توزيع نيروي برق شيراز در كاهش پيك بار تابستان ركورد زد

ركورد توزيع نيروي برق شيراز در كاهش پيك بار تابستان
کد خبر : 87073
تاریخ : دو شنبه ، ١٦ مهر ١٣٩٧ ١٥:١٨
تعداد بازديد : ٥٣٩
فرستنده خبر : مهناز تقي زاده