نصب بيش از306 هزار كنتور هوشمند درسال97

طي سال گذشته با نصب 306 هزارو 978 دستگاه كنتور هوشمند در كشور ،تعداد چاههاي كشاورزي مجهز به اين نوع كنتور به 56هزار چاه رسيد و تمامي چاههاي كشاورزي مربوط به برنامه سال 97به كنتورهاي هوشمند مجهز شده است.

به گزارش پايگاه خبري توانيردكترمحمدعلي وليداد معاون اجرايي طرح فهام شركت توانيربا اشاره به تجهيز تمامي چاههاي كشاورزي برنامه ريزي شده سال 97به كنتورهاي هوشمند طرح فهام،از فراهم شدن امكان پايش آب برداشت شده از چاهها براساس انرژي مصرفي از سوي وزارت نيروخبر داد.
وي با اشاره به عملكرد اين دفتر در سال 97، به اجراي 9 اقدام فني دراين طرح اشاره كرد كه مواردي چون ايجاد و راه اندازي 6 مركزكنترل باظرفيت2ميليون و500هزارنقطه اندازه گيري براي پوشش تمامي مشتركان ديماندي وچاههاي كشاورزي كشور در6 شركت توزيع برق تهران،مشهد،اهواز،زنجان،بوشهرواصفهان از آن جمله است.

همچنين كاهش2500مگاوات ازديماندمصرفي در ساعات پيك،ارسال گزارش دستكاري در كنتورها براي مركز كنترل وكاهش تلفات غير فني،افزايش رويت پذيري وبهره برداري، نصب يك ميليون كنتور هوشمند براي  مشتركان 3فاز خانگي وتجاري پرمصرف ومديريت سمت تقاضا از ديگر اقدامات اين دفتر در سال گذشته به شمار مي رود.

دراين گزارش با تاكيد براولويت تكميل اجراي پروژه اقتصاد مقاومتي طرح فهام تصريح شده: شركتهاي توزيع برق شهرستان مشهد،تهران بزرگ،زنجان و بوشهربه عنوان نمايندگان شركت توانيروناظران اجرا وتكميل طرح انتخاب شدند وشركت توانير نيزبه  عنوان يك نهاد بالادستي با تشكيل 2معاونت مهندسي واجرايي،انجام فعاليتهاي فني واجرايي را برعهده دارد.
همچنين براي اجراي طرح درسال 98مذاكراتي با شركتهاي پيمانكاروشركتهاي كنتورساز انجام و آمادگي اين شركتها براي تامين كنتورهاي مورد نيازاعلام شده است.
اين گزارش درادامه تدابيرواقدامات پيش بيني شده امنيتي طرح فراسامانه هوشمند اندازه گيري ومديريت انرژي (فهام)را بيان مي كند و نخستين راهبرد سند "افتا" را الزامي بودن تامين امنيت زيرساختهاي حياتي كشورمي داند و مي افزايد: از آنجا كه طرح فهام نيز يك زيرساخت حياتي كشور جهت مديريت وپايش بخش توزيع برق است ،بايد جهت تامين امنيت ان سازوكارهاي لازم مطابق سند ذكر شده درنظر گرفته شود.
براين اساس طراحي وپياده سازي ملاحظات مذكور در دستور كار مجري طرح فهام قرار گرفت كه اهم موارد آن پياده سازي شده و بخشي از آن نيز در حال انجام است.


کد خبر : 89354
تاریخ : یکشنبه ، ٢٢ اردیبهشت ١٣٩٨ ٠٨:٠٧
تعداد بازديد : ٤٦١
فرستنده خبر : قدرت اله عليزاده