صفحه 1 از 2

نظارت كارآمد و كارآمدي نظارت1393

-
سه شنبه ، ٠٨ خرداد ١٣٩٧، ادامه

مسير پيش روي صنعت برق جهان

-
چهار شنبه، ٠٣ اردیبهشت ١٣٩٣، ادامه

كاهش شدت انرژي برق صنايع با استفاده از هدفمندسازي وضع تعرفه

نويسنده (ها) : مسعود خاني
دو شنبه ، ٢٥ دی ١٣٩١، ادامه

گزارش مطالعات تطبيقي و الگو برداري

نويسنده (ها) : مهندس عليرضا عظيمي
دو شنبه ، ١٨ دی ١٣٩١، ادامه

گزارش مطالعات تطبيقي و الگو برداري كشور ايتاليا

نويسنده (ها) : مهندس ميلاد دليران
دو شنبه ، ١٨ دی ١٣٩١، ادامه

بررسي و برآورد عوامل موثر بر تقاضاي برق خانگي در استان خراسان

نويسنده (ها) : دكتر محمد رضا لطفعلي پور
دو شنبه ، ١٨ دی ١٣٩١، ادامه

هدفمند كردن يارانه ها

نويسنده (ها) : علي ظريف هنرور
دو شنبه ، ١٨ دی ١٣٩١، ادامه

بررسي اثر حذف يارانه هاي برق بر مصرف بخش هاي مختلف مصرفي

نويسنده (ها) : مرتضي يزداني
دو شنبه ، ١٨ دی ١٣٩١، ادامه

بررسي علل تغيير در مصرف انرژي بخش صنعت ايران با استفاده از روش تجزيه

نويسنده (ها) : رضا گودرزي راد
دو شنبه ، ١٨ دی ١٣٩١، ادامه

شبيه سازي تقاضاي برق صنايع ايران با استفاده از سيستم دايناميك

نويسنده (ها) : پريسا موسوي اهرنجاني
دو شنبه ، ١٨ دی ١٣٩١، ادامه

كاهش شدت انرژي برق صنايع با استفاده از هدفمندسازي وضع تعرفه

نويسنده (ها) : سيد فريد قادري
دو شنبه ، ١٨ دی ١٣٩١، ادامه

مقايسه فني واقتصادي انتقال برق وگاز در كشور

نويسنده (ها) : مجيد فرمد
دو شنبه ، ١٨ دی ١٣٩١، ادامه

هزينه بلندمدت تأمين برق صنايع انرژ يبر و تجهيزات كم بازده از نگاه ملي

نويسنده (ها) : امير شريف يزدي
دو شنبه ، ١٨ دی ١٣٩١، ادامه

چشم انداز تقاضاي برق و ظرفيت عملي نيروگاهي مورد نياز كشور در برنامه سوم توسعه

نويسنده (ها) : مسعود صفار ي پور اصفهاني
دو شنبه ، ١٨ دی ١٣٩١، ادامه
صفحه 1 از 2