طي سال97

20 پروژه كلان ملي دردفتر تحقيقات وتوسعه فن آوري توانير به ثمر نشست

دفترتحقيقات وتوسعه فن آوري شركت توانيردر سال رونق توليد،گزارشي ازاهم اقدامات اين دفتردرابعاد ملي طي سال97را منتشركرد،اقداماتي كه باورود به مرزهاي دانش،محدوديتهاي صنعت برق را در تامين فن آوريهاي نوين،گام به گام به عقب مي راند.


به گزارش پايگاه خبري توانير،طراحي وساخت تجهيزات HI_TECHصنعت برق از جمله توربين بادي 2مگاواتي،رله هاي ملي عددي (ديستانس وديفرانسيل)،رله يونيورسال،ذخيره سازانرژي فلايول(جهت كنترل لحظه اي شبكه)،جبران كننده استاتيك توان راكتيو،رله هاي بازبست كليدهاي خطوط انتقال،تست غيرمتمركز همزمان رله هاي پستهاي DCSكشورودستگاه چندمنظوره تست تجهيزات پست برق بخشي ازاهم پروژه ملي دفتر تحقيقات وتوسعه فن آوري معاونت تحقيقات ومنابع انساني توانيردرسال97عنوان شده است.
بر پايه اين گزارش ازديگراقدامات مهم اين دفتردر سال گذشته، پروژه هاي شناسايي وكاربرد مفاهيم اينترنت اشياء در شبكه قدرت، طراحي وساخت دستگاه اندازه گيري خطا وكاليبراسيونCVT،برنامه ريزي جامع انرژي كشور درافق30ساله،طرح پهنه بندي اقليمي وبارگذاري خطوط انتقال برق كشور،برنامه ريزي بلند مدت نحوه تبادلات حاملهاي انرژي باكشورهاي همسايه،ارزيابي فني واقتصادي توسعه سيستمهاي ذخيره ساز انرژي درسيستم قدرت ايران،طراحي وتوليد سامانه اطلاعات مكاني تحت وب جهت انتشار پايگاه داده يكپارچهGIS شبكه انتقال وفوق توزيع،مدلسازي ملاحظات اتصال مزارع بادي به شبكه سراسري برق كشور،تبيين مفاهيم وارزيابي تحليلي تاب آوري شبكه هاي توزيع برق ايران و بهره برداري از ربات بازرس آشكارساز خطاي مقره هاوخطوط انتقال برق است.
همچنين صدور و تمديد 423 مورد گواهي مطابقت بااستانداردهاي توليد،ارايه  گواهي واحراز صلاحيت براي 203 شركت وبرپايي 37جلسه كميته فني بازرگاني شركت توانيروشوراي ارزيابي مطابقت با استانداردهاي توليد ازاقدامات حوزه بازرسي وكنترل اين دفتر است.
دراين گزارش تصريح شده طي سال هاي گذشته 200 مورد حمايت ازانعقاد تفاهم نامه هاي همكاري سازمان با دانشگاههاو مراكز پژوهشي انجام شد وبررسي چالشهاي فراروي همكاري موثر صنعت برق ومراكز علمي پژوهشي،برنامه ريزي همايش ادواري ارتباط صنعت ودانشگاه،ابلاغ نظامنامه استاندارد صنعت برق،برگزاري جلسات كميته رباتيك صنعت برق واحصاء تمامي نيازمنديهاي حوزه تحقيقاتي كشور از ديگر اقدامات دفتر تحقيقات و توسعه فن آوري عنوان شده است.


کد خبر : 89412
تاریخ : سه شنبه ، ٢٤ اردیبهشت ١٣٩٨ ١٤:٠٧
تعداد بازديد : ٩٩٨
فرستنده خبر : قدرت اله عليزاده