نظام حسابداري بخش عمومي1397

-
سه شنبه ، ٠٨ خرداد ١٣٩٧، - پارسي ادامه

نظارت كارآمد و كارآمدي نظارت1393

-
سه شنبه ، ٠٨ خرداد ١٣٩٧، - پارسي ادامه

سود حسابداري در برابر سود اقتصادي

-
سه شنبه ، ٠٨ خرداد ١٣٩٧، - پارسي ادامه

بودجه ريزي عملياتي در نظريه و عمل1386

-
سه شنبه ، ٠٨ خرداد ١٣٩٧، - پارسي ادامه

بررسي عملكرد وزارت نيرو دولت يازدهم1396

-
دو شنبه ، ٠٧ خرداد ١٣٩٧، - پارسي ادامه

1-آشنايي با بودجه شركتهاي دولتي

-
دو شنبه ، ٠٧ خرداد ١٣٩٧، - پارسي ادامه

گزارش پروژه اجراي چرخه مديريت بهبود بهره وري

-
چهار شنبه، ١٩ اردیبهشت ١٣٩٧، - پارسي ادامه