• خانه
 • |
 • نقشه سايت
 • |
 • ارتباط با ما
 • |
 • کاربران
 • |
 • کاربران
 • |
 • کاربران
شنبه ، ٠٣ تیر ١٣٩٦|تاريخ آخرين به روز رساني: دقايقي پیش| 
   
تهران
منبع: سرویس سازمان هواشناسی
برگ 1 از مجموع1 برگ يافته شده رديف در هر برگ
› بررسي علل زوال كندانسور چند نيروگاه
 • چهار شنبه، ١٢ تیر ١٣٨٧،
 • پارسي
› مختصري در مورد فاكتورهاي موثر در ارزيابي عمر باقيمانده تجهيزات نيروگاه

نويسنده (ها) : محرمعلي قلمي
 • چهار شنبه، ٢٢ خرداد ١٣٨٧،
 • پارسي
› پوششهاي ضد خوردگي پودر روي

نويسنده (ها) : سيد محمود كثيريها
 • چهار شنبه، ٢٢ خرداد ١٣٨٧،
 • پارسي
› به حداقل رساندن خوردگي سمت بخار در كندانسور بوسيله هوازدايي مناسب

نويسنده (ها) : ناصر فلاح
 • چهار شنبه، ٢٢ خرداد ١٣٨٧،
 • پارسي
› كنترل خوردگي در خاك (لوله هاي مدفون شده)
 • دو شنبه ، ٠٦ خرداد ١٣٨٧،
 • پارسي
› رنگهاي آنتي فولينگ
 • دو شنبه ، ٠٦ خرداد ١٣٨٧،
 • پارسي
› بررسي علل شكست لوله هاي سوپر هيتر نهايي واحد 120 مگاواتي اصفهان2

نويسنده (ها) : مهندس بهادران
 • دو شنبه ، ٠٦ خرداد ١٣٨٧،
 • پارسي
› نگاهي به اهميت خوردگي ميكروبها در نيروگاهها
در اين مقاله كلياتي در مورد خوردگي ميكروبي و اهميت مسئله خوردگي ميكروبي از ديدگاه آمار آورده شده است. پس از آن خوردگي ميكروبي در مورد بعضي قسمتهاي نيروگاهي مورد ...
نويسنده (ها) : محمد رضا جواهر دشتي
 • یکشنبه ، ٢٩ اردیبهشت ١٣٨٧،
 • پارسي
› طراحي سيستم حفاظت كاتوديك خط لوله گاز 8 اينچ نيروگاه تبريز
در اين مقاله پارامترهاي مورد نياز طراحي حفاظت كاتوديك در قالب طرح حفاظت كاتوديك خط لوله گاز نيروگاه تبريز مورد بحث قرار گرفته است
نويسنده (ها) : ابراهيم ذبيحي نژاد
 • یکشنبه ، ٢٩ اردیبهشت ١٣٨٧،
 • پارسي
› مباني حفاظت كاتدي كندانسور
در اين مقاله اصول اوليه طراحي حفاظت كاتدي و عوامل موثر بر آن در كندانسور نيروگاهها مورد بحث و بررسي قرار گرفته است.
نويسنده (ها) : خسرو رحماني
 • یکشنبه ، ٢٩ اردیبهشت ١٣٨٧،
 • پارسي
› خوردگي در لوله هاي واتروال ديگهاي بخار نيروگاههاي حرارتي
در اين مقاله نقش آلودگيهاي گوناگون كه باعث انحراف پارامترهاي كنترل شيميايي از وضعيت نرمال مي گرددبررسي شده و تاثير كنترل شيميايي در خوردگي سمت سيال لوله هاي ديگهاي ...
نويسنده (ها) : محسن شادروان
 • یکشنبه ، ٢٩ اردیبهشت ١٣٨٧،
 • پارسي