اهداف دوگانه يك طرح حمايتي از اقشار آسيب پذير و توجه به مديريت مصرف برق

عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس گفت: با توجه به اينكه اجراي موفق طرح برق اميد مي تواند باعث كاهش مصرف برق در بخش خانگي شود، مي توان برق مازاد بر نياز داخل را به كشورهاي ديگر صادر و امكان ارزآوري بيشتر براي كشور ايجاد كرد.

به گزارش پايگاه خبري توانير، جليل رحيمي جهان آبادي، عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس طرح برق اميد را كه توسط وزارت نيرو پيشنهاد و در دولت به تصويب رسيد، تحقق يكي از وعده هاي برزمين مانده انقلاب دانست و گفت: اين طرح هدفي دوگانه دارد و حمايت از اقشار آسيب پذير و مديريت مصرف برق را به صورت همزمان پيگيري مي كند.

رحيمي جهان آبادي در عين حال با اشاره به اين كه اين طرح مختص اقشار آسيب پذير نيست و همه مشتركان برق را در برمي گيرد، تاكيد كرد: مهمترين هدف طرح، سوق دادن مردم به سمت بهينه سازي مصرف برق است.
وي افزود: به نظر مي رسد اجراي صحيح اين طرح مي تواند باعث ورود جدي مردم به موضوع مصرف بهينه و كاهش مصرف برق شود.
رحيمي جهان آبادي در خصوص حمايت مجلس از طرح برق اميد نيز گفت: مجلس از طرحي كه حمايت از مردم را در پي داشته باشد،  استقبال مي كند و اين طرح نيز در صورت تبيين درست و شفاف و بيان مزاياي آن، حمايت نمايندگان را به دنبال خواهد داشت.
عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس همچنين درپاسخ به اين پرسش كه آيا اين طرح مي تواند باعث گسترش استفاده از پنل هاي خورشيدي توسط مشتركان خانگي شود، گفت: با توجه به ويژگي هاي برق اميد، به نظر مي رسد مشتركان براي استفاده بيشتر از پنل هاي خورشيدي به منظور تامين بخشي از برق مورد نياز ترغيب خواهند شد و بيشتر به سمت انرژي هاي نو سوق پيدا مي كنند.
رحيمي جهان آبادي در خصوص تاثير اجراي اين طرح در افزايش صادرات برق نيز گفت: با توجه به اينكه اجراي موفق  طرح برق اميد مي تواند باعث كاهش مصرف برق در بخش خانگي شود، مي توان برق مازاد بر نياز داخل را به كشورهاي ديگر صادر و امكان ارزآوري بيشتر براي كشور ايجاد كرد.

کد خبر : 95031
تاریخ : جمعه ، ٢١ شهریور ١٣٩٩ ١٣:٤٤
تعداد بازديد : ٣٦
فرستنده خبر : روح اله حميديان اهور