صفحه 1 از 1

گزارش بازديد از كارتهاي الكترونيكي آسيب‌ديده سيستم كنترل

گزارش بازديد از كارتهاي الكترونيكي آسيب‌ديدة سيستم كنترلاين گزارش از سه بخش تشكيل گرديده است0
الف : سابقه موضوع و شرايط فعلي
ب : مستندات موجود و توصيه ...
چهار شنبه، ٢٨ فروردین ١٣٨٧، ادامه
صفحه 1 از 1