درنشست دبيران شوراي هماهنگي امورزنان وخانواده صنعت آب وبرق عنوان شد

طرح بانوي روشنا با هدف ترويج فرهنگ مديريت مصرف برق درخانواده اجرا مي شود

نشست دبيران شوراي هماهنگي امور زنان وخانواده صنعت آب وبرق با حضورمشاوروزيرنيرودرامورزنان وخانواده درشركت توانير برگزارشد.


به گزارش پايگاه خبري توانير، مهندس شيوا مشاوروزيرنيرودرامورزنان وخانواده ، اطلاع رساني تغييرات برنامه عملياتي به دبيران كميته انسجام بخشي مشاوران امورزنان وخانواده صنعت آب وبرق را ازاهداف اين نشست ذكركرد وبه تبيين وظايف و انتظارات ازدبيران اين كميته پيرامون اهميت انسجام بخشي مشاوران اموربانوان درصنعت آب وبرق استانها پرداخت.
وي با اشاره به تصويب وابلاغ طرح بانوي روشنا به شركتهاي توزيع،اين طرح را درجهت اشاعه فرهنگ مصرف بهينه برق دربين خانواده ها عنوان كرد كه با هدف برنامه ريزي واجراي برنامه هاي توسعه گفت وگوي اجتماعي فراگيربا اقشارمختلف بانوان به عنوان مديران آب ،غذا وانرژي درساختارخانواده ونظام اجتماعي ايران وبه منظورپيشبرد اهداف توسعه پايداراجرا مي شود.
مهندس شيوا چشم انداز امورزنان وخانواده وزارت نيرو را ارتقاء جايگاه مديريتي بانوان شاغل درصنعت آب وبرق عنوان وازجمله ماموريتهاي 5 گانه اين امور را شناسايي بانوان متخصص،توانمند ومسووليت پذيرصنعت آب وبرق وفراهم آوردن زمينه هاي ارتقاء آنها،توسعه گفت وگوي اجتماعي فراگير وتوسعه تعامل موثروزارت نيرو وشركتهاي زيرمجموعه برشمرد.
وي با اشاره به تدوين نقشه راه وبرنامه عملياتي براي هريك ازاهداف ذكرشده ،به تبيين اقدامات انجام شده ازجمله جمع آوري وبررسي آمارحضورزنان درصنعت آب وبرق ،تهيه بانك اطلاعاتي،تحليل آزمونهاي استخدامي درسطح وزارت نيرووثبت تجارب زيسته بانوان مديرصنعت آب وبرق پرداخت .
مهندس شيوا ارتقاء ميانگين پست كارشناسي بانوان به سطح بالاتر،وضعيت ارتقاء زنان درپستهاي فني وعمومي،بررسي حضور زنان به عنوان اعضاء هيات مديره شركتهاي وابسته ،برگزاري دوره آموزشي مالكيت فكري براي بانوان ،انجام پروژه هاي تحقيقاتي طبق اولويتها وثبت تجارب زيسته بانوان مدير صنعت آب وبرق را ازبرنامه هاي آتي سال 98 ذكركرد.
درابتداي اين مراسم مهندس صمديان مشاور امورزنان وخانواده شركت توانيرتعداد خانمهاي شاغل درصنعت برق كشور را9.7 درصد مجموع كاركنان عنوان كرد كه اين ميزان درتوانير 5درصد،برقهاي منطقه اي 31درصد ودرشركتهاي توزيع49درصد است و84.7 درصد بانوان شاغل درصنعت برق كشوربه لحاظ تحصيلي درمقطع كارشناسي وبالاتر مشغول به كارهستند.
مهندس صمديان آمارمديران زن صنعت برق را بيش از470 مدير پايه ، 129 مديرمياني و2خانم درسطح معاون وعضو هيات مديره عنوان كرد كه با تكيه بر شايسته سالاري ،درصد مديران خانم دراين صنعت زيربنايي افزايش خواهد يافت.
ارايه پنل تخصصي تجارب زيسته مديران زن ازسوي مهندس روح ا..زاده ونشست تخصصي مشاوران امورزنان وخانواده شركتهاي مادرتخصصي ودبيران شوراي هماهنگي امورزنان وخانواده صنعت آب وبرق ازديگر برنامه هاي اين نشست بود.


کد خبر : 90630
تاریخ : شنبه ، ٠٩ شهریور ١٣٩٨ ١٠:٥٩
تعداد بازديد : ٦٠٥
فرستنده خبر : قدرت اله عليزاده