سطح زيركشت باغستان هاي شمالي كشور با تصاوير ماهواره اي پايش شد

سازمان فضايي ايران وضعيت سطح زيركشت باغستان هاي نيمه گرمسيري (مركبات، كيوي، انار) استان مازندران و گيلان را با استفاده از تصاوير ماهواره هاي سنجش از دور استخراج كرد.

به گزارش خبرنگار مهر، پايش محصولات كشاورزي به طور منظم در سازمان فضايي ايران در حال انجام است و با توجه به اينكه فناوري فضايي در خدمت جامعه و مديريت صحيح و به روز هر كشور مي آيد، اين پايش ها نيز مي تواند ابزاري قدرتمند براي مديريت حوزه كشاورزي در كشورمان باشد.

براين اساس گزارش هاي دريافتي از سطح زيركشت محصولات كشاورزي با استفاده از داده هاي ماهواره اي، از سوي سازمان فضايي ايران در اختيار مديران استاني قرار مي گيرد تا با ارائه اطلاعات دقيق، صحيح و به روز، از فناوري فضايي براي مديريت بهتر كشور بهره برداري شود.

توليد اين نقشه ها و برآورد سطح زيركشت محصولات كشاورزي در استان هاي مختلف كشور مي تواند در مديريت سطح كلان كشاورزي بسيار مهم و موثر باشد و براساس اين اطلاعات صحيح، مي توان تصميمات صحيح و درست اتخاذ كرد.

استخراج نقشه سطح زير كشت باغستان هاي استان مازندران و گيلان

هدف از انجام اين طرح ، تهيه نقشه باغستان هاي استان مازندران و گيلان مبتني بر پردازش داده هاي ماهواره اي سال 1397 با رويكرد عملياتي، كمترين هزينه، در نهايت دقت و سريعترين زمان ممكن بنا به نياز فوري اعلام شده از سوي وزارت جهادكشاورزي بوده است.

با توجه به داده هاي ماهواره هاي سنجش از دور در دسترس، در اين پايش، داده هاي ماهواره اي سنتينل-2 (منظومه هاي  A و B) آژانس فضايي اروپا با قدرت تفكيك مكاني حداكثر 10 متر و پوشش هفتگي، مورد استفاده قرار گرفتند؛ همچنين با توجه به ابرناكي بالاي مناطق شمالي كشور از داده هاي ماهواره اي ديگر از قبيل لندست -8 و همچنين ماهواره راداري سنتينل-1(آژانس فضايي اروپا) نيز، استفاده شده است.

در كنار اين مجموعه داده ها، با توجه به پيچيدگي خاص استان هاي شمالي كشور از حيث پوشش هاي متنوع منابع زميني و شباهت هاي طيفي، جديدترين الگوريتم ها و تكنيك هاي پردازش داده هاي ماهواره اي طي فرايند تحليل سري زماني و مطالعات سنجش فنولوژيك مبنا، مورد استفاده قرار گرفته است.

در انتخاب فرايندهاي پردازشي نيز سعي شده بر مبناي واقعيات و توانمندي هاي حداكثري داده هاي ماهواره سنجش از دور و پوشش زميني بسيار متنوع، كلاس هاي كاربري باغي قالب در استان هاي مازندران و گيلان، با حداقل عدم قطعيت استخراج شوند؛ به نحوي كه از لحاظ طيفي و مبناي فيزيكي، نتايج قابل استناد بوده و براي پايش هاي آتي نيز جهت كشف تغييرات مورد استفاده قرار گيرد.

باتوجه به فقدان مطالعه ميداني در اين طرح، از تصاوير ماهواره هاي با قدرت تفكيك مكاني كمتر از 1 متر، نمونه هاي آموزشي و آزمايشي استخراج و جهت ارزيابي دقت نقشه حاصل مورد استفاده قرار گرفتند. نتيجه حاصل از فرايند ارزيابي بيانگر صحت پارامتر آماري «توليد كننده» به ميزان 93درصد و پارامتر آماري «مصرف كننده» 91 درصد و در سطح اطمينان 95 درصد آماري است.

با در نظر گرفتن مجموعه ظرفيت ها، پايش و رصد كلاس هاي كاربري مربوط به باغات با ميوه هاي نيمه گرمسيري (انواع مركبات، كيوي و انار) در استان مازندران و نقشه نهايي توليد شده بيانگر آن است كه سطح زير كشت باغستان هاي نيمه گرمسيري اين استان به مساحت 118 هزار و 441 هكتار بوده و شهرستان هاي ساري، قائم شهر و تنكابن به ترتيب با ميزان سطح 30074، 16883 و 15580 هكتار مقام اول تا سوم را در اين استان در خصوص وجود باغستان هاي نيمه گرمسيري، به خود اختصاص مي دهند.

محصول نهايي اين طرح با توجه به سفارش وزارت جهاد كشاورزي، نقشه سطح زير كشت باغستان هاي شمال كشور (كلاس نيمه گرمسيري) است كه در نمودار زير، پراكندگي اين باغستان ها همراه با آمار مربوط به هر شهرستان آمده است. كليه فرايند توليد نقشه با وجود حجم بالاي تصاوير ماهواره اي در بازه زماني حدود 10 روز انجام پذيرفت .

در توليد اين نقشه از 198 فريم تصوير ماهواره اي اپتيك و38 فريم تصوير ماهواره اي رادار در باند C استفاده شده است.

درهمين حال با بهره گيري از تحليل سري زماني و برازش معادلات هارمونيك و روش حذفي، كلاس باغات نيمه گرمسيري، كه عمدتا هميشه سبز هستند، از تمامي اهداف زميني كه شباهت هاي فيزيكي و هندسي با اهداف باغي داشتند (ازقبيل جنگل هاي تنك، جنگل هاي هميشه سبز، درختچه هاي حاشيه هاي جنگلي و سطح سبز داخل بافت هاي مسكوني)، با دقت بالا استخراج شدند.

نقشه فوق نيز تنوع محصولات كشت در استان گيلان را نشان مي دهد.


کد خبر : 88512
تاریخ : سه شنبه ، ٢٣ بهمن ١٣٩٧ ١٠:١٥
تعداد بازديد : ٦١٧
فرستنده خبر : ناهيد نيك پور