جشنواره نظام پيشنهادها و نوآوري در شركت توزيع برق استان سمنان

جشنواره نظام پيشنهادها و نوآوري شركت توزيع برق استان سمنان، براي هشتمين سال متوالي برگزار شد.

به گزارش پايگاه خبري توانير به نقل از روابط عمومي توزيع سمنان، مديرعامل اين شركت در اين جشنواره گفت: مشاركت جملگي كاركنان در زمينه ارائه پيشنهاد به مثابه ي عبور به سمت سازمان يادگيرنده است.
سيدمحمد موسوي زاده بيان داشت: يادگيري را بايد در سازمان همچون يك موجود يادگيرنده در نظر بگيريم كه از تجربيات آن مي آموزد و به اين آموزه ها و بانك اطلاعات رجوع مي كند و تصميم گيري نيز بر اساس حافظه انجام مي شود.
وي با اشاره به اين كه نظام پيشنهادها مي تواند كمك و مقدمه اي براي سازمان يادگيرنده باشد اظهار داشت: نظام پيشنهاددهي موجب ارتقا شده و كارايي سازمان را افزايش مي دهد و در نهايت منجر به رضايت مردم مي شود.
وي با عنوان اين كه در سال گذشته 899 پيشنهاد در كميته هاي تخصصي هفت گانه اين شركت بررسي و كارشناسي شده افزود: با مقايسه تعداد پيشنهادهاي ارائه شده براي سالهاي 96 و 97، حدود 17 درصد رشد حاصل شده است.
يادآور مي شود در اين مراسم از راحله قنبريان مدير دفتر حقوقي و مهدي پاك طينت مدير توزيع برق شهرستان سرخه به عنوان واحد برتر نرخ مشاركت پيشنهادها در حوزه ستادي و واحدهاي  اجرايي، "حسين حافظي؛ مدير برتر در زمينه نرخ رشد تعداد پيشنهاد به نسبت سال 96"، "سيدمحمد حسيني نژاد ؛ كارگروه برتر نظام پيشنهادها "، علي اصغر دهنوئي؛ پيشنهاد دهنده برتر براي بيشترين پيشنهاد مصوب " و " فرزاد كركه آبادي؛ به لحاظ بيشترين تعداد پيشنهاد "، با اعطاي يادمان جشنواره نظام پيشنهادها و نوآوري سال 97، تقدير به عمل آمده و از همكاراني كه پيشنهادهاي آن پذيرفته و مصوب شده نيز تجليل شدند.

کد خبر : 89090
تاریخ : دو شنبه ، ٢٦ فروردین ١٣٩٨ ١٨:٤٣
تعداد بازديد : ٣٦٤
فرستنده خبر : ابوالفضل همتي