درمراسم توديع ومعارفه مديركل سابق وسرپرست جديد دفتر مركزي حراست توانيرعنوان شد؛ مهندس متولي زاده:

پيشتازي دراجراي سياستهاي نظام افتخارصنعت برق كشوراست

طي مراسمي با حضورمديرعامل شركت توانير، سيد محمد محبي به عنوان سرپرست دفتر مركزي حراست شركت توانير معرفي وازخدمات حسين افرازمديركل سابق اين دفتر به پاس 8سال تلاش وپشتكار درمسيررشد وتعالي صنعت برق تجليل شد.


به گزارش پايگاه خبري توانير، مراسم توديع ومعارفه مديركل سابق وسرپرست جديد دفترمركزي حراست شركت توانير با حضورمهندس متولي زاده مديرعامل توانير،حميد محسني مديركل دفتر مركزي حراست وزارت نيرو،فاطمي نيا مديركل اقتصادي حراست وزارت كشوروجمعي ازمعاونان ومديران ارشد شركت توانير برگزارشد.
دراين نشست كه با ارايه گزارش سلامت اداري درصنعت برق همراه بود، مديرعامل توانيريكي ازافتخارات صنعت برق را پيشتازي اين صنعت دراجراي سياستهاي نظام به ويژه عدالت محوري عنوان كرد به طوريكه از ابتداي پيروزي انقلاب اسلامي وبه رغم رشد 2.2برابري جمعيت ورشد 16 برابري مصرف برق، خدمات صنعت برق 8 برابر جمعيت كشوررشد داشته است.
مهندس متولي زاده با اشاره به محروميت 13درصد جمعيت جهاني و24 درصد جمعيت روستايي دنيا ازنعمت برق،اظهارداشت:به بركت نظام مقدس جمهوري اسلامي تنها 0.3 درصد از روستاهاي كشوربي برق است كه اغلب روستاهاي فصلي وبا جمعيت كمتر ازحد نصاب هستند.
وي عبور امن وآرام شبكه ازپيك تابستان به رغم پيش بيني افزايش دشواريها نسبت به سال گذشته و8 هزارمگاوات كمبود برق را ازديگر افتخارات نظام جمهوري اسلامي دربحث خدمت رساني به مردم عنوان كردكه علاوه برعدم اعمال خاموشي، صادرات برق كشور 80درصد نسبت به سال گذشته افزايش يافت  وبراي نخستين بار با اجراي سياست مديريت توامان عرضه وتقاضا،رشد پيك شبكه از 5.2 درصد درسال قبل به يك درصد درسال جاري محدود شد.

مديرعامل توانير گفت:ادامه اين برنامه ونهادينه سازي مصرف بهينه انرژي به عنوان يك فرهنگ دركشور ،ازميلياردها دلار هزينه اضافي درصنعت برق جلوگيري مي كند وقطعا پيگيري اين برنامه درسال رونق توليد امري ضروري است.
وي درادامه با قدرداني از خدمات حسين افرازمديركل سابق دفترمركزي حراست توانيركه طي حدود 8سال گذشته منشا خيردرصنعت برق كشوربودند، به سوابق درخشان سيد محمد محبي سرپرست دفترمركزي حراست توانيروتوجه خاص ايشان به جايگاه نيروي انساني  اشاره كرد وتوفيق ايشان در خدمت به صنعت برق كشور را خواستار شد.
درابتداي اين مراسم كه با ارايه گزارش عبورازپيك تابستان  وگزارش حذف قبوض كاغذي ازسوي مهندس رخشاني مهر معاون هماهنگي توزيع توانيرهمراه بود، اهم برنامه ها واقدامات صنعت برق دربخش سلامت اداري ازسوي مهندس حسيني مديركل دفترمديرعامل وهيات مديره ورييس هيات تخلفات بدوي كاركنان توانيرتشريح شد.
درا دامه حميد محسني مديركل مركز حراست وزارت نيرو،حفظ آرامش واحترام راموجب هم افزايي وهمدلي وافزايش انگيزه كاركنان عنوان كرد واظهارداشت:براوردها وبررسي هاي ما نشان ميدهد با مديريت مهندس متولي زاده اقدامات جهادي خوبي درشركت توانير به انجام رسيده كه عبور امن وآرام شبكه سراسري ازپيك تابستان ازمهمترين اين دستاوردها محسوب مي شود.
مديركل مركز حراست وزارت نيروبا قدرداني از خدمات ارزشمند حسين افراز مديركل سابق دفترمركزي حراست توانير،ابراز اميدواري كرد ايشان به عنوان مشاورمديركل مركز حراست وزارت نيرو،اين مركز را ازتجارب خود بهره مند سازند.
وي ضمن خيرمقدم وتبريك به مديركل جديد حراست شركت توانير،به تبيين سابقه وتوانمنديهاي مديريتي ايشان پرداخت.
درادامه اين مراسم فاطمي نيا مديركل اقتصادي حراست كل كشور،ضمن قدرداني ازخدمات ارزشمند حسين افراز مديركل سابق حراست شركت توانير ونقش بسزاي ايشان دركسب چند نوبت رتبه نخست حراستهاي كشورازسوي اين شركت طي سالهاي اخير،براي ايشان وسرپرست جديد دفترمركزي حراست توانير، آرزوي توفيق كردودرادامه الگوگيري از كار جهادي وايثار رزمندگان درجنگ تحميلي،برنامه ريزي عملي،نظارت،رفع موانع قانوني، پيگيري اصلاح الگوي مصرف،كاهش هزينه ها وانضباط درخدمات رساني ونقش آن دررضايت مندي مردم را مورد تاكيد قرارداد.
حسين افراز دراين نشست رضاي خدا ووجدان را سرلوحه كارخود عنوان كردو تقويت همكاري وهمدلي درحراست توانير ومجموعه حراستهاي صنعت برق همچنين حفظ حرمت وشان همكاران را ازاولويتهاي كاري خود برشمرد وكسب عنوان روابط عمومي برتر دستگاههاي دولتي درچندنوبت ، به كارگيري نيروي متخصص  وگسترش ورزش حرفه اي وقهرماني وكسب رتبه هاي برتر دستگاههاي كشوررا ازدستاوردها ذكركرد.
حسين افراز،سرپرست جديد حراست توانير رافردي اخلاق مدار وآشنا به كارحراست معرفي وبراي ايشان آرزوي توفيق كرد.
وي اظهارداشت:ازمديرعامل وهمكارانم درمجموعه هاي حراستي ، معاونان ومديران ومشاوران كه دراين مدت حراست راياري كردند تشكرمي كنم وازهمه شما آرزوي بخشش وحلاليت دارم.
سيد محمد محبي سرپرست دفتر مركزي حراست توانير دراين نشست اساس كارخود راخدمت صادقانه واثربخش عنوان وبا تاكيد برتوجه ويژه به خرد جمعي واصل همكاري جمعي ،بالندگي شركت را مستلزم فضاي امن دانست واز همكاران مساعدت دراين خصوص راخواستارشد.
سيد محمد محبي اظهارداشت:حسب فرمايشات مقام معظم رهبري حراست بايد قوي عمل كند ومامن همه همكاران مجموعه باشد.ازاين روبايد مبنا را بايد برشفافيت وپاسخگويي واخلاق مداري اسلامي قراربدهيم.
درادامه اين مراسم وپيش ازاعطاي لوح تقديرمديرعامل به مديركل سابق حراست واعطاي حكم انتصاب به سرپرست جديد دفتر مركزي حراست توانير،متن لوح تقدير وحكم انتصاب  ازسوي بيژن قاسمي مديركل روابط عمومي واموربين الملل توانيرقرائت شد.
کد خبر : 90587
تاریخ : سه شنبه ، ٠٥ شهریور ١٣٩٨ ١٤:٠٦
تعداد بازديد : ٧٧٣
فرستنده خبر : قدرت اله عليزاده