• خانه
 • |
 • نقشه سايت
 • |
 • ارتباط با ما
 • |
 • کاربران
 • |
 • کاربران
 • |
 • کاربران
شنبه ، ٠٣ تیر ١٣٩٦|تاريخ آخرين به روز رساني: دقايقي پیش| 
   
تهران
منبع: سرویس سازمان هواشناسی
برگ 1 از مجموع1 برگ يافته شده رديف در هر برگ
› QFD رويكرد ي مشتري مدار به طرح ريزي و بهبود كيفيت محصول
کامران رضايي-حميد رضا حسيني آشتياني - محمد هوشيار
 • چهار شنبه، ١٥ آبان ١٣٨٧،
 • پارسي
› نقش خود كار آمدي در توانمندسازي كاركنان
بيژن عبدالهي
 • چهار شنبه، ١٥ آبان ١٣٨٧،
 • پارسي
› ارائه يك متدولوژي تلفيقي براي مهندسي مجدد فرايند ها و تجارب حاصل از اجراي آن در سازماني مالي ايران خودرو
حميد رضا حسيني آشتياني -حسين اکبري- محمد نيکفر علي جليل زاده
 • چهار شنبه، ١٥ آبان ١٣٨٧،
 • پارسي
› مدل ارزيابي مديريت عملكرد پروژه هاي تحقيق و توسعه
فرهاد عباسي
 • چهار شنبه، ١٥ آبان ١٣٨٧،
 • پارسي
› مديريت دانش- مفاهيم و تجربه ها و پياده سازي
 • چهار شنبه، ١٥ آبان ١٣٨٧،
 • پارسي
› هولدينگ
 • چهار شنبه، ١٥ آبان ١٣٨٧،
 • پارسي
› استفاده از روش ارزيابي متوازن به عنوان پيش نيازي براي شش سيگما : مطالعه موردي در صنعت فولاد
سيد علي گجراتي - حسن حسيني نسب-وحيد الماسي
 • چهار شنبه، ١٥ آبان ١٣٨٧،
 • پارسي
› كاربرد تكنيك QFD در تعيين ويژگي هاي فيزيكي شعب بانكي
عبد المجيد عبد الباقي -مجتبي رئيسي
 • چهار شنبه، ١٥ آبان ١٣٨٧،
 • پارسي
› طراحي مدل اندازه گيري كيفيت خدمات براي تعمير گاه هاي مجاز خودرو در سطح ايران
عباس سقايي- سيد محمد رضا کاوسي -ياسر صميمي
 • چهار شنبه، ١٥ آبان ١٣٨٧،
 • پارسي
› نقش مديري راهبردب در اجراي سيستم ERP
سميه اسادات بخير نيا
 • چهار شنبه، ١٥ آبان ١٣٨٧،
 • پارسي
› توسعه يك مدل تحليلي ارزيابي عملكرد دستگاه هاي اداري اجرائي بخش عمومي
سيد ابولقاسم علوي -مهدي جمشيديان - اضغر مشرف جوادي
 • چهار شنبه، ١٥ آبان ١٣٨٧،
 • پارسي
› الگوي بهبود عملكرد و تعالي سازماني واحد هاي تحقيق و توسعه
اميد حائري- مهدي الياسي
 • چهار شنبه، ١٥ آبان ١٣٨٧،
 • پارسي
› مديريت فرآيند و نحوه شناسايي شاخص هاي اندازه گيري درسري استاندارد ISO9000:2000 بر اساس مدل EFQM
بهنام موسي پور- محمد حسين ايزدي
 • چهار شنبه، ١٥ آبان ١٣٨٧،
 • پارسي
› راهبري پروژه هاي بهبود در سازمان
عليرضا داد رس-حيدر اميران- حميد رضا فرتوک زاده
 • چهار شنبه، ١٥ آبان ١٣٨٧،
 • پارسي
› آشنائي با روشهاي خودارزيابي
شهريور 1385
 • سه شنبه ، ٢٩ مرداد ١٣٨٧،
 • پارسي