صفحه 89 از 90

رسانه ها و فرهنگ سازي در بهره گيري از انرژي برق

ب‍‍ا ت‍وج‍ه‌ ب‍ه‌ س‍رم‍‍اي‍ه‌ گ‍ذ‌ار‌ي‌ ك‍لان‌ ( م‍‍اد‌ي‌، م‍‍ع‍ن‍و‌ي‌) در ص‍ن‍‍ع‍ت‌ ب‍رق‌، ك‍‍ار‌اي‍‍ي‌ ب‍س‍ي‍‍ار ب‍‍الا‌ي‌ ‌اي‍ن‌ ...کليدواژه (ها) : انرژي الکتريکي, آگاهي, تجهيزات, شبکه
سه شنبه ، ١٧ بهمن ١٣٨٥، ادامه

نقش آگهي هاي خدمت عمومي تلويزيوني در اشاعه الگوهاي بهينه مصرف برق بين مخاطبان كودك و نوجوان

ت‍ل‍وي‍زي‍ون‌ در س‍پ‍‍ه‍ر رس‍‍ان‍ه‌ ‌ا‌ي‌ ‌اي‍ر‌ان‍ي‍‍ان‌ ف‍ر‌اگ‍ي‍رت‍ري‍ن‌ وس‍ي‍ل‍ه‌ ‌ارت‍ب‍‍اط ج‍م‍‍ع‍‍ي‌ م‍ح‍س‍وب‌ م‍‍ي‌ ش‍ود و ...نويسنده (ها) : بهرام جبار لو شبستري
سه شنبه ، ١٧ بهمن ١٣٨٥، ادامه

نقش رسانه ها در ترويج مفاهيم ، روشها و الگوهاي مصرف بهينه برق

در پ‍‍ي‌ رش‍د ص‍ن‍‍ع‍ت‌ و پ‍ي‍ش‍رف‍ت‍‍ه‍‍ا‌ي‌ ‌ع‍ظي‍م‌ ت‍ك‍ن‍ول‍وژي‍ك‍‍ي‌ و ب‍‍ا ‌ع‍ن‍‍اي‍ت‌ ب‍ه‌ رش‍د ش‍‍ه‍ر ن‍ش‍ي‍ن‍‍ي‌ و ...نويسنده (ها) : جواد حسن پور
سه شنبه ، ١٧ بهمن ١٣٨٥، ادامه

استفاده از رسانه ها براي تاثيرگذاري بر رفتار مصرف برق

‌اس‍ت‍ف‍‍اده‌ ‌از رس‍‍ان‍ه‌ ‌ه‍‍ا ب‍ر‌ا‌ي‌ ت‍‍اث‍ي‍ربر رفتار مصرفي مخاطبان کاربرد روز افزوني يافته است اين کاربرد عمدتا در چارچوبي صورت مي گيرد که به ...نويسنده (ها) : بابک اسکندريون
سه شنبه ، ١٧ بهمن ١٣٨٥، ادامه

نقش رسانه ها در ترويج فرهنگ بهينه سازي مصرف برق و ارايه روشهاي نوين

‌اي‍ر‌ان‌ ي‍ك‍‍ي‌ ‌از ك‍ش‍ور‌ه‍‍ا‌ي‌ ‌اس‍ت‌ ك‍ه‌ ب‍ه‌ ل‍طف‌ پ‍روردگ‍‍ار ‌از م‍ن‍‍اب‍‍ع‌ ‌غ‍ن‍‍ي‌ زي‍ر زم‍ي‍ن‍‍ي‌ و ظرف‍ي‍ت‌ ...نويسنده (ها) : حمزه نصير پور تراکمه
سه شنبه ، ١٧ بهمن ١٣٨٥، ادامه

توسعه پايدار با مديريت و كنترل مصرف برق

در ‌ع‍ص‍ر ح‍‍اض‍ر ي‍ك‍‍ي‌ ‌از م‍‍ه‍م‌ ت‍ري‍ن‌ ض‍روري‍‍ات‌ زن‍دگ‍‍ي‌، ‌اس‍ت‍ف‍‍اده‌ گ‍س‍ت‍رده‌ ‌از ‌ان‍رژ‌ي‌ ‌ال‍ك‍ت‍ري‍ك‍‍ي‌ ‌اس‍ت‌ ...نويسنده (ها) : غلام رضا فيض بشي پور
کليدواژه (ها) : الگوي مصرف, اهداف توسعه, تلويزيون, مهندسي مجدد, گفت و گو, مباحثه
یکشنبه ، ١٥ بهمن ١٣٨٥، ادامه

نقش رسانه ها در ترويج مفاهيم، روشها و الگوهاي مصرف بهينه برق

پ‍ي‍د‌اي‍ش‌ ن‍خ‍س‍ت‍ي‍ن‌ ج‍و‌ان‍ه‌‌ه‍‍ا‌ي‌ پ‍دي‍ده‌‌ا‌ي‌ ب‍‍ا ن‍‍ام‌ رس‍‍ان‍ه‌ ‌ه‍‍ا‌ي‌ ج‍م‍‍ع‍‍ي‌ ب‍‍ا ت‍وس‍‍ع‍ه‌ و ت‍ك‍‍ام‍ل‌ ...نويسنده (ها) : رضا عارضي
کليدواژه (ها) : مصرف بهينه, اطلاع رساني
یکشنبه ، ١٥ بهمن ١٣٨٥، ادامه

برتري نقش رسانه اي اينترنت در فرهنگ سازي و بهره گيري از انرژي برق

ب‍ررس‍‍ي‌ م‍وف‍ق‍ي‍ت‌ ‌ه‍‍ا‌ي‌ ك‍ش‍ور‌ه‍‍ا‌ي‌ دن‍ي‍‍ا در ?? س‍‍ال‌ ت‍ج‍رب‍ه‌ م‍دي‍ري‍ت‌ ‌ان‍رژ‌ي‌ و م‍‍ع‍رف‍‍ي‌ ‌ال‍گ‍و‌ه‍‍ا‌ي‌ ...نويسنده (ها) : ابراهيم شعرا
کليدواژه (ها) : رسانه, فرهنگ سازي, برق, اينترنت, صرفه جويي
یکشنبه ، ١٥ بهمن ١٣٨٥، ادامه

رسانه ها و فرهنگ سازي در بهره گيري از انرژي برق

ب‍‍ه‍ره‌ گ‍ي‍ر‌ي‌ ب‍‍ه‍ي‍ن‍ه‌ ‌از ‌ان‍رژ‌ي‌ ك‍ه‌ ب‍ه‌ ‌ع‍ن‍و‌ان‌ ي‍ك‍‍ي‌ ‌از ‌ارك‍‍ان‌ رش‍د و ت‍وس‍‍ع‍ه‌ ‌از دي‍ر ب‍‍از م‍ورد ت‍وج‍ه‌ ...نويسنده (ها) : ابراهيم اندرخورا
یکشنبه ، ١٥ بهمن ١٣٨٥، ادامه

نقش رسانه ها در ترويج مفاهيم، روشها و الگوهاي مصرف بهينه برق

ذ‌ه‍ن‌ ت‍‍ع‍د‌اد زي‍‍اد‌ي‌ ‌از م‍ص‍رف‌ ك‍ن‍ن‍دگ‍‍ان‌ ‌ان‍رژ‌ي‌ ‌ال‍ك‍ت‍ري‍س‍ت‍ه‌ در ك‍ش‍ور ب‍‍ا ‌اي‍ن‌ ن‍ك‍ت‍ه‌ ن‍‍ام‍‍ان‍وس‌ ...نويسنده (ها) : طاهره صاحب
کليدواژه (ها) : رسانه, وسايل ارتباط جمعي, افکار عمومي, نظريه, برجسته سازي, مديريت مصرف, نقش وسايل ارتباطي
یکشنبه ، ١٥ بهمن ١٣٨٥، ادامه

نقش رسانهها در ترويج مفاهيم، روشها و الگوهاي مصرف بهينه برق

‌اب‍د‌ا‌ع‌ ب‍رق‌ ‌از م‍‍ه‍م‍ت‍ري‍ن‌ ‌اخ‍ت‍ر‌ا‌ع‍‍ات‌ ب‍ش‍ر در طول‌ ت‍‍اري‍خ‌ ح‍ي‍‍ات‌ خ‍وي‍ش‌ ب‍وده‌ ‌اس‍ت‌. ي‍‍اف‍ت‍ه‌ ‌ا‌ي‌ ك‍ه‌ ...نويسنده (ها) : ايرج رضائي
کليدواژه (ها) : مصرف بهينه, مصرف برق, رسانه, الگوي مصرف
یکشنبه ، ١٥ بهمن ١٣٨٥، ادامه

نقش رسانه ها در ترويج الگوي مصرف بهينه برق

ب‍‍ا ت‍وج‍ه‌ ب‍ه‌ ح‍ض‍ور گ‍س‍ت‍رده‌ ‌ان‍رژ‌ي‌ ‌ال‍ك‍ت‍ري‍ك‍‍ي‌ در ج‍و‌ام‍‍ع‌ ‌اد‌ار‌ي‌، ت‍ج‍‍ار‌ي‌، خ‍‍ان‍گ‍‍ي‌ و ص‍ن‍‍ع‍ت‌ و ...نويسنده (ها) : حسن حيدر پور
کليدواژه (ها) : مصرف بهينه, مصرف برق, رسانه, انرژي الکتريکي, الگوي مصرف
یکشنبه ، ١٥ بهمن ١٣٨٥، ادامه

نقش رسانه ها و آموزش هاي نوين در گسترش فرهنگ ايمني برق در جامعه

‌ارت‍ب‍‍اط‍ات‌ ن‍ق‍ش‌ ت‍‍ع‍ي‍ي‍ن‌ ك‍ن‍ن‍ده‌ ‌ا‌ي‌ درش‍ك‍ل‌ د‌ه‍‍ي‌ ف‍ر‌ه‍ن‍گ‌ د‌ارد. ب‍ه‌ گ‍ف‍ت‍ه‌ پ‍س‍ت‍م‍ن‌: م‍‍ا و‌اق‍‍ع‍ي‍ت‌ ...نويسنده (ها) : جيران خوانساري
کليدواژه (ها) : رسانه, ايمني برق, گسترش فرهنگ ايمني

نقش رسانه ها در گسترش فرهنگ ايمني

ي‍ك‍‍ي‌ ‌از م‍‍ه‍م‍ت‍ري‍ن‌ وظ‍اي‍ف‌ رس‍‍ان‍ه‌ ‌ه‍‍ا‌ي‌ خ‍ب‍ر‌ي‌، ب‍وي‍ژه‌ روزن‍‍ام‍ه‌ ‌ه‍‍ا، ‌اطلا‌ع‌ رس‍‍ان‍‍ي‌، ...نويسنده (ها) : رضا عارضي
کليدواژه (ها) : وسايل ارتباط جمعي, حوادث, ايمني

تحليلي بر فرايند عرضه برق، هزينه ها و قيمت گذاري آن با تاكيد بر نقش و كاركرد رسانه ها

ت‍‍ام‍ي‍ن‌ و ‌ع‍رض‍ه‌ ب‍رق‌ ش‍‍ام‍ل‌ ف‍ر‌اي‍ن‍د‌ي‌ ‌اس‍ت‌ ك‍ه‌ ‌از چ‍‍ه‍‍ار م‍رح‍ل‍ه‌ ت‍ول‍ي‍د، ‌ان‍ت‍ق‍‍ال‌، ت‍وزي‍‍ع‌ و ‌ع‍رض‍ه‌ ( ...نويسنده (ها) : کيومرث حيدري
کليدواژه (ها) : عرضه برق, کارکرد رسانه, قيمت گذاري

رسانه ها و نقد ( نقاط قوت و ضعف) عملكرد صنعت برق و مردم

وق‍ت‍‍ي‌ ب‍ه‌ س‍ي‍ر زن‍دگ‍‍ان‍‍ي‌ ب‍ش‍ر در ‌ع‍رص‍ه‌ ت‍‍اري‍خ‌ ن‍ي‍م‌ ن‍گ‍‍ا‌ه‍‍ي‌ م‍‍ي‌ ‌ان‍د‌ازي‍م‌ م‍ت‍وج‍ه‌ م‍‍ي‌ ش‍وي‍م‌ ك‍ه‌ ...نويسنده (ها) : خليل زائر الحسيني
کليدواژه (ها) : رسانه, ان‍ت‍ظ‍ار‌ات, مخاطب, نقد, بهره وري
سه شنبه ، ٢٦ دی ١٣٨٥، ادامه

رسانه ها، نقد عملكرد، حقوق متقابل صنعت برق و مردم

رس‍‍ان‍ه‌ ‌ه‍‍ا و رو‌اب‍ط ‌ع‍م‍وم‍‍ي‌ ب‍‍ا ت‍وج‍ه‌ ب‍ه‌ دي‍دگ‍‍اه‌ م‍ش‍ت‍رك‌ و زم‍ي‍ن‍ه‌ ‌ه‍‍ا‌ي‌ ‌ارت‍ب‍‍اط‍ي‌ م‍وج‍ود ‌از دي‍ر ...نويسنده (ها) : ابراهيم اندرخورا
سه شنبه ، ٢٦ دی ١٣٨٥، ادامه

همايش برق و رسانه: رسانه ها و حقوق متقابل صنعت برق و مردم

م‍ن‍‍اب‍‍ع‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ ب‍ه‌ ح‍ق‍وق‌ م‍ت‍ق‍‍اب‍ل‌ م‍ردم‌ و س‍‍ازم‍‍ان‌ ‌ه‍‍ا‌ي‌ ‌اج‍ت‍م‍‍ا‌ع‍‍ي‌ در ‌اص‍ول‌، م‍ب‍‍ان‍‍ي‌ و ...نويسنده (ها) : منصور سالار زهي
سه شنبه ، ٢٦ دی ١٣٨٥، ادامه

مطبوعات و طرح مشكلات مصرف كنندگان برق

م‍ق‍‍ال‍ه‌ ح‍‍اض‍ر ق‍ص‍د د‌ارد ت‍‍ا ب‍‍ا طرح‌ م‍وض‍و‌ع‍‍ات‌ ‌اس‍‍اس‍‍ي‌ و م‍‍ه‍م‌ ‌ارت‍ب‍‍اط‍ات‌ م‍ردم‍‍ي‌ و پ‍‍اس‍خ‍گ‍وي‍‍ي‌ در ...نويسنده (ها) : محمد رضا رسولي
کليدواژه (ها) : صنعت برق, ارتباطات مردمي, پاسخگويي, فاصله زماني, مخاطبان
سه شنبه ، ٢٦ دی ١٣٨٥، ادامه

ارتباطات رسانهاي؛ موثرترين ابزار پاسخگويي روابط عمومي هاي صنعت برق

ج‍‍اي‍گ‍‍اه‌ و ن‍ق‍ش‌ ص‍ن‍‍ع‍ت‌ ب‍رق‌ ك‍ش‍ور‌ام‍روزه‌ در ‌ا‌ع‍ت‍لا و رش‍د ‌اق‍ت‍ص‍‍اد‌ي‌، ‌اج‍ت‍م‍‍ا‌ع‍‍ي‌ و ف‍ر‌ه‍ن‍گ‍‍ي‌ ...نويسنده (ها) : علي رحيمي حقيقت
کليدواژه (ها) : رسانه, صنعت برق, روابط عمومي
دو شنبه ، ٢٥ دی ١٣٨٥، ادامه
صفحه 89 از 90