بازديد مستمر روشنايي معابر توسط برق تبريز

مديرعامل شركت توزيع نيروي برق تبريز گفت: تمامي خاموشي هاي روشنايي معابر كه در حوزه استحفاظي برق تبريز هستند، توسط متولي روشنايي معابر در هر امور و روساي ادارات بهره برداري به صورت شبانه بازديد مي شوند.

به گزارش پايگاه خبري توانير به نقل از روابط عمومي توزيع تبريز، عادل كاظمي مديرعامل اين شركت، با اشاره به ثبت خاموشي هاي روشنايي معابر در سامانه 121 بيان كرد: مقرر شده متولي روشنايي معابر در هر امور ماهيانه هشت بار و روساي ادارات بهره برداري حداقل چهاربار به صورت منظم و مستمر از شبكه روشنايي معابر محدوده امور برق ذي ربط بازديد كرده و خاموشي هاي مشاهده شده را فرداي همان روز به نام متولي روشنايي معابر و رييس اداره بهره برداري در سامانه 121 ثبت كنند.

همچنين وي افزود: نحوه پايش عملكرد روساي بهره برداري امورهاي برق تابعه شركت در حوزه روشنايي معابر بر اساس ميزان خاموش هاي ثبت شده، همچنين رفع عيب ثبت شده در سامانه 121 صورت خواهد گرفت.

كاظمي در خصوص ثبت تماس شهروندان با سامانه 121 تصريح كرد: همواره سامانه 121 پاسخگوي تماس هاي مردمي است كه پس از تماس و ثبت در خواست هاي شهروندان عزيز، موضوع جهت رفع عيب به امورهاي برق مربوطه ارجاع مي شود.

وي خاطرنشان كرد: مديران امورهاي برق تابعه شركت، ماهانه از شبكه روشنايي معابر امور تحت سرپرستي خود بازديد به عمل آورده و همچنين بر بازديد پرسنل تحت سرپرستي شبكه روشنايي معابر، نظارت مي كنند.

لازم به ذكر است تمامي خاموشي هاي شبكه روشنايي معابر در سامانه 121 توسط همكاران برق تبريز ثبت شده و بر حسب مورد، توسط پيمانكاران روشنايي معابر يا همكاران امورهاي برق تابعه، رفع مي شوند.

کد خبر : 89402
تاریخ : دو شنبه ، ٢٣ اردیبهشت ١٣٩٨ ١٤:٢٨
تعداد بازديد : ٥١٦
فرستنده خبر : مهدي زنده رزم