تمهيدات وبرنامه هاي اجرايي توانير براي افزايش رضايتمندي مردم

دفتر بازرسي وپاسخگويي به شكايات شركت توانيرطي گزارشي اهم اقدامات وعملكرد اين دفتردرسال97را اعلام كرد.

به گزارش پايگاه خبري توانير، دفتربازرسي وپاسخگويي به شكايات توانير طي گزارشي با اشاره به راه اندازي سامانه مديريت وارزيابي خدمات برق توانير(سمات)كه به استناد ماده25 قانون ارتقاي سلامت نظام اداري ومقابله با فساد وبه منظور رسيدگي به درخواستها وشكايات مردمي درسال95انجام شد،افزود:از زمان راه اندازي اين سامانه تاكنون،تمامي درخواستهاوشكايات دريافتي ازمبادي مختلف شامل دفتر مقام معظم رهبري،نهادرياست جمهوري،سازمان بازرسي كل كشور،دفتر بازرسي ومديريت عملكرد وزارت نيرو،درگاه الكترونيكي شركت،مكاتبه مستقيم شهروندان و..ازطريق سامانه سمات رسيدگي واطلاع رساني مي شود.

اين گزارش مي افزايد:چنانچه هر يك ازشهروندان از چگونگي ارايه خدمات،نقض قوانين ومقررات وعدم انجام وظيفه ازسوي مسوولان شركتهاي برق منطقه اي وتوزيع نيروي برق شكايتي داشته باشند يا اطلاعي ازسوء جريانات اداري مانند اخذ رشوه،سوءاستفاده از مقام وموقعيت اداري،تضييع اموال عمومي ودولتي،وجود فساد وديگرتخلفات اداري دارند،مي توانند موضوع را ازطريق اين سامانه اعلام كنند تاوفق ضوابط ومقررات مورد رسيدگي قرار بگيرد.

دراين گزارش تصريح شده:شكايات ودرخواستهاي مردم دراين سامانه به طور روزانه كنترل وپايش شده وپاسخ آن درمهلت مقررو مستند به بخشنامه ها ودستورالعملهاي مرتبط ارسال مي شود تاضمن پاسخگويي وجلب رضايت شهروندان،بازه زماني موردنظر مراجع نظارتي نيز رعايت شود.

اين گزارش مي افزايد:درحال حاضرميزان شكايات ودرخواستهاي مردمي ثبت شده در سامانه سمات،از اقبال رو به گسترش شهروندان براي مراجعه به اين سامانه حكايت دارد ودفتربازرسي وپاسخگويي به شكايات توانير،تمهيداتي براي اين سامانه درنظرگرفته تا ضمن افزايش سطح رضايتمندي مردم،حجم شكايتهاي دريافتي نيز كاهش يابد كه شامل7 برنامه اجرايي ازجمله بازرسي هاي دوره اي ومستمراز شركت هاي زيرمجموعه واحصاء نقاط آسيب پذير،تدوين شيوه نامه بازرسي در5محورتخصصي وارسال به شركتهاي زيرمجموعه صنعت برق در رابطه با اخذ رشوه وسوءاستفاده ازمقام اداري(موضوع تبصره يك ماده91قانون مديريت خدمات كشوري)است.

همچنين تشكيل كارگروه تخصصي به منظور رسيدگي بيشتربه شكايات ودرخواستهاي مردمي ،تهيه گزارشهاي آماري وتحليلي ازماهيت وموضوع شكايات ودرخواستهاي پرتكراربه مراجع ذيربط ،بررسي وتجزيه وتحليل گزارشهاي بازرسي به منظورآسيب شناسي وشناسايي گلوگاههاي فساد وايجاد سازوكارلازم جهت ساماندهي وطبقه بندي مكانيزه گزارشهاي دريافتي ازسازمان بازرسي كل كشوروشركتهاي زيرمجموعه صنعت برق از ديگر تمهيدات وبرنامه هاي اجرايي دفتر بازرسي وپاسخگويي به شكايات توانيردرسال97عنوان شده است.


کد خبر : 89424
تاریخ : چهار شنبه، ٢٥ اردیبهشت ١٣٩٨ ١٣:١٩
تعداد بازديد : ٧١٧
فرستنده خبر : قدرت اله عليزاده