قبض برق پر مصرفها ماهانه و با 16 درصدافزايش صادر ميشود (1)

نشست سخنگوي صنعت برق با رسانه هاي جمعي با هدف تبيين نظام جديد تعرفه اي برق،ارتقاي ظرفيت نيروگاه هاي برق ابي، مقاوم سازي شبكه ها در سيل اخير و امادگي صنعت برق در پيك تابستان 98 در توانير برگزار شد.

به گزارش پايگاه خبري توانير دكتر حقي فام معاون هماهنگي توزيع توانير و سخنگوي صنعت برق كشور در نشست خبري صبح امروز با رسانه هاي جمعي با اشاره به افزايش 7 درصدي تعرفه برق براي تمامي بخش هاي مصرفي،از اعمال 16 درصد جريمه براي مشتركان پر مصرف خبر داد كه به اين ترتيب پر مصرفها 23 درصد افزايش تعرفه خواهند داشت و قبوض برق انها نيز ماهانه صادر ميشود.

وي اين اقدام را در جهت ترغيب پر مصرفها به اصلاح روند مصرف بي رويه و افزايش ضريب بار شبكه عنوان كرد كه به نفع اقتصاد ملي ورونق توليد كشور به عنوان يك وظيفه ملي است.

دكتر حقي فام يكي ديگر از اقدامات صنعت برق كه قول اجراي ان به هيات دولت داده شده رامحاسبه ميانگين مصرف برق مشتركان طي خرداد تا شهريور سال گذشته و اعلام ان به مشتركان عنوان كرد كه بر اين اساس بالا بودن متوسط مصرف برق هر مشترك نسبت به الگوي 300 كيلوواتساعت  در ماه به معني پرمصرف بودن ان مشترك خواهد بود .اين اطلاع رساني به پر مصرفها كمك ميكند پيش اگاهي لازم از وضعيت مصرف خود حاصل ونسبت به اصلاح ان اقدام كنند.

وي ميزان مصرف ما هانه يك مشترك عادي در تهران طي ماههاي گرم سال را 300 كيلو واتساعت  ذكر كرد كه حدود يك در صد مشتركان بيشتر از اين ميزان مصرف ميكنند و بايد براي مديريت پر مصرفها  ازمكانيزمهاي كنترلي استفاده شود.

دكتر حقي فام تاكيد كرد منابع حاصل از جريمه پر مصرفها به عنوان منابع جاري صنعت برق محسوب نميشود بلكه با ايجاد يك صندوق مشخص ،عمدتا در جهت پيشبرد  طرحهاي كاهش تلفات استفاده خواهد شدو نظام تعرفه اي جديد اهرمي براي ترغيب پرمصرفها به اصلاح مصرف است.

کد خبر : 89110
تاریخ : چهار شنبه، ٢٨ فروردین ١٣٩٨ ١١:٣١
تعداد بازديد : ٤٦٤
فرستنده خبر : قدرت اله عليزاده