صفحه 1 از 3

بنر اصلي همايش

-
دو شنبه ، ٢٣ مرداد ١٣٩١، ادامه

همايش بين المللي

-
دو شنبه ، ٢٣ مرداد ١٣٩١، ادامه

فرم ثبت نام همايش

-
شنبه ، ٢١ مرداد ١٣٩١، ادامه

كاتالوگ همايش

-
شنبه ، ٢١ مرداد ١٣٩١، ادامه

مديريت خرد

-
چهار شنبه، ٠٥ اسفند ١٣٨٨، ادامه

ليست شركت كنندگان در همايش مديريت دانش سازماني توانير 881101

ليست شرکت کنندگان در همايش مديريت دانش سازماني توانير 881101
چهار شنبه، ٠٥ اسفند ١٣٨٨، ادامه

ارزيابي سمينار مديريت دانش سازماني

-
چهار شنبه، ٢٨ بهمن ١٣٨٨، ادامه

مهندسي مجدد عمليات سريع و شتابان مديريتي در سازمانها

گفتگو با مهندس احمد فريدون درافشان، معاون مهندسي شبكه هاي انتقال و توزيع نيروي شركت مهندسي مشاور قدس نيرو گفت و گو از عليرضا سلمانيان شفا
یکشنبه ، ١٦ تیر ١٣٨٧، ادامه

اقتصاد دانش مدار

-
یکشنبه ، ١٦ تیر ١٣٨٧، ادامه

فربه تر از اطلاعات و دانش

نويسنده (ها) : فرزاد دادرس
یکشنبه ، ١٦ تیر ١٣٨٧، ادامه

توسعه منابع انساني، چشمه سار بهره وري در شركتهاي توزيع نيرو

نويسنده (ها) : مجتبي اديب زاده
یکشنبه ، ١٦ تیر ١٣٨٧، ادامه

هوش مصنوعي و كاربرد آن در اطلاع رساني و ارائه دانش

نويسنده (ها) : حميد دليلي, اسداله آزاد
یکشنبه ، ١٦ تیر ١٣٨٧، ادامه

مديريت دانش، عاملي راهبردي براي توسعه سازماني

نويسنده (ها) : محمدرضا داورپناه
یکشنبه ، ١٦ تیر ١٣٨٧، ادامه

مديريت دانش: عاملي براي رقابت گرايي و حيات سازمان ها

نويسنده (ها) : شبنم اسدي, مهرداد اله قلي زاده آذري
یکشنبه ، ١٦ تیر ١٣٨٧، ادامه

مديريت دانش چيست؟

-
یکشنبه ، ١٦ تیر ١٣٨٧، ادامه
صفحه 1 از 3