مطابق پهنه بندي وضعيت امروزمصرف برق

مصرف برق كشوردرمحدوده سبزقراردارد

مطابق نمايه هاي مصرف روزانه برق وقرارداشتن مصرف برق كشوردرمحدوده مجاز،شبكه برق كشورامروز(شنبه19مرداد) را به عنوان يكي ازسبزترين روزهاي تابستان98 پشت سرمي گذارد.


به گزارش پايگاه خبري توانير، درپي قرارگيري وضعيت مصرف برق كشوردرمحدوده سبز، دكتر شقايق يوسفي كارشناس ارشد مديريت مصرف برق توانيرضمن قدرداني از تمامي مشتركان برق كشوركه با رعايت الگوي بهينه مصرف ،صنعت برق رادرارايه خدمات مطلوب به مردم ياري كردند،ابراز اميدواري كرد اين الگو درتمامي فصول سال پيگيري وفرهنگ مديريت مصرف برق درسراسر كشورنهادينه شود.
مطابق نتايج پهنه بندي مصرف روزانه برق كشور امروز يكي از سبزترين روزهاي شبكه برق كشوراست وتمامي استانها وكلانشهرها درمحدوده سبز ومجاز مصرف برق قراردارند.
وضعيت مصرف مناطق كشورامسال در3وضعيت سبز،زردوقرمزدسته بندي شد واستانها وكلانشهرهايي كه ازمحدوده مجاز مصرف فراتر بروند درمحدوده زرد قرارمي گيرند ودرصورتيكه افزايش مصرف بيش از 3درصد حدمجاز باشد درمحدوده هشداريا قرمز قرارخواهند گرفت كه تبعاتي رادرپي دارد.
برپايه اين گزارش ساده ترين راههاي عبور ازاين وضعيت ،استفاده ازدور كند كولرهاي آبي، تنظيم برودت كولرهاي گازي روي 24درجه، استفاده از نورطبيعي درساختمانها وانتقال زمان استفاده ازوسايل برقي پرمصرف مانند اطو ،ماشين ظرفشويي ،لباسشويي وجاروبرقي به زمان غيرپيك به ويژه درساعات پيك روز(12تا16) عنوان شده كه كاهش 10درصدي مصرف برق را امكانپذير مي سازد.کد خبر : 90416
تاریخ : شنبه ، ١٩ مرداد ١٣٩٨ ١٥:٤٢
تعداد بازديد : ٦١٠
فرستنده خبر : قدرت اله عليزاده