صفحه 1 از 1

مختصري در مورد فاكتورهاي موثر در ارزيابي عمر باقيمانده تجهيزات نيروگاه

نويسنده (ها) : محرمعلي قلمي
چهار شنبه، ٢٢ خرداد ١٣٨٧، ادامه

پوششهاي ضد خوردگي پودر روي

نويسنده (ها) : سيد محمود كثيريها
چهار شنبه، ٢٢ خرداد ١٣٨٧، ادامه

به حداقل رساندن خوردگي سمت بخار در كندانسور بوسيله هوازدايي مناسب

نويسنده (ها) : ناصر فلاح
چهار شنبه، ٢٢ خرداد ١٣٨٧، ادامه

رنگهاي آنتي فولينگ

-
دو شنبه ، ٠٦ خرداد ١٣٨٧، ادامه

بررسي علل شكست لوله هاي سوپر هيتر نهايي واحد 120 مگاواتي اصفهان2

نويسنده (ها) : مهندس بهادران
دو شنبه ، ٠٦ خرداد ١٣٨٧، ادامه

نگاهي به اهميت خوردگي ميكروبها در نيروگاهها

در اين مقاله كلياتي در مورد خوردگي ميكروبي و اهميت مسئله خوردگي ميكروبي از ديدگاه آمار آورده شده است. پس از آن خوردگي ميكروبي در مورد بعضي قسمتهاي نيروگاهي مورد ...نويسنده (ها) : محمد رضا جواهر دشتي
یکشنبه ، ٢٩ اردیبهشت ١٣٨٧، ادامه

طراحي سيستم حفاظت كاتوديك خط لوله گاز 8 اينچ نيروگاه تبريز

در اين مقاله پارامترهاي مورد نياز طراحي حفاظت كاتوديك در قالب طرح حفاظت كاتوديك خط لوله گاز نيروگاه تبريز مورد بحث قرار گرفته استنويسنده (ها) : ابراهيم ذبيحي نژاد
یکشنبه ، ٢٩ اردیبهشت ١٣٨٧، ادامه

مباني حفاظت كاتدي كندانسور

در اين مقاله اصول اوليه طراحي حفاظت كاتدي و عوامل موثر بر آن در كندانسور نيروگاهها مورد بحث و بررسي قرار گرفته است.نويسنده (ها) : خسرو رحماني
یکشنبه ، ٢٩ اردیبهشت ١٣٨٧، ادامه

خوردگي در لوله هاي واتروال ديگهاي بخار نيروگاههاي حرارتي

در اين مقاله نقش آلودگيهاي گوناگون كه باعث انحراف پارامترهاي كنترل شيميايي از وضعيت نرمال مي گرددبررسي شده و تاثير كنترل شيميايي در خوردگي سمت سيال لوله هاي ديگهاي ...نويسنده (ها) : محسن شادروان
یکشنبه ، ٢٩ اردیبهشت ١٣٨٧، ادامه
صفحه 1 از 1