ارزيابي امورهاي انتقال نيرو در ايستگاه پاياني ارزيابي داخلي امور انتقال نيروي تهران يك در روز پاياني

پس از يك هفته برنامه كاري فشرده براي ارزيابي داخلي امورهاي انتقال نيرو، در نهايت امور انتقال نيروي تهران توسط تيم ارزيابي امور انتقال نيروي البرز مورد ارزيابي قرار گرفت.

به گزارش پايگاه خبري توانير به نقل از پايگاه خبري برق منطقه اي تهران(تابش)، پس از يك هفته برنامه كاري فشرده به­ منظور ارزيابي داخلي امورهاي انتقال نيرو، در نهايت امور انتقال نيرو تهران (1)  توسط تيم ارزيابي امور انتقال نيرو البرز مورد ارزيابي قرار گرفت و بدين ترتيب ارزيابي داخلي امورهاي انتقال نيرو در سال 1397 به پايان رسيد.

بنابراين گزارش در همين راستا پست هاي 230 و 63 كيلوولت معنوي و خطوط 230 كيلوولت معنوي – كن و 63 كيلوولت كن– المپيك توسط كارشناسان پست ، رلياژ ، بهره برداري و خط مورد ارزيابي قرار گرفتند.

در پايان ارزيابي مدير دفتر هماهنگي و برنامه ريزي بهره برداري ضمن تشكر از همكاري مديران محترم امورهاي انتقال نيرو در برگزاري مناسب ارزيابي داخلي، از زحمات كليه كارشناسان و بهره برداران امورهاي انتقال نيرو، كارشناسان شركت تعميرات و نگهداري و كارشناسان شركت هاي مشاور تقدير و قدرداني كردند و در ادامه از كليه سر ارزياب هاي درخواست شد كه در كوتاه ترين زمان ممكن نتايج بررسي هاي كارشناسان ارزيابي به­منظور تحليل و بررسي نقاط قوت و قابل بهبود امورهاي انتقال نيرو به دفتر هماهنگي و برنامه ريزي بهره برداري ارسال شود.

کد خبر : 88042
تاریخ : دو شنبه ، ١٧ دی ١٣٩٧ ١٢:٣٥
تعداد بازديد : ٦٣١
فرستنده خبر : مهدي خانميرزائي