صفحه 2 از 92

شهيد گرامي اصغر رحيمي اعلايي

شهيد معزز نيروگاه شهيد سليمي
سه شنبه ، ٠٦ شهریور ١٣٩٧، ادامه

شهيد گرامي باقر تقوي البرزي

شهيد معزز نيروگاه شهيد سليمي
سه شنبه ، ٠٦ شهریور ١٣٩٧، ادامه

شهيد گرامي اكبر يونسي

شهيد معزز نيروگاه شهيد سليمي
سه شنبه ، ٠٦ شهریور ١٣٩٧، ادامه

شهيد گرامي جليل سلماني

شهيد معزز شرکت توانير - قائمشهر
سه شنبه ، ٠٦ شهریور ١٣٩٧، ادامه

شهيد گرامي اسكندر جعفري

شهيد معزز نيروگاه شهيد سليمي
سه شنبه ، ٠٦ شهریور ١٣٩٧، ادامه

گزارش عملكرد سال 96

-
سه شنبه ، ٠٦ شهریور ١٣٩٧، ادامه

تست

-
یکشنبه ، ٢٨ مرداد ١٣٩٧، ادامه

تست

-
یکشنبه ، ٢٨ مرداد ١٣٩٧، ادامه

شهيد گرامي رمضان قلندري

شهيد معزز نيروگاه شهيد سليمي
شنبه ، ٢٧ مرداد ١٣٩٧، ادامه

شهيد گرامي سهراب شمسي

شهيد معزز نيروگاه شهيد سليمي
شنبه ، ٢٧ مرداد ١٣٩٧، ادامه

شهيد گرامي عبدالعلي مشايخي

شهيد معزز نيروگاه شهيد سليمي
شنبه ، ٢٧ مرداد ١٣٩٧، ادامه

شهيد گرامي مسلم طهماسبي

شهيد معزز نيروگاه شهيد سليمي
شنبه ، ٢٧ مرداد ١٣٩٧، ادامه

شهيد گرامي محمد احمدي فيروزكوهي

شهيد معزز نيروگاه شهيد سليمي
شنبه ، ٢٧ مرداد ١٣٩٧، ادامه

شهيد گرامي محمدرضا سعادت

شهيد معزز نيروگاه شهيد سليمي
شنبه ، ٢٧ مرداد ١٣٩٧، ادامه

شهيد گرامي علي نودهي

شهيد معزز نيروگاه شهيد سليمي
شنبه ، ٢٧ مرداد ١٣٩٧، ادامه

شهيد گرامي رحمان دهقان

شهيد معزز نيروگاه شهيد سليمي
شنبه ، ٢٧ مرداد ١٣٩٧، ادامه
صفحه 2 از 92