مهندس مدقق در گفت وگو با راديو اقتصاد عنوان كرد

صدورقبوض كاغذي برق ازمهرماه متوقف مي شود

مديركل دفترمديريت مصرف وخدمات مشتركين شركت توانيربا اشاره به اجراي موفق طرح جايگزيني قبوض الكترونيكي درسيستان وبلوچستان وروستاهاي محروم اين استان، ازآغازاجراي كامل اين طرح دركشور وتوقف صدورقبض كاغذي ازمهرامسال خبرداد.


به گزارش پايگاه خبري توانير،مهندس هادي مدقق درگفت وگوبا راديواقتصاد اعلام داشت:طرح صدورقبض الكترونيكي به طوركامل ازسوي شركت توزيع برق سيستان وبلوچستان اجراشده ودورترين روستاهاي اين استان درمناطق محروم خاش وسراوان قبوض الكترونيكي دريافت مي كنند.
مديركل دفترمديريت مصرف وخدمات مشتركين توانيرارسال پيامكي شناسه قبض برق به سرشماره 10001521براي شهروندان ساكن تهران وسرشماره 20001521براي هموطنان درسايرنقاط كشور را ازجمله راههاي ثبت نام مشتركان دراين طرح عنوان كردو ثبت نام ازطريق پايگاه اينترنتي شركتهاي توزيع برق ودفاترپيشخوان دولت را ازديگرراهها برشمردوافزود:مشتركاني كه به شناسه قبض خود دسترسي ندارند نيزمي توانند شماره سريال كنتور خودرا به شركت توزيع همان منطقه اعلام وشناسه قبض خودرا اخذ كنند.
مهندس مدقق ثبت نام دراين طرح را براي تمامي مصرف كنندگان برق دركشور صرفنظرازاينكه مالك ،مستاجر،مديرساختمان يا داراي چند واحد ملكي باشند قابل انجام دانست وبا اشاره به آغاز طرح از ارديبهشت امسال ،تاكيد كرد تا مهرماه آينده ارسال قبوض كاغذي به طور كامل متوقف وصدور قبوض الكترونيكي براي 36ميليون مشترك برق دركشورآغازمي شود.

کد خبر : 90395
تاریخ : چهار شنبه، ١٦ مرداد ١٣٩٨ ١٤:٣١
تعداد بازديد : ٦٢٣
فرستنده خبر : قدرت اله عليزاده