توسط مهندس روغنيان معاون بهره برداري برق فارس

عملكرد ديسپاچينگ منطقه جنوب كشور بيان شد

شركت برق منطقه اي فارس از شركت هاي زير مجموعه شركت توانير است كه مسئوليت تامين و جابجايي انرژي الكتريكي مطمئن مورد نياز مشتركان خود رادر سطح استانهاي فارس و بوشهر بر عهده دارد و در جهت دستيابي به اين مهم، براساس نقشه استراتژي، سياست ها و راهكارهاي از پيش تدوين شده را بمنظور نيل به مقاصد فوق، سر لوحه فعاليت هاي اين شركت دارد.

به گزارش پايگاه خبري توانير به نقل از روابط عمومي شركت برق منطقه اي فارس مهندس حمزه روغنيان معاون بهره برداري اين شركت، ضمن تقدير و تشكر از مديريت شركت و ساير همكارانش در جهت دستيابي و تحقق اهداف صنعت برق كشور، به بيان عملكرد ديسپاچنگ منطقه جنوب كشور در سال 1397 پرداخت.

وي گفت: بدون ترديد يكي از صنايع توسعه يافته در ساليان گذشته صنعت برق است و انرژي برق يكي از مهمترين پديده هاي صنعتي در جهان امروز به شمار رفته است كه همواره مردم به آن نيازمند هستند بنابراين شركت هاي برق منطقه اي در راستاي اهداف از پيش تعيين شده، تمام توان و امكانات خودرا  بكار گرفته و بمنظور برقراري رفاه هر چه بيشتر هموطنان، ازهيچ  كوششي فرو گذار نمي كنند.

معاون بهر ه برداري برق فارس به و ظايف كلي ديسپاچينگ اشاره كرد و افزود: پايش، نظارت، كنترل و حفظ پايداري و بهره برداري بهينه از شبكه انتقال و فوق توزيع درسطح دو استان پهناور فارس و بوشهر، در حوزه شركت برق منطقه اي فارس است كه با برنامه ريزي هاي دقيق و از پيش تعيين شده و اقدامات تخصصي و فني لازم انجام مي پذيرد.

وي خاطرنشان كرد: برنامه ريزي، قطعي هاي درخواستي جهت تعمير، سرويس، نگهداري و توسعة شبكه انتقال و فوق توزيع، هماهنگي و نظارت بر تعمير، سرويس، نگهداري و توسعة سيستمهاي مخابراتي در سطح اين دو استان به عهده معاونت بهره برداري و تحت كنترل ديسپاچينگ منطقه جنوب است. ديسپاچينگ منطقه اي جنوب كنترل ولتاژ و بار شبكه انتقال را برعهده دارد. با توجه به اينكه ولتاژ يك مفهوم غيرمتمركز و شبكه انتقال كشور بسيار گسترده است، لذا شبكه انتقال در سطح كشور به مناطق كوچكتري تقسيم شده است تا كنترل بار و ولتاژ هر منطقه به صورت غيرمتمركز انجام گيرد كه ديسپاچينگ منطقه جنوب از جمله ديسپاچينگ هاي ده گانه در سطح كشور است كه تحت نظر معاونت بهره برداري مشغول به انجام برق رساني مطمئن و پايدار به مردم شريف  است.

مهندس روغنيان در ادامه افزود: اين معاونت با توجه به سياستهاي كلي شركت، بخشي از اهداف استراتژيك خود را بر مبناي صرفه جويي و مديريت مصرف تعريف كرده است. در اين راستا امور ديسپاچينگ شركت برق منطقه اي فارس (ديسپاچينگ منطقه جنوب) طي ساليان گذشته تلاش كرده است تا استراتژي توسعه خود را بر مبناي ايجاد ساز و كارهاي مدون و تلاش بي وقفه در راستاي اهداف عاليه سازمان مطبوع و خدمت به مردم شريف منطقه  ترسيم كند.  گزارش عملكرد سال 97 اين امور گزيده اي از تلاش هاي همكاران اين واحد است كه حاصل آن با توجه به استراتژي تعريف شده، استفاده از روش هاي ابتكاري براي انجام بي كم و كاست وظايف با محوريت صرفه جويي است.

معاون بهره برداري برق فارس، ترسيم نقشه راه و تعريف استراتژي 5 ساله و سالانه امور ديسپاچينگ، اجراي پروژه هاي ساخت، برنامه هاي توسعه و سرويس و نگهداري با محوريت صرفه جويي، برنامه ريزي و اجراي موفق فاز اول برنامه ي كاهش خاموشي دستي به منظور كاهش خاموشي كل در منطقه، برنامه ريزي و اجراي برنامه هاي تحول عملكرد همكاران امور ديسپاچينگ در زمينه هاي آموزش، پژوهش، ارزيابي عملكرد، ايجاد كميته هاي كاربردي (بازيابي شبكه، سيستم اسكادا، فرآيندهاي آماري و غيره) به منظور توسعه كيفي برنامه ها و اهداف از جمله اقدامات مهمي دانست كه توسط ديسپاچينگ بر ق فارس به اجرا در آمده است.

کد خبر : 90698
تاریخ : پنج شنبه ، ١٤ شهریور ١٣٩٨ ١٦:٤٤
تعداد بازديد : ٤٤٣
فرستنده خبر : عليرضا شعله