• خانه
 • |
 • نقشه سايت
 • |
 • ارتباط با ما
 • |
 • کاربران
 • |
 • کاربران
 • |
 • کاربران
چهار شنبه، ٠٧ تیر ١٣٩٦|تاريخ آخرين به روز رساني: 7 ساعت و 40 دقيقه پیش| 
   
تهران
منبع: سرویس سازمان هواشناسی
برگ 1 از مجموع2 برگ يافته شده رديف در هر برگ
› مسير پيش روي صنعت برق جهان
 • چهار شنبه، ٠٣ اردیبهشت ١٣٩٣،
 • پارسي
› كاهش شدت انرژي برق صنايع با استفاده از هدفمندسازي وضع تعرفه

نويسنده (ها) : مسعود خاني
 • دو شنبه ، ٢٥ دی ١٣٩١،
 • پارسي
› گزارش مطالعات تطبيقي و الگو برداري

نويسنده (ها) : مهندس عليرضا عظيمي
 • دو شنبه ، ١٨ دی ١٣٩١،
 • پارسي
› گزارش مطالعات تطبيقي و الگو برداري كشور ايتاليا

نويسنده (ها) : مهندس ميلاد دليران
 • دو شنبه ، ١٨ دی ١٣٩١،
 • پارسي
› بررسي و برآورد عوامل موثر بر تقاضاي برق خانگي در استان خراسان

نويسنده (ها) : دكتر محمد رضا لطفعلي پور
 • دو شنبه ، ١٨ دی ١٣٩١،
 • پارسي
› هدفمند كردن يارانه ها

نويسنده (ها) : علي ظريف هنرور
 • دو شنبه ، ١٨ دی ١٣٩١،
 • پارسي
› بررسي تاثير افزايش قيمت انرژي برق بر خالص رفاه گروه هاي مختلف درآمدي در ايران

نويسنده (ها) : دكتر جعفر قادري
 • دو شنبه ، ١٨ دی ١٣٩١،
 • پارسي
› بررسي اثر حذف يارانه هاي برق بر مصرف بخش هاي مختلف مصرفي

نويسنده (ها) : مرتضي يزداني
 • دو شنبه ، ١٨ دی ١٣٩١،
 • پارسي
› بررسي علل تغيير در مصرف انرژي بخش صنعت ايران با استفاده از روش تجزيه

نويسنده (ها) : رضا گودرزي راد
 • دو شنبه ، ١٨ دی ١٣٩١،
 • پارسي
› شبيه سازي تقاضاي برق صنايع ايران با استفاده از سيستم دايناميك

نويسنده (ها) : پريسا موسوي اهرنجاني
 • دو شنبه ، ١٨ دی ١٣٩١،
 • پارسي
› پيرامون تجديد ساختار و شكل گيري بازار در صنعت برق با نگاهي به صنعت برق ايران

نويسنده (ها) : كيومرث حيدري
 • دو شنبه ، ١٨ دی ١٣٩١،
 • پارسي
› كاهش شدت انرژي برق صنايع با استفاده از هدفمندسازي وضع تعرفه

نويسنده (ها) : سيد فريد قادري
 • دو شنبه ، ١٨ دی ١٣٩١،
 • پارسي
› مقايسه فني واقتصادي انتقال برق وگاز در كشور

نويسنده (ها) : مجيد فرمد
 • دو شنبه ، ١٨ دی ١٣٩١،
 • پارسي
› هزينه بلندمدت تأمين برق صنايع انرژ يبر و تجهيزات كم بازده از نگاه ملي

نويسنده (ها) : امير شريف يزدي
 • دو شنبه ، ١٨ دی ١٣٩١،
 • پارسي
› چشم انداز تقاضاي برق و ظرفيت عملي نيروگاهي مورد نياز كشور در برنامه سوم توسعه

نويسنده (ها) : مسعود صفار ي پور اصفهاني
 • دو شنبه ، ١٨ دی ١٣٩١،
 • پارسي
› برآورد توابع تقاضاي برق استان خوزستان ( به تفكيك خانگي و صنعتي )

نويسنده (ها) : حميد رضا حلافي
 • دو شنبه ، ١٨ دی ١٣٩١،
 • پارسي