صفحه 1 از 96

بررسي حملات امنيتي شاخص در سامانه‌هاي كنترل صنعتي: از سال 2000 تا كنون

چکيده مقاله: استفاده گسترده از فناوري اطلاعات و ارتباطات در سامانه‌هاي کنترل صنعتي، اين سامانه‌ها را در معرض حملات سايبري قرار داده است. با توجه به اين‌که قدم نخست ...
دو شنبه ، ١٩ فروردین ١٣٩٨، ادامه

ارائه يك مدل مفهومي جهت شناسايي كيفيت خدمات الكترونيكي در فروشگاه هاي اينترنتي كشور

چکيده مقاله: اين پژوهش با تبيين شکاف موجود در خصوص مطالعات علمي در حوزه بومي سازي عوامل موثر بر کيفيت خدمات الکترونيکي در فروشگاه هاي اينترنتي کشور، به ارائه يک مدل ...
دو شنبه ، ١٩ فروردین ١٣٩٨، ادامه

ماهنامه شبكه انتقال-شماره 19

-
یکشنبه ، ١٨ فروردین ١٣٩٨، ادامه

ماهنامه شبكه انتقال-شماره 18

-
یکشنبه ، ١٨ فروردین ١٣٩٨، ادامه

ماهنامه شبكه انتقال-شماره 17

-
یکشنبه ، ١٨ فروردین ١٣٩٨، ادامه

ماهنامه شبكه انتقال-شماره 16

-
یکشنبه ، ١٨ فروردین ١٣٩٨، ادامه

ماهنامه شبكه انتقال-شماره 15

-
یکشنبه ، ١٨ فروردین ١٣٩٨، ادامه

ماهنامه شبكه انتقال-شماره 14

-
یکشنبه ، ١٨ فروردین ١٣٩٨، ادامه

ماهنامه شبكه انتقال-شماره 13

-
یکشنبه ، ١٨ فروردین ١٣٩٨، ادامه

ماهنامه شبكه انتقال-شماره 12

-
یکشنبه ، ١٨ فروردین ١٣٩٨، ادامه

ماهنامه شبكه انتقال-شماره 11

-
یکشنبه ، ١٨ فروردین ١٣٩٨، ادامه

ماهنامه شبكه انتقال-شماره 10

-
یکشنبه ، ١٨ فروردین ١٣٩٨، ادامه

ماهنامه شبكه انتقال-شماره 9

-
یکشنبه ، ١٨ فروردین ١٣٩٨، ادامه

ماهنامه شبكه انتقال-شماره 8

-
یکشنبه ، ١٨ فروردین ١٣٩٨، ادامه

ماهنامه شبكه انتقال-شماره 7

-
یکشنبه ، ١٨ فروردین ١٣٩٨، ادامه

ماهنامه شبكه انتقال-شماره 6

-
یکشنبه ، ١٨ فروردین ١٣٩٨، ادامه

ماهنامه شبكه انتقال-شماره 5

-
یکشنبه ، ١٨ فروردین ١٣٩٨، ادامه

ماهنامه شبكه انتقال-شماره 4

-
یکشنبه ، ١٨ فروردین ١٣٩٨، ادامه

ماهنامه شبكه انتقال-شماره 3

-
یکشنبه ، ١٨ فروردین ١٣٩٨، ادامه

ماهنامه شبكه انتقال-شماره 2

-
یکشنبه ، ١٨ فروردین ١٣٩٨، ادامه
صفحه 1 از 96