صفحه 1 از 1

ترجمه استاندارد IEEE STD 693

-
یکشنبه ، ٢٨ فروردین ١٣٩٠، ادامه

تفسير دستورالعمل طراحي لرزه اي پست هاي انتقال نيرو

تفسير دستورالعمل طراحي لرزه اي پست هاي انتقال نيرو
چهار شنبه، ٠٨ دی ١٣٨٩، ادامه

معيار ها و ضوابط مرتبط با عملكرد هر يك از بخش هاي سازه, برق و مكانيك در دستورالعمل طراحي لرزه اي پست هاي انتقال نيرو

معيار ها و ضوابط مرتبط با عملكرد هر يك از بخش هاي سازه, برق و مكانيك در دستورالعمل طراحي لرزه اي پست هاي انتقال نيرو
چهار شنبه، ٠٨ دی ١٣٨٩، ادامه

تعيين مواردي كه انجام تحليل هاي ديناميكي و غير خطي تجهيزات براي آنها ضرورت دارد

تعيين مواردي كه انجام تحليل هاي ديناميكي و غير خطي تجهيزات براي آنها ضرورت دارد
چهار شنبه، ٠٨ دی ١٣٨٩، ادامه

تعيين موارد مناسب براي ضرورت استفاده از سيستم base isolation وانرژي دمپر در interface سازه و فونداسيون جهت كاهش صدمات به سازهو تجهيز

تعيين موارد مناسب براي ضرورت استفاده از سيستم base isolation وانرژي دمپر در interface سازه و فونداسيون جهت كاهش صدمات به سازهو تجهيز
چهار شنبه، ٠٨ دی ١٣٨٩، ادامه

چك ليست هاي مرتبط به پروژه تهيه دستورالعمل طراحي لرزه اي پست هاي انتقال نيرو

چك ليست هاي مرتبط به پروژه تهيه دستورالعمل طراحي لرزه اي پست هاي انتقال نيرو
چهار شنبه، ٠٨ دی ١٣٨٩، ادامه
صفحه 1 از 1