مديركل دفترمديريت مصرف وخدمات مشتركين توانيردرگفت وگوي راديويي عنوان كرد

تجهيزمشتركان زير30كيلووات به كنتورهاي هوشمند طرح فهام آغازشد

درپي تجهيز حدود400هزارمشترك بالاي 30كيلووات به كنتورهاي طرح فهام ونقش اين نوع كنتور درعبورامن وارام شبكه ازپيك تابستان98، اجراي اين طرح ملي براي مشتركان زير30كيلووات 3فازدربخشهاي كشاورزي،صنعتي وتجاري آغازشد.


به گزارش پايگاه خبري توانير،مهندس هادي مدقق مديركل دفترمديريت مصرف وخدمات مشتركين شركت توانيرطي مصاحبه اي با راديو گفت وگواظهارداشت: طرح ملي فراسامانه هوشمند اندازه گيري ومديريت انرژي (فهام) تاكنون براي مشتركان بزرگ اجراشده وحدود400هزارمشترك عمدتا كشاورزي،صنعتي وتجاري بالاي 30كيلووات به اين سامانه تجهيز شده است.
مهندس مدقق با اشاره به نقش كنتورهاي هوشمند درگذر بدون خاموشي از پيك بار تابستان جاري،امكان پايش شبكه ووضعيت مصرف ازسوي شركتهاي توزيع ودسترسي مشتركان به اطلاعات دقيق برق مصرفي را ازمزاياي اين سامانه ذكركردوافزود:تابستان امسال همكاري بسيارخوبي را به ويژه دربخشهاي صنعتي وكشاورزي همچنين مشتركان تجاري واداري شاهد بوديم ومشكل خاموشي نداشتيم كه از مزاياي اين سامانه محسوب مي شود.
وي بااشاره به گسترش اين سامانه به ساير مشتركان گفت:درحال حاضراجراي اين طرح براي مشتركان بزرگ و3فاززير30كيلووات دربخشهاي كشاورزي ،صنعتي ،تجاري وخانگي آغازشده و مجتمع هاي تجاري ومسكوني دراولويت قراردارند.
وي تاكيد كرد: اين طرح با اولويت مشتركان پرمصرف آغاز وبه سايرمشتركان تسري مي يابد هرچند به لحاظ زماني با اجراي طرح دربخشهاي خانگي وتجاري تك فازفاصله داريم.

کد خبر : 90424
تاریخ : یکشنبه ، ٢٠ مرداد ١٣٩٨ ١١:٣٥
تعداد بازديد : ٦٣٠
فرستنده خبر : قدرت اله عليزاده