توسط شركت برق منطقه اي سمنان انجام شد

؛ بررسي راهكار هاي موثر جبران تبعات تغييرات نرخ ارز ،كنترل و كاهش تبعات ناشي از آن

به منظور بررسي راهكار هاي موثر جبران تبعات تغييرات نرخ ارز ،كنترل و كاهش تبعات ناشي از آن در قراردادهاي جاري و آتي شبكه انتقال و فوق توزيع صنعت برق از سوي شركت برق منطقه اي سمنان با همكاري شركت توانير ، كارگاه حل مسئله به روش مديريت ارزش برگزار گرديد.
به گزارش پايگاه خبري توانير؛ مهندس مجيد وفايي معاون طرح و توسعه شركت برق منطقه اي سمنان ضمن تشريح اهميت برگزاري اين كارگاه افزود : صنعت برق به عنوان يكي از صنايع استراتژيك و زيرساختي كشور، در سال هاي اخير علاوه بر ناكافي بودن منابع مالي با چالش ، آثار گسترده نوسانات نرخ ارز بر قراردادها نيز مواجه بوده است. كه اين شرايط و با توجه به نتايج تجربيات موفقيت آميز كارگاه هاي مهندسي ارزش قبلي پيشنهاد برگزاري كارگاه فوق مطرح و پس از تائيد و ابلاغ ، فرايند برگزاري كارگاه پيگيري و نتيجه مطلوب حاصل گرديد .
وي با اشاره به تركيب اعضاء اين كارگاه گفت :جهت بررسي همه جانبه اين موضوع ، تركيبي از خبرگان و با نمايندگاني از نظام فني و اجرايي سازمان برنامه و بودجه، شركت توانير، شركت هاي برق منطقه اي سمنان، فارس، خوزستان، تهران و يزد، شركت موننكو و نمايندگان سنديكاي صنعت برق و شركت مشاور مهندسي ارزش پروژه طي 9 روز كاري ، به بيان نقطه نظرات خود پرداخته و پيشنهادات متعدد مورد بررسي و دقت نظر قرار گرفت .
معاون طرح و توسعه شركت برق منطقه اي سمنان نتايج اوليه از برگزاري اين كارگاه را ارائه 169 ايده دانست و افزود : با توجه به كاركردها و فرآيندهاي مهندسي ارزش شناخته شده در نمودار تحليل عملكرد (FAST) موضوع هاي پرتهديد، با قابليت بهبود و تغيير بهينه شناسايي و پس از ارائه 169 ايده توسط اعضاء و غربال اوليه پيشنهادها ، 92 ايده مرتبط با بخشنامه ارز، بخشنامه فلز، اصلاح الزامات بالا دستي، بهبود ساختار قرارداد هاي جديد، تامين منابع مالي و اولويت بندي پروژه ها انتخاب گرديد.
مهندس وفايي، با اشاره به ارائه 15 پيشنهاد نهايي و 30 توصيه كارگاه به عنوان نتايج برگزاري كارگاه حل مسئله ، اظهار داشت : پيشنهادهاي فوق درخصوص قرارداد هاي جاري ، مناقصات آتي ، راهكارهاي تامين مالي و كاهش هزينه هاي تحميلي و توصيه هاي كارگاهي مطرح و به عنوان نتايج نهايي ، ارائه گرديد.
کد خبر : 87103
تاریخ : شنبه ، ٢١ مهر ١٣٩٧ ١١:١٧
تعداد بازديد : ٦٦٥
فرستنده خبر : محمد مهدي وحدتي