨٥، ادامه

نقش رسانه هاي ديداري و شنيداري در ترويج الگوي مصرف بهينه برق

‌اگ‍ر ‌آب‌ ر‌ا ب‍ه‌ ‌ع‍ن‍و‌ان‌ م‍‍اي‍ه‌ ح‍ي‍‍ات‌ ب‍ش‍ر ب‍د‌ان‍ي‍م‌ ب‍‍ي‌ ش‍ك‌ ب‍‍اي‍د ب‍ه‌ ‌اي‍ن‌ ن‍ك‍ت‍ه‌ ‌اذ‌ع‍‍ان‌ ك‍رد ك‍ه‌ ...کليدواژه (ها) : مصرف بهينه, مصرف برق, رسانه, الگوي مصرف, رسانه ديداري, رسانه شنيداري
سه شنبه ، ١٧ بهمن ١٣٨٥، ادامه

رسانه ها و فرهنگ سازي در بهره گيري از انرژي برق

‌ان‍رژ‌ي‌ ب‍رق‌ ي‍ك‍‍ي‌ ‌از م‍‍ه‍م‍ت‍ري‍ن‌ و گ‍ر‌ان‍ت‍ري‍ن‌ ‌ان‍رژي‍‍ه‍‍ا‌ي‌ م‍وج‍ود در طب‍ي‍‍ع‍ت‌ ‌اس‍ت‌ ك‍ه‌ ن‍ق‍ش‌ ب‍س‍ز‌اي‍‍ي‌ ...نويسنده (ها) : محمدرضا شيخ الاسلام زاده
سه شنبه ، ١٧ بهمن ١٣٨٥، ادامه

رسانه ها و فرهنگ سازي در بهره گيري از انرژي برق

ب‍‍ا ت‍وج‍ه‌ ب‍ه‌ س‍رم‍‍اي‍ه‌ گ‍ذ‌ار‌ي‌ ك‍لان‌ ( م‍‍اد‌ي‌، م‍‍ع‍ن‍و‌ي‌) در ص‍ن‍‍ع‍ت‌ ب‍رق‌، ك‍‍ار‌اي‍‍ي‌ ب‍س‍ي‍‍ار ب‍‍الا‌ي‌ ‌اي‍ن‌ ...کليدواژه (ها) : انرژي الکتريکي, آگاهي, تجهيزات, شبکه
سه شنبه ، ١٧ بهمن ١٣٨٥، ادامه

نقش آگهي هاي خدمت عمومي تلويزيوني در اشاعه الگوهاي بهينه مصرف برق بين مخاطبان كودك و نوجوان

ت‍ل‍وي‍زي‍ون‌ در س‍پ‍‍ه‍ر رس‍‍ان‍ه‌ ‌ا‌ي‌ ‌اي‍ر‌ان‍ي‍‍ان‌ ف‍ر‌اگ‍ي‍رت‍ري‍ن‌ وس‍ي‍ل‍ه‌ ‌ارت‍ب‍‍اط ج‍م‍‍ع‍‍ي‌ م‍ح‍س‍وب‌ م‍‍ي‌ ش‍ود و ...نويسنده (ها) : بهرام جبار لو شبستري
سه شنبه ، ١٧ بهمن ١٣٨٥، ادامه

نقش رسانه ها در ترويج مفاهيم ، روشها و الگوهاي مصرف بهينه برق

در پ‍‍ي‌ رش‍د ص‍ن‍‍ع‍ت‌ و پ‍ي‍ش‍رف‍ت‍‍ه‍‍ا‌ي‌ ‌ع‍ظي‍م‌ ت‍ك‍ن‍ول‍وژي‍ك‍‍ي‌ و ب‍‍ا ‌ع‍ن‍‍اي‍ت‌ ب‍ه‌ رش‍د ش‍‍ه‍ر ن‍ش‍ي‍ن‍‍ي‌ و ...نويسنده (ها) : جواد حسن پور
سه شنبه ، ١٧ بهمن ١٣٨٥، ادامه

استفاده از رسانه ها براي تاثيرگذاري بر رفتار مصرف برق

‌اس‍ت‍ف‍‍اده‌ ‌از رس‍‍ان‍ه‌ ‌ه‍‍ا ب‍ر‌ا‌ي‌ ت‍‍اث‍ي‍ربر رفتار مصرفي مخاطبان کاربرد روز افزوني يافته است اين کاربرد عمدتا در چارچوبي صورت مي گيرد که به ...نويسنده (ها) : بابک اسکندريون
سه شنبه ، ١٧ بهمن ١٣٨٥، ادامه

نقش رسانه ها در ترويج فرهنگ بهينه سازي مصرف برق و ارايه روشهاي نوين

‌اي‍ر‌ان‌ ي‍ك‍‍ي‌ ‌از ك‍ش‍ور‌ه‍‍ا‌ي‌ ‌اس‍ت‌ ك‍ه‌ ب‍ه‌ ل‍طف‌ پ‍روردگ‍‍ار ‌از م‍ن‍‍اب‍‍ع‌ ‌غ‍ن‍‍ي‌ زي‍ر زم‍ي‍ن‍‍ي‌ و ظرف‍ي‍ت‌ ...نويسنده (ها) : حمزه نصير پور تراکمه
سه شنبه ، ١٧ بهمن ١٣٨٥، ادامه

توسعه پايدار با مديريت و كنترل مصرف برق

در ‌ع‍ص‍ر ح‍‍اض‍ر ي‍ك‍‍ي‌ ‌از م‍‍ه‍م‌ ت‍ري‍ن‌ ض‍روري‍‍ات‌ زن‍دگ‍‍ي‌، ‌اس‍ت‍ف‍‍اده‌ گ‍س‍ت‍رده‌ ‌از ‌ان‍رژ‌ي‌ ‌ال‍ك‍ت‍ري‍ك‍‍ي‌ ‌اس‍ت‌ ...نويسنده (ها) : غلام رضا فيض بشي پور
کليدواژه (ها) : الگوي مصرف, اهداف توسعه, تلويزيون, مهندسي مجدد, گفت و گو, مباحثه
یکشنبه ، ١٥ بهمن ١٣٨٥، ادامه

نقش رسانه ها در ترويج مفاهيم، روشها و الگوهاي مصرف بهينه برق

پ‍ي‍د‌اي‍ش‌ ن‍خ‍س‍ت‍ي‍ن‌ ج‍و‌ان‍ه‌‌ه‍‍ا‌ي‌ پ‍دي‍ده‌‌ا‌ي‌ ب‍‍ا ن‍‍ام‌ رس‍‍ان‍ه‌ ‌ه‍‍ا‌ي‌ ج‍م‍‍ع‍‍ي‌ ب‍‍ا ت‍وس‍‍ع‍ه‌ و ت‍ك‍‍ام‍ل‌ ...نويسنده (ها) : رضا عارضي
کليدواژه (ها) : مصرف بهينه, اطلاع رساني
یکشنبه ، ١٥ بهمن ١٣٨٥، ادامه

برتري نقش رسانه اي اينترنت در فرهنگ سازي و بهره گيري از انرژي برق

ب‍ررس‍‍ي‌ م‍وف‍ق‍ي‍ت‌ ‌ه‍‍ا‌ي‌ ك‍ش‍ور‌ه‍‍ا‌ي‌ دن‍ي‍‍ا در ?? س‍‍ال‌ ت‍ج‍رب‍ه‌ م‍دي‍ري‍ت‌ ‌ان‍رژ‌ي‌ و م‍‍ع‍رف‍‍ي‌ ‌ال‍گ‍و‌ه‍‍ا‌ي‌ ...نويسنده (ها) : ابراهيم شعرا
کليدواژه (ها) : رسانه, فرهنگ سازي, برق, اينترنت, صرفه جويي
یکشنبه ، ١٥ بهمن ١٣٨٥، ادامه

رسانه ها و فرهنگ سازي در بهره گيري از انرژي برق

ب‍‍ه‍ره‌ گ‍ي‍ر‌ي‌ ب‍‍ه‍ي‍ن‍ه‌ ‌از ‌ان‍رژ‌ي‌ ك‍ه‌ ب‍ه‌ ‌ع‍ن‍و‌ان‌ ي‍ك‍‍ي‌ ‌از ‌ارك‍‍ان‌ رش‍د و ت‍وس‍‍ع‍ه‌ ‌از دي‍ر ب‍‍از م‍ورد ت‍وج‍ه‌ ...نويسنده (ها) : ابراهيم اندرخورا
یکشنبه ، ١٥ بهمن ١٣٨٥، ادامه
صفحه 89 از 91