مديرعامل توانيربا اشاره به عبور امن وآرام شبكه برق كشور ازفصل گرما تاكيد كرد

مديريت توامان عرضه وتقاضا،راهبرد موفق صنعت برق درتابستان98

مهندس متولي زاده درنشست سراسري مديريت مصرف برق گفت: مديريت توامان عرضه وتقاضا امسال به طورشفاف وقابل سنجش محقق شد ومايه افتخار وخوشبختي است كه باهماهنگي خوب همكاران درشركت توانير،شركت مديريت شبكه وشركتهاي برق منطقه اي وتوزيع نيرو شاهد آرامش شبكه برق كشوردرفصل تابستان هستيم.


به گزارش پايگاه خبري توانير، مهندس متولي زاده مديرعامل شركت توانيردرپنجمين گردهمايي مديريت مصرف درصنعت برق كه ازطريق ارتباط تصويري با مديران عامل شركتهاي برق منطقه اي وتوزيع برق كشوربرگزارشد، عملكرد ارزشمند صنعت برق كشوردرتابستان امسال كه رضايت مردم ،نمايندگان مجلس ،دولت ،مقام عالي وزارت ومعاون اموربرق وانرژي وزير نيرو را به همراه داشت، موجب افتخار دانست به ويژه اينكه امسال محدوديتهاي گسترده تري نسبت به سال قبل براي شبكه  پيش بيني مي شد وتوليد واحدهاي حرارتي نيز با كاهش روبرو بود.

مديرعامل توانيردرعين حال بااشاره به احتمال افزايش دما طي هفته آينده ،حفظ آمادگي مجموعه برق كشوروبرنامه ريزي وكنترل هاي دقيق دراين خصوص راحايز اهميت دانست.

وي گزارش همكاران شركت مديريت شبكه برق ايران دراين نشست راكه ازهموار شدن منحني پيك بارطي دوره گرم امسال حكايت دارد، نمايانگر تلاش اثربخش مجموعه برق كشورعنوان كرد وافزود:امسال به طور روشن ،شفاف وقابل سنجش ،مديريت توامان عرضه وتقاضا محقق شد وبه طورحتم عملكرد بهتري را نيزدرآينده شاهد خواهيم بود.

مديرعامل توانيرمستندسازي دستاوردهاي صنعت برق درتابستان امسال همچنين انعكاس عملكرد دستگاههاي دولتي وبخشهاي صنعتي ،كشاورزي وغيره ازجمله همكاري مردم با برنامه هاي مديريت بار ومصرف انرژي و مقايسه با عملكرد كشورهاي پيشرو ازسوي روابط عمومي شركت توانيرو روابط عمومي هاي صنعت برق را مورد تاكيد قرارداد.

درادامه اين نشست كه معاونان ومديران ارشد شركت توانير ،مديرعامل شركت مديريت شبكه ومديران عامل صنعت برق تهران حضورداشتند، نماينده شركت مديريت شبكه ضمن قدرداني ازدست اندركاران برنامه ريزي واجراي طرحهاي مديريت مصرف ،بيشترين كاهش مصرف بابت طرحهاي بزرگ ذخيره عملياتي را562 مگاوات در27خرداد گذشته و435مگاوات درروزپيك عنوان كرد كه بيشترين صرفه جويي اين طرح دربخش انرژي معادل 2246مگاواتساعت ودر روز پيك (31تير)1740مگاواتساعت به ثبت رسيد.

وي الزامات طرحهاي مديريت مصرف ازمنظرراهبري شبكه را شامل پيك سايي ،ثبت روزانه مقاديرمديريت مصرف وافزايش سهم بارهاي قابل كنترل برشمرد وكاهش ذخيره شبكه ،كاهش حاشيه امنيت درگلوگاههاي شبكه ونزديك شدن پيك روز وشب ومسايل واحدهاي برقابي را ازمشكلات هموارنبودن منحني بار برشمرد وتاكيد كرد باتوزيع زماني ومكاني بهترمقاديرمديريت مصرف مي توان بدون كاهش بيشترانرژي، منحني بارهموارتري ايجاد كرد.

ارايه عملكرد شركتهاي برق دراين نشست حاكي از مبادله 7700 تفاهم نامه با3400 واحد صنعتي و3300واحد كشاورزي تاكنون است ومشاركت120 هزار مشترك ازمجموع 340 هزارمشترك كشاورزي جلب شده است.

براساس گزارش ارايه شده دراين نشست بيشترين ميزان صرفه جويي انرژي 51هزارمگاواتساعت است كه درهفته پانزدهم انجام شدوبه طور متوسط با 40هزارمگاواتساعت كاهش درسايرهفته ها ادامه داشت همچنين با آزادسازي3874مگاوات ازظرفيت شبكه درپيك روز،بيشترين كاهش ناشي از برنامه هاي مديريت مصرف برق به ثبت رسيد.

درادامه اين نشست كه ازطريق ويديوكنفرانس انجام شد، مديران عامل شركتهاي برق منطقه اي وتوزيع ازاستانهاي خوزستان،خراسان، كهگيلويه وبويراحمد، تهران، يزد، مركزي، آذربايجان، اصفهان و قم خلاصه اي ازعملكرد ونتايج برنامه هاي مديريت بار ومصرف انرژي درحيطه عملكرد شركت را تشريح كردند ومقرر شد تجارب وپيشنهادهاي شركتها به منظوراصلاح رويه وبهبود شرايط تا اواخر مرداد جاري به شركت توانير ارايه شود.

 

 

 


کد خبر : 90364
تاریخ : یکشنبه ، ١٣ مرداد ١٣٩٨ ١٨:٢١
تعداد بازديد : ٥٤٣
فرستنده خبر : قدرت اله عليزاده