بازخواني عملكرد شركت توزيع نيروي برق جنوب استان كرمان در سال 1397

مهدوي نيا گفت: ماموريت شركت برق جنوب استان كرمان تامين برق مطمئن، پايدار، اقتصادي، فراگير و سازگار با محيط زيست به منظور ارتقاء رفاه عمومي و توسعه پايدار براي مشتركان خود و نيز واگذاري انشعاب برق به متقاضيان و ارائه خدمات در قالب ضوابط و استانداردهاي وزات نيرو است.

به گزارش پايگاه خبري توانير به نقل از روابط عمومي شركت توزيع نيروي برق جنوب استان كرمان، مهدوي نيا مديرعامل اين شركت در خصوص  اقدامات انجام شده در سال97 به ارائه گزارشي پرداخت و بيان كرد: ماموريت شركت برق جنوب استان كرمان تامين برق مطمئن، پايدار، اقتصادي، فراگير و سازگار با محيط زيست به منظور ارتقاء رفاه عمومي و توسعه پايدار براي مشتركان خود و نيز واگذاري انشعاب برق به متقاضيان و ارائه خدمات در قالب ضوابط و استانداردهاي وزات نيرو است.

وي افزود: اين شركت نزديك به 1.8 ميليون نفر را در 16 شهرستان سيرجان، بم، جيرفت، بافت، بردسير، كهنوج، منوجان، عنبرآباد، رودبار جنوب، ريگان، قلعه گنج، رابر، ارزوئيه، نرماشير، فهرج و فارياب تامين مي كند.

وي گفت: در سال 97  تعداد 850 پروژه با سرمايه گذاري بيش از 930 ميليارد ريال اجرا شده است.

مهدوي نيا خاطرنشان كرد: اين سرمايه گذاري ها به منظور تامين برق حدود 20هزار مشترك جديد، رفع افت ولتاژ در 250 منطقه، تعويض 16500كنتور برق، نصب 4000دستگاه چراغ جهت تامين روشنايي معابر و احداث 250 كيلومتر خط فشار متوسط در 16 شهرستان تحت پوشش اين شركت انجام شده است.

وي همچنين بيان كرد: تاكنون 40 روستاي فاقد برق نيز با مبلغ 108 ميليارد ريال برق رساني شده است؛ تعداد روستاهايي كه از طريق سامانه هاي خورشيدي برق دار شده اند، 33 روستا است كه از اين حيث در كشور مقام اول را داريم. ضمن اينكه اين شركت با بيش از 3700 روستاي برقدار رتبه دوم را در بين شركت هاي توزيع كشور دارا است.

وي در ادامه سخنان خود خاطرنشان كرد: با توجه به برخي شرايط جغرافيايي، اقتصادي و فرهنگي مشتركان در مناطق تحت پوشش، اين شركت با چالش هاي خاصي روبروست كه ضرورت و اهميت برنامه ريزي استراتژيك را بيش از بيش عيان مي كند به طوري كه پراكندگي جغرافيايي جمعيت شبكه اي گسترده و پراكنده را ايجاب كرده و اين مهم خود موجب دشواري بهره برداري و نگهداري از شبكه و تلفات فني بالا شده است.

وي تصريح كرد: با توجه به اينكه شهرهاي پردرآمدتر در شمال استان واقع شده اند، در آمد پايين مردم در محدوده شركت توزيع برق جنوب استان كرمان شدت بسيار بيشتري دارد و وصول مطالبات در چنين شرايطي چالش جدي است؛ همچنين سهم بالاي مشتركان روستايي و بخشودگي هاي قانوني افراد تحت پوشش هاي حمايتي، درآمد شركت از محل فروش انشعاب را به شدت كاهش  مي دهد، در حالي كه به دليل پراكندگي جغرافيايي بايد به ازاي هر مشترك نزديك به سه برابر ميانگين كشور احداث شود.

مهدوي نيا بيان كرد: با توجه به شرايط مذكور، شركت در سال 1392 تلفاتي بالغ بر 25 درصد و خاموشي 750 دقيقه اي داشت؛ بنابراين با هدف بهبود شاخص هاي كليدي عملكردي، از سال 93 برنامه استراتژيك تدوين شد و با توجه به ميزان دستيابي به اهداف و شاخص هاي عملكردي و نيز تغييرات شرايط موثر و محيط پيرامون، هر ساله بازنگري و به روزآوري مي شود.

مهدوي نيا با بيان اينكه تمركز بر اين برنامه و موضوعات استراتژيك دستاوردهاي قابل توجهي براي شركت داشته است، گفت: خاموشي مشتركان بيش از 65 درصد كاهش يافته و اكنون نزديك به يك سوم متوسط كشور است و تلفات انرژي نيز در اين مدت به نصف رسيده است.

مديرعامل توزيع برق جنوب كرمان تصريح كرد: شبكه توزيع انرژي الكتريكي بخش مهمي از يك سيستم قدرت است كه ارتباط ميان سيستم توليد و انتقال برق را با مصرف كنندگان فراهم مي سازد. با توجه به اهميت كاهش خاموشي هاي و تأثير قابل توجه آن بر رضايتمندي مشتركان، در خصوص اتوماسيون و هوشمندسازي شبكه فعاليت هاي قابل توجهي انجام شده وهم اكنون در حال خريد نرم افزار و سخت افزارهاي پشتيبان اين سيستم هستيم.

وي افزود: اين سيستم به سرمايه گذاري بالايي نياز دارد كه با توجه به محدوديت منابع شركت، بايد با حركت تدريجي در اين مسير گام برداشت.

مهدوي نيا خاطرنشان كرد: از سوي ديگر پايايي شبكه برق نيز اهميت بسيار زيادي دارد كه بيانگر سطح احتمال تأمين بار مشتركان در چارچوب استانداردهاي مرتبط و به ميزان مورد تقاضا و شامل دو مولفه كفايت (توانايي شبكه براي تأمين نيازهاي مشتركان با در نظر گرفتن خروجي هاي برنامه ريزي شده و برنامه ريزي نشده ي محتمل اجزاي شبكه) و امنيت(توانايي شبكه برق در تحمل اغتشاشات ناگهاني يا از دست دادن غير منتظره اجزائي از شبكه) است. سطح مطلوب پايايي متناسب با شرايط محيطي و خواسته هاي جامعه تعيين مي شود.

وي اظهار كرد: با توجه به اهداف استراتژيك، اطمينان از پايايي و ايمني و بهره برداري بهينه و مقرون به صرفه از شبكه هاي توزيع، اولويت اساسي شركت ما است؛ يكي از مهمترين اقداماتي كه مي توان در راستاي بهبود و افزايش پايايي شبكه انجام داد، نگهداشت مناسب و اثر بخش تجهيزات شبكه است كه بستگي كامل به برنامه هاي نگهداري و تعميرات و اثر بخشي آنها دارد.

وي گفت: يكي از قدرتمندترين رويكردهاي در اين خصوص، سيستم مديريت دارايي هاي فيزيكي و تنظيم نت بر مبناي آن مي باشد كه در دستور كار شركت قرار گرفته و با استفاده از خدمات مشاوره در حال تدوين و پياده سازي سيستم مديريت دارايي هاي فيزيكي و سيستم نگهداري و تعميرات پيشگيرانه بر مبناي آن هستيم و پيش بيني مي شود تا سال  98سيستم هاي مذكور اسقرار يافته باشد به طوري كه با استقرار اين سيستم قابليت اطمينان تجهيزات افزايش يافته و بهبود مي يابد همچنين هزينه هاي دوره عمر دارايي ها كاهش يافته و باعث كاهش حوادث و خطرات محيط زيستي و افزايش ايمني شبكه توزيع مي شود.

مديرعامل برق جنوب كرمان يادآور شد: براي پياده سازي سيستم هاي پيشرفته از جمله اتوماسيون شركت تلاش مي كند كه تحولات خود را آنچنان سامان دهي كند كه ضمن حفظ قابليت اطمينان به تكنولوژي هاي مورد استفاده، مهارت هاي موردنياز در اين خصوص را نيز كسب و توسعه دهد و در فرصت هاي مناسبي كه به دست مي آورد، با تكيه بر اين تكنولوژي ها به مزيت هاي رقابتي و موفقيت و بهبود مستمر دست يابد.

وي تاكيد كرد: يكي از اهداف بلند مدت ما در شركت، حداقل كردن مراجعه حضوري متقاضيان و مشتركان است به نحوي كه تمامي خدمات شركت به متقاضيان و مشتركان با استفاده از زيرساخت هاي ارتباطي از قبيل پورتال شركت و نيز اپليكيشن هاي تلفن همراه قابل ارائه گردد و نيازي به مراجعه و حضور مردم در محل شركت توزيع نباشد.

وي بيان داشت: خوشبختانه پيشرفت خوبي هم در اين خصوص داشته ايم به عنوان مثال هم اكنون بيش از 90درصد پرداخت هاي مردم به صورت غيرحضوري است، همچنين 24خدمت از طريق پورتال شركت قابل انجام است و متقاضيان و مشتركان مي توانند اين خدمات را به صورت غير حضوري دريافت كنند.

کد خبر : 89043
تاریخ : شنبه ، ٢٤ فروردین ١٣٩٨ ١٠:٣٣
تعداد بازديد : ٦٧١
فرستنده خبر : مهرداد محسني تكللو