صفحه 4 از 96

اندازه گيري كارايي فني شركتهاي توزيع برق و بررسي عوامل موثر بر آن: رهيافت تحليل پوششي داده ها با مرز دوگانه و اقتصادسنجي

با توجه به اهميت و گستردگي شبكه توزيع برق
سنجش كارايي شركتهاي توزيع برق به منظور عملكرد بهينه امري
ضروري به نظر ميرسد. به همين منظور هدف محوري اين مطالعه
سنجش ...
سه شنبه ، ٠٤ دی ١٣٩٧، ادامه

بررسي تاب آوري شبكه توزيع تهران بزرگ در حادثه زلزله و شبيه سازي مودهاي اصلي خرابي ساختمان پست با ETABS

تاب آوري در شبكه هاي قدرت نمايانگر قابليت اين
شبكه ها در هنگام وقوع حوادث بزرگ با دامنه تاثير بالا و فركانس وقوع
كم، جهت حفظ توانايي عملكرد خود و بازيابي سطح بهينه ...
سه شنبه ، ٠٤ دی ١٣٩٧، ادامه

مقايسه اقتصادي واحدهاي DIESEL GENERERATOR و CHP يك مگاواتي بعنوان سيستم برق پشتيبان در بخش هاي خصوصي

امروزه قابليت اطمينان در تامين انرژي الكتريكي از
اهميت بسيار زيادي برخوردار است.در بسياري از بخشها و صنايع،قطع
شدن انرژي الكتريكي برابر با خسارتهاي جاني و مالي ...
سه شنبه ، ٠٤ دی ١٣٩٧، ادامه

ليست نيروگاههاي داراي قرارداد

-
چهار شنبه، ١٤ آذر ١٣٩٧، ادامه

ليست نيروگاههاي بهره برداري شده

-
چهار شنبه، ١٤ آذر ١٣٩٧، ادامه

شهيد گرامي محمد ساقي

شهيد معزز نيروگاه شريعتي مشهد
دو شنبه ، ١٤ آبان ١٣٩٧، ادامه

شهيد گرامي كاظم حسينيان چاهك

شهيد معزز نيروگاه مشهد
دو شنبه ، ١٤ آبان ١٣٩٧، ادامه

شهيد گرامي محمدحسن مشكاني

شهيد معزز نيروگاه مشهد
دو شنبه ، ١٤ آبان ١٣٩٧، ادامه

شهيد گرامي محمود اميرخاني

شهيد معزز نيروگاه مشهد
دو شنبه ، ١٤ آبان ١٣٩٧، ادامه

شهيد گرامي سيد مرتضي محمدنيا

شهيد معزز نيروگاه مشهد
دو شنبه ، ١٤ آبان ١٣٩٧، ادامه

توصيه هاي حفاظتي درخصوص اقلام پستي

1-هرگز اقلام پستي و نامه هاي مشكوك و غيرقابل انتظار را از كسي دريافت نكنيد. اطمينان يابيد كه كاركنان دفتري نحوه برخورد با نامه­ ها يا بسته ­هاي مشكوك را مي­دانند، به ...
یکشنبه ، ١٣ آبان ١٣٩٧، ادامه
صفحه 4 از 96