صفحه 3 از 14

شهيد گرامي رمضان قلندري

شهيد معزز نيروگاه شهيد سليمي
شنبه ، ٢٧ مرداد ١٣٩٧، ادامه

شهيد گرامي سهراب شمسي

شهيد معزز نيروگاه شهيد سليمي
شنبه ، ٢٧ مرداد ١٣٩٧، ادامه

شهيد گرامي عبدالعلي مشايخي

شهيد معزز نيروگاه شهيد سليمي
شنبه ، ٢٧ مرداد ١٣٩٧، ادامه

شهيد گرامي مسلم طهماسبي

شهيد معزز نيروگاه شهيد سليمي
شنبه ، ٢٧ مرداد ١٣٩٧، ادامه

شهيد گرامي محمد احمدي فيروزكوهي

شهيد معزز نيروگاه شهيد سليمي
شنبه ، ٢٧ مرداد ١٣٩٧، ادامه

شهيد گرامي محمدرضا سعادت

شهيد معزز نيروگاه شهيد سليمي
شنبه ، ٢٧ مرداد ١٣٩٧، ادامه

شهيد گرامي علي نودهي

شهيد معزز نيروگاه شهيد سليمي
شنبه ، ٢٧ مرداد ١٣٩٧، ادامه

شهيد گرامي رحمان دهقان

شهيد معزز نيروگاه شهيد سليمي
شنبه ، ٢٧ مرداد ١٣٩٧، ادامه

شهيد گرامي ناصر مالدار فريماني

شرکت برق منطقه اي خراسان
چهار شنبه، ٢٢ فروردین ١٣٩٧، ادامه

شهيد گرامي علي اصغر بويه زاده

شرکت برق منطقه اي تهران
چهار شنبه، ٢٢ فروردین ١٣٩٧، ادامه

شهيد گرامي محمدتقي ابراهيمي

شركت مادر تخصصي توانير
چهار شنبه، ٢٢ فروردین ١٣٩٧، ادامه

شهيد گرامي يحيي فرخي

شرکت برق منطقه اي آذربايجان
چهار شنبه، ٢٢ فروردین ١٣٩٧، ادامه

شهيد گرامي غلامرضا صالحي

شهيد گرامي شرکت برق منطقه اي اصفهان

شهيد گرامي محمد علي ناجي

شهيد گرامي نيروگاه شهيد محمد منتظري

شهيد گرامي محمد نصر اصفهاني

شهيد گرامي نيروگاه شهيد محمد منتظري

شهيد گرامي عبدالامير فاتيان سوداني

شهيد گرامي شرکت برق منطقه اي اصفهان

شهيد گرامي حسين بلالي

شهيد گرامي شرکت برق منطقه اي اصفهان

شهيد گرامي اكبر تاجمير رياحي

شهيد گرامي شرکت برق منطقه اي اصفهان

شهيد گرامي احمد رستگاري

شهيد گرامي نيروگاه شهيد محمد منتظري

شهيد گرامي محمد كشاورزي

شهيد گرامي شرکت برق منطقه اي اصفهان
صفحه 3 از 14