صفحه 1 از 1

نظام اطلاع‌رساني و تبليغات مديريت مصرف برق

رشد بي‌سابقه تقاضاي برق در ايران در مقايسه با ساير كشورهاي جهان، مصرف بي‌رويه و توأم با اسراف اين انرژي گران (كه مصرف‌كنندگان بهاي ارزاني براي آن مي‌پردازند) و ...
یکشنبه ، ٢٤ آذر ١٣٨٧، ادامه

روابط عمومي و مديريت بحران

بحران يعني عدم انطباق بين نيازها و منابع؛ تغيير ناگهاني ، بروز حوادث غيرمنتظره و خطرناك و نداشتن اطمينان از اوضاع و بر هم خوردن تعادل.
به عبارت ديگر تغيير ناگهاني، ...
چهار شنبه، ٢٥ اردیبهشت ١٣٨٧، ادامه

برق از كجا مي‌آيد؟

-
سه شنبه ، ٠٣ اردیبهشت ١٣٨٧، ادامه

كاوشي در چگونگي ورود برق به ايران

آشكارا بايد پذيرفت كه برق و چگونگي ورود آن به ايران در گامهاي نخست، از زمينه هاي مهم اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي برشمرده نمي‌شد و داده‌ها و اطلاعات مربوط به آن با دقت ...نويسنده (ها) : محمد اسماعيل بانکيان
دو شنبه ، ٢٥ تیر ١٣٨٦، ادامه

مجموع مقالات همايش برق و رسانه

-
دو شنبه ، ٢٥ تیر ١٣٨٦، ادامه

پيدايش روابط عمومي نوين در جهان

-
دو شنبه ، ٢٥ تیر ١٣٨٦، ادامه

نقش روابط عمومي درسازمان

-
دو شنبه ، ٢٥ تیر ١٣٨٦، ادامه

مسابقه دو سالانه انجمن جهاني روابط عموم

يكي از اقدامات مفيد انجمن جهاني روابط عمومي ايجاد رقابت سالم بين فعالان روابط عمومي و نقد بيطرفانه و كارشناسانه عملكردها و ارايه الگوهاي مناسب و موثر كارها ، از طريق ...
دو شنبه ، ٢٥ تیر ١٣٨٦، ادامه

از صنعت برق چه مي دانيد؟

انواع نيروگاه‌هايي كه در سطح جهان به امر توليد برق اشتغال دارند عبارتند از:

1. نيروگاههاي بخاري
2. نيروگاههاي آبي
3. نيروگاههاي گازي
4. نيروگاههاي سيكل تركيبي
5. ...نويسنده (ها) : ابوالفضل آزموده
دو شنبه ، ٢٥ تیر ١٣٨٦، ادامه
صفحه 1 از 1