صفحه 1 از 1

7 دوره آموزش بدو استخدام

-
چهار شنبه، ١٠ مهر ١٣٩٢، ادامه

دوره هاي عمومي نظام جديد كاركنان

-
دو شنبه ، ٠١ آبان ١٣٩١، ادامه

دوره پدافند غير عامل

-

دوره مديريت آمار در سازمان

-
سه شنبه ، ١٩ بهمن ١٣٨٩، ادامه

دوره‌هاي جديد غير فني

-
یکشنبه ، ١٧ بهمن ١٣٨٩، ادامه

عناوين دوره‌هاي توجيهي

-
دو شنبه ، ١١ بهمن ١٣٨٩، ادامه

عناوين دوره‌هاي عمومي

-
دو شنبه ، ١١ بهمن ١٣٨٩، ادامه

دوره‌هاي بخش شغلي 10000 و 30000

-
چهار شنبه، ٢٢ دی ١٣٨٩، ادامه

دوره تكميلي بهبود مديريت

-
یکشنبه ، ٢٨ شهریور ١٣٨٩، ادامه

دوره‌هاي توجيهي

-
چهار شنبه، ٢٧ مرداد ١٣٨٩، ادامه

دوره‌هاي عمومي

-
چهار شنبه، ٢٧ مرداد ١٣٨٩، ادامه

دوره ‌هاي بخش شغلي 20000 و 40000

-
چهار شنبه، ٢٧ مرداد ١٣٨٩، ادامه

دوره هدفمند كردن يارانه‌ها

-
چهار شنبه، ٢٧ مرداد ١٣٨٩، ادامه

آشنايي با اصلاح الگوي مصرف

-
چهار شنبه، ٢٧ مرداد ١٣٨٩، ادامه

دوره هاي بخش شغلي فناوري اطلاعات

-
چهار شنبه، ٢٧ مرداد ١٣٨٩، ادامه
صفحه 1 از 1