صفحه 1 از 1

فعاليت هاي طرح ملي كاهش تلفات (تا انتهاي شهريورماه)

در اين گزارش سعي شده است خلاصه نتايج بررسي¬هاي انجام¬شده در رابطه با طرحهاي كاهش تلفات 39 شركت¬ توزيع كه به دبيرخانه كاهش تلفات انرژي از تاريخ شروع طرح (8/12/86)، ارائه ...
یکشنبه ، ١٥ شهریور ١٣٨٨، ادامه

گزارش دبيرخانه كاهش تلفات انرژي

گزارش عملكرد دبيرخانه كاهش تلفات انرژي دي ماه
یکشنبه ، ٢٧ بهمن ١٣٨٧، ادامه
صفحه 1 از 1