طول شبكه هاي برق ايران 72 برابر قطره كره زمين شد

طول شبكه هاي برق ايران به يك ميليون كيلومتر نزديك شده است كه اين ميزان بيش از 72 برابر قطره كره زمين است.

به گزارش پايگاه خبري توانير،  هم اكنون طول شبكه هاي برق ايران به 923452 كيلومتر رسيده است كه از اين ميزان  125655 كيلومتر مدار آن به طول خطوط انتقال و فوق توزيع اختصاص دارد.
همچنين آمارهاي شركت توانير، طول شبكه هاي توزيع برق كشور را 797797 كيلومتر  نشان مي دهد.
اين آمارها نشانگر آن است كه  تا آخر آذرماه امسال، درمجموع طول شبكه هاي برق كشور به 923452 رسيد.
بررسي ها نشان مي دهد كه مجموع طول خطوط برق كشور شامل بخش انتقال، فوق توزيع و توزيع، بيش از 72 برابر قطر كره زمين است.
اين آمارها همچنين بيانگر رشد 112094 كيلومتري شبكه هاي انتقال و فوق توزيع كشور نسبت به سال 1357 است.
در سال 1357،  طول شبكه هاي انتقال و فوق توزيع كشور 13561 كيلومتر مدار بود كه اين ميزان در آذرماه امسال به 125655 كيلومتر مدار افزايش يافته است.
همچنين طول شبكه هاي توزيع برق كشور از 68214 كيلومتر در سال 1357 به 797797 كيلومتر در آذرماه سال جاري رسيده است.
خاطرنشان مي سازد كه بهره برداري و نگهداري از اين تاسيسات ، نيازمند پايش منظم است كه دراين راه هزاران نفر از پرسنل صنعت برق روزانه به اين كار مبادرت مي ورزند.

کد خبر : 87939
تاریخ : سه شنبه ، ١١ دی ١٣٩٧ ٠٩:٠٠
تعداد بازديد : ٦٤٣
فرستنده خبر : روح اله حميديان اهور