گزارش پروژه اجراي چرخه مديريت بهبود بهره وري

-
چهار شنبه، ١٩ اردیبهشت ١٣٩٧، - پارسي ادامه

برش استاني شاخصهاي اختصاصي شركتهاي زيرمجموعه

-
دو شنبه ، ٢٧ فروردین ١٣٩٧، - پارسي ادامه

فرم گزارش حين بحران

-
دو شنبه ، ٢٠ فروردین ١٣٩٧، ادامه

فرم كشيك نوروز 1397

-
شنبه ، ١٢ اسفند ١٣٩٦، ادامه

برنامه زمانبندي

-
دو شنبه ، ٢٣ بهمن ١٣٩٦، - پارسي ادامه