صفحه 1 از 1

بررسي تراز فشار صوت در واحدهاي مختلف نيروگاه بعثت

عنوان پروژه: ارائه خدمات آموزشي ،مشاوره و مميزي در زمينه پياده سازي سيستم مديريت زيست محيطي بر مبناي استاندارد ايزو 14001،1996 براي نيروگاه بعثتنويسنده (ها) : ايرج تقي معز, فريدون شيخ مومني
چهار شنبه، ٢٢ خرداد ١٣٨٧، ادامه
صفحه 1 از 1