برگزاري كميته سفر هاي خارجي در شركت توانير

كميته سفر هاي خارجي در راستاي قانون نظارت بر مسافرت هاي خارجي كاركنان بصورت منظم و هر دو هفته يكبار در شركت توانير تشكيل مي گردد.