صفحه 1 از 1

كنترل هماهنگ ترانسفورماتور مجهز به تپ- چنجر و جبرانگر استاتيكي توان راكتيوبا استفاده از نظزيه كنترل نظارت سيستمهايگسسته پيشامد

كنترل هماهنگ ترانسفورماتور مجهز به تپ- چنجر و جبرانگر استاتيكي توان راكتيوبا استفاده از نظزيه كنترل نظارت سيستمهايگسسته پيشامد
سه شنبه ، ٣٠ بهمن ١٣٨٦، ادامه

تشخيص عيب نشتي در بويلر نيروگاه بخار با استفاده از مدل ديناميكي فازي

تشخيص عيب نشتي در بويلر نيروگاه بخار با استفاده از مدل ديناميكي فازينويسنده (ها) : محمد رضا خالقي, ابراهيم طالبيان, حميدرضا تقي راد
سه شنبه ، ٣٠ بهمن ١٣٨٦، ادامه

كنترل سطح درام و فشار و فشار ديفرنس واحد اشكوداي مشهد

كنترل سطح درام و فشار و فشار ديفرنس واحد اشكوداي مشهدنويسنده (ها) : هادي كشوري خور, علي كريم پور, حسن گويامفرد, محسن عباسي جنت آباد
سه شنبه ، ٣٠ بهمن ١٣٨٦، ادامه

بهبود كنترل كننده بار-فركانس غيرمتمركز در سيستمهاي دو ناحيه اي بروش جديد با استفاده از الگوريتم ‍‍‍‍زنتيك

بهبود كنترل كننده بار-فركانس غيرمتمركز در سيستمهاي دو ناحيه اي بروش جديد با استفاده از الگوريتم ‍‍‍‍زنتيكنويسنده (ها) : آيدين سخاوتي, گئورگ قره پتيان, سعيد شجاعي, غلامرضا زارعي گوار, سيد حسين حسيني
کليدواژه (ها) : كنترل بار فركانس غير متمركز سيستم قدرت دو ناحيه اي الگوريتم زنتيك
سه شنبه ، ٣٠ بهمن ١٣٨٦، ادامه

كنترل مقاوم موتور القايي اشباع پذير نسبت به تغييرات بار

بهبود كنترل كننده بار

بهبود كنترل كننده بار
صفحه 1 از 1