به منظور عبور مطمئن از پيك بار 98 درمحدوده برق منطقه اي تهران انجام مي شود

اجراي هفت پروژه هدف گذاري شده در استان البرز

رئيس گروه برآوردبار شركت برق منطقه اي تهران اعلام كرد: با برنامه ريزي هاي انجام شده براي سال 98، با اجراي هفت پروژه هدف گذاري شده در شبكه فوق توزيع استان البرز در مجموع 320 مگاولت آمپر به ظرفيت فوق توزيع استان البرز اضافه مي شود.

به گزارش پايگاه خبري توانير به نقل از  پايگاه خبري برق منطقه اي تهران (تابش)، در نشست هماهنگي شركت توزيع نيروي برق استان البرز و شركت برق منطقه اي تهران در سال رونق توليد كه با حضور مديران عامل و جمعي از معاونان و مديران شركت هاي برق منطقه اي تهران و توزيع نيروي برق استان البرز در محل شركت توزيع، برگزار شد، ضمن بررسي نيازهاي برق شهرك هاي صنعتي استان البرز، رئيس گروه برآوردبار برق منطقه تهران طي ارائه گزارشي از خلاصه وضعيت استان البرز اعلام كرد: در مجموع از سال 92 تا 97، بيست و سه پروژه در زمينه زيرساخت هاي شبكه فوق توزيع و انتقال به ميزان 475 مگاولت آمپر در استان البرز به مرحله اجرا درآمد و همچنين با برنامه ريزي هاي انجام شده براي سال 98 ، هفت پروژه در شبكه فوق توزيع هدف گذاري شده كه با اجراي آن در مجموع 320 مگاولت آمپر به ظرفيت فوق توزيع اين استان اضافه خواهدشد.

قرباني طرح هاي با اولويت بسيار بالاي شبكه انتقال استان البرز را احداث پست 400 كيلوولت مدولار كوثر براي پيك بار سال 98 و نيز احداث پست 400 كيلوولت باغستان در آينده، بيان كرد.

وي در پايان با اشاره به نامگذاري سال 98 كه سال رونق توليد مي باشد گفت: جهت ايجاد رونق در زمينه توليدات پراكنده مي توان به راه اندازي 10 مگاوات نيروگاه مقياس كوچك در شهرك صنعتي اشتهارد اشاره داشت.

طرح هاي بهره برداري شده در شبكه انتقال و فوق توزيع  استان البرز از سال 1395

براساس اين گزارش رئيس گروه برآوردبار شركت برق منطقه اي تهران 9 طرح بهره برداري شده در شبكه انتقال و فوق توزيع از سال 1395 در استان البرز را براي پيك بار سال 1395 جمعا با 305 (مگاولت آمپر) افزايش ظرفيت به شرح زير اعلام كرد: تقويت پست كرج (تعويض ترانسفورماتورها و تقويت كابل هاي سمت 63 كيلوولت ترانسفورماتورهاي 63/230 كيلوولت) با  180(مگاولت آمپر) افزايش ظرفيت؛ تقويت پست توحيد از (15*2) * 2 به (30+ 15)* 2 مگاولت آمپر با  30 (مگاولت آمپر) افزايش ظرفيت؛ تقويت پست طاووسيه از 30*2 به 40*2 مگاولت آمپر با  20(مگاولت آمپر) افزايش ظرفيت؛ راه اندازي پست سيار معراج به ظرفيت 30*1 مگاولت آمپر با  30(مگاولت آمپر) افزايش ظرفيت؛ راه اندازي پست نيمه سيارش.ص.اشتهارد با  30(مگاولت آمپر) افزايش ظرفيت؛ تقويت پست سيار 20/63 كيلوولت گلشهر با  15(مگاولت آمپر) افزايش ظرفيت؛ احداث ارتباطات 63 كيلوولت پست سيار معراج؛ اصلاح ارتباطات 63 كيلوولت پست حصار مهتر ؛ تكميل خط 400 كيلوولت سياه بيشه- وردآورد.

طرح هاي اجرا شده براي پيك بار سال 1397

وي با اشاره به عناوين طرح هاي اجرا شده براي پيك بار سال 1397 اظهار داشت: احداث پست 20/63 كيلوولت نگارستان به ظرفيت 40*2 مگاولت آمپر؛  تقويت پست ملارد از 30*2 به 40*2 مگاولت آمپر با  20(مگاولت آمپر) افزايش ظرفيت؛ تقويت پست نظرآباد از 30*2 به 30*3 با  30(مگاولت آمپر) افزايش ظرفيت، جمعا به ظرفيت 130 مگاولت آمپر؛ رفع محدوديت بارگيري از؛ ترانسفورماتورهاي 63/230 كيلوولت كرج؛ اصلاح ارتباطات 63 كيلوولت پست كارون (فاز يك) ؛ اصلاح و ايجاد ارتباطات63 كيلوولت پست هاي نگارستان، توحيد به طول تقريبي 450 متر؛ احداث فاز يك خط 63 كيلوولت كمال آباد، ماهدشت  به طول تقريبي 3 كيلومتر؛ اصلاح ارتباطات ملارد و خوشنام به طول تقريبي 250 متر (طرح موقت)؛ اصلاح ارتباطات 63 كيلوولت پست هاي كارون و اتمسفر؛ نصب و راه اندازي خازن در  پست20/63 كيلوولت حيدر آباد (4.8 مگاوار)؛ نصب و راه اندازي خازن پست 20/63 كيلوولت ملارد (2.4*2 مگاوار) از طرح هاي اجرا شده توسط شركت برق منطقه اي تهران در استان البرز و براي پيك بار سال 1397 بوده است.

طرح هاي هدف گذاري شده شبكه انتقال و فوق توزيع براي آينده استان البرز

مهندس قرباني با بيان اينكه براي سال آينده استان البرز در زمينه خطوط فوق توزيع و فيبرنوري، خطوط انتقال، پست هاي فوق توزيع و پست هاي انتقال طرح هايي تعريف شده اعلام كرد: در زمينه پست هاي انتقال بايد از احداث فيدر 400 كيلوولت 1.5 كليدي ناقص در پست سيكل تركيبي شهيدرجائي؛ تامين تجهيزات و احداث پست 63/400 مدولار كوثر به ظرفيت 200*1 مگاولت آمپر؛ احداث پست 20/63/400 كيلوولت باغستان به ظرفيت 40*2 + 200*2 اشاره داشت و در بخش خطوط انتقال مي توان از ارتباطات 400 كيلوولت پست مدولار كوثر به طول مسير 5/0 كيلومتر؛ ارتباطات 400 كيلوولت پست باغستان (دو مدار) به طول مسير 2 كيلومتر نام برد.

وي در مورد پست هاي فوق توزيع، از احداث پست 20/63 كيلوولت كارون به ظرفيت 40*2 مگاولت آمپر واحداث فيدر در پست، نگارستان (يك دستگاه) ياد كرد.

رئيس گروه برآوردبار شركت برق منطقه اي تهران در مورد طرح هاي هدف گذاري شده براي آينده  استان البرز  در بخش خطوط فوق توزيع و فيبرنوري گفت: احداث دو مدار خط هوائي كمال آباد، ماهدشت به طول مسير 12 كيلومتر؛ احداث مدار دوم تغذيه پست نگارستان از منتظر قائم به طول مسير 5/1 كيلومتر؛ احداث خروجي هاي 63 كيلوولت پست مدولار 63/400 كيلوولت  كوثر؛ اصلاح اتصالات پست هاي كمال آباد، صفادشت، فرودگاه پيام و طاووسيه در پست كمال آباد به طول مسير 5/1 كيلومتر؛ تكميل چهار مدار خط ارتباطي پست مهستان به طول يك كيلومتر؛ احداث فيبرنوري قسمتي از خط 400رجايي-رودشور از پست كوثر تا رودشور به طول مسير 35 كيلومتر از جمله اين طرح ها هستند.

ساير طرح هاي در حال پيگيري

مهندس قرباني در مورد ساير طرح هاي در حال پيگيري استان البرز ادامه داد: احداث پست 63/20 كيلوولت كرج به ظرفيت پست 40*2 مگاولت آمپر؛ احداث پست 63/400 كيلوولت دائم كوثر به ظرفيت پست 200*2 مگاولت آمپر؛ احداث فيدر 63 كيلوولت در پست كرج (يك دستگاه) در حوزه پست هاي انتقال اين استان خواهد بود و در زمينه خطوط انتقال نيز مي توان به ارتباطات 400 كيلوولت پست دائم كوثر اشاره كرد.

وي در حوزه پست هاي فوق توزيع در حال پيگيري از احداث پست 20/63 كيلوولت معراج به ظرفيت 40*2 مگاولت آمپر؛ احداث پست 20/63 كيلوولت آران به ظرفيت 40*2 مگاولت آمپر؛ احداث پست فوق توزيع دايم گلشهر به ظرفيت 40*2 مگاولت آمپر؛ احداث پست فوق توزيع كارخانه قند يا بيوتكنولوژي به ظرفيت 40*2 مگاولت آمپر خبر داد و احداث خط دو مداره ارتباطات معراج نوع كابل يا سيم SQUAB  و خروجي هاي پست باغستان در بخش خطوط فوق توزيع نام برد. 

در بخش توسعه مولدهاي پراكنده، به 10 مگاوات در شهرك صنعتي اشتهارد، اشاره شد.

طرح هاي مورد نياز براي شهرك ها و نواحي صنعتي استان البرز

رئيس گروه برآوردبار شركت برق منطقه اي تهران در ادامه با اشاره به ضرورت انجام برنامه زيرساخت شبكه انتقال و وفوق توزيع براي شهرك ها و نواحي صنعتي، شامل 10 طرح گوناگون در مورد شهرك صنعتي اشتهارد، شهرك صنعتي اشتهارد 2 (اميد البرز)، شهرك صنعتي كوثر، شهرك صنعتي نظرآباد و سپهر، شهرك صنعتي ساوجبلاغ، شهرك صنعتي نجم آباد، ناحيه صنعتي سيمين دشت و نواحي صنعتي طاووسيه و مرغك با اعتبار كل 1/028/800 ميليون تومان پرداخت و عنوان داشت: در شهرك صنعتي اشتهارد 4 طرح به ارزش 314/500 ميليون تومان خواهيم داشت كه طي آن  پست 63/400 كيلوولت با افزايش ظرفيت 400 مگاولت آمپر و اعتباري بالغ بر 250/000 ميليون تومان؛ ارتباطات 400 كيلوولت با افزايش ظرفيت پست 5 مگاولت آمپر با اعتبار كل 12/500 ميليون تومان؛ پست 20/63 كيلوولت با افزايش ظرفيت پست 80 مگاولت آمپر و اعتبار 40/000 ميليون توماني و ارتباطات 63 كيلوولت با افزايش ظرفيت پست 15 مگاولت آمپر با اعتبار كل 12/000 ميليون تومان به انجام خواهد رسيد. و در مورد شهرك صنعتي اشتهارد 2 (اميد البرز)،  پست 20/63 كيلوولت (منوط به احداث پست 63/400 كيلوولت مذكور در شهرك صنعتي اشتهارد) با افزايش ظرفيت 80 مگاولت آمپر با اعتبار كل 36/000 ميليون تومان و ارتباطات 63 كيلوولت با خط 15 كيلومتر مدار با اعتبار كل 12/000 ميليون تومان اجرا خواهد شد.

مهندس قرباني در مورد طرح هاي مورد نياز براي شهرك صنعتي كوثر افزود:  پست 20/63  كيلوولت (منوط به احداث پست 63/400 كيلوولت مذكور در شهرك صنعتي اشتهارد) با افزايش ظرفيت پست 80 مگاولت آمپر با اعتبار كل 36/000 ميليون تومان و ارتباطات 63 كيلوولت با خط 15 كيلومتر مدار با اعتبار كل 12/000 ميليون تومان از جمله اين موارد است.

وي درباره شهرك صنعتي بهارستان و ناحيه صنعتي كردان از پست 63/400 كيلوولت باغستان با افزايش ظرفيت پست 400 مگاولت آمپر با اعتبار كل 250/000 ميليون تومان؛ پست 20/63 كيلولت با افزايش ظرفيت پست 80 مگاولت آمپر با اعتبار كل 36/000 ميليون تومان و ارتباطات 63 كيلوولت با افزايش ظرفيت پست 15 مگاولت آمپر با اعتبار كل 12/000 ميليون تومان نام برد.

قرباني با اشاره به شهرك صنعتي نظرآباد و سپهر نيز افزود: از جمله طرح هاي پيش بيني شده مورد نياز براي اين شهرك بايد به طرح ايجاد پست 20/63 كيلوولت (منوط به احداث پست 63/400 كيلوولت مذكور در شهرك صنعتي اشتهارد) با افزايش ظرفيت پست 80 مگاولت آمپر با اعتبار كل 36/000 ميليون تومان و ارتباطات 63 كيلوولت با خط 10 كيلومتر مدار با اعتبار كل 8/000 ميليون تومان اشاره داشت.

وي ادامه طرح هاي مورد نياز براي شهرك ها و نواحي صنعتي را به ترتيب و شرح زير اعلام كرد: در شهرك صنعتي ساوجبلاغ، پست 20/63 كيلوولت (منوط به احداث پست 63/400 كيلوولت مذكور در شهرك صنعتي اشتهارد) با افزايش ظرفيت پست 80 مگاولت آمپر با اعتبار كل 36/000 ميليون تومان و ارتباطات 63 كيلوولت با خط 10 كيلومتر مدار با اعتبار كل 8/000 ميليون تومان؛ در شهرك صنعتي نجم آباد، پست 20/63 كيلوولت با افزايش ظرفيت پست 80 مگاولت آمپر با اعتبار كل 36/000 ميليون تومان و ارتباطات 63 كيلوولت با خط 10 كيلومتر مدار با اعتبار كل 8/000 ميليون تومان؛ در ناحيه صنعتي سيمين دشت: پست 20/63 كيلوولت با افزايش ظرفيت پست 80 مگاولت آمپر و اعتبار كل 32/000 ميليون تومان و ارتباطات 63 كيلوولت با خط 10 كيلومتر مدار با اعتبار كل 8/000 ميليون تومان؛ و در نواحي صنعتي طاووسيه و مرغك، پست 20/63 كيلوولت با افزاش ظرفيت پست 80 مگاولت آمپر و اعتبار كل 36/000 ميليون تومان و ارتباطات 63 كيلوولت با خط 15 كيلومتر مدار با اعتبار 12/000 ميليون تومان. و در شهرك صنعتي هشتگرد، تقويت پست 63/230 كيلوولت هشتگرد با افزايش ظرفيت پست 160 مگاولت آمپر و اعتبار كل 42/300 ميليون تومان؛ پست 20/63 كيلوولت با افزايش ظرفيت پست 80 مگاولت آمپر با اعتبار كل 40/000 ميليون تومان؛ جابجايي خطوط 63 كيلوولت با اعتبار كل 3/000 ميليون تومان؛ ارتباطات 63 كيلوولت با خط 10 كيلومتر مدار با اعتبار كل 3/000 ميليون تومان؛ ارتباطات 63 كيلوولت با خط 10 كيلومتر مدار با اعتبار كل 8/000 ميليون تومان از طرح هاي مورد نياز است.

کد خبر : 89472
تاریخ : دو شنبه ، ٣٠ اردیبهشت ١٣٩٨ ٠٧:٥٣
تعداد بازديد : ١٠٠٥
فرستنده خبر : مهدي خانميرزائي