راه اندازي سامانه اطلاع رساني يكپارچه در شركت برق منطقه اي تهران

سامانه اطلاع رساني يكپارچه شركت برق منطقه اي تهران با هدف اطلاع رساني به هنگام در ساختمان هاي ستادي ، بهره برداري شركت و امور انتقال تهران يك نصب و راه اندازي شد.
به گزارش پايگاه خبري توانير ، دفتر روابط عمومي برق منطقه اي تهران در راستاي تحقق هدف توسعه ظرفيت هاي اطلاع رساني به هنگام ضمن استفاده از نرم افزار كاملا ايراني ، سامانه اطلاع رساني يكپارچه شركت برق منطقه اي تهران را با همكاري دفتر فناوري اطلاعات و ارتباطات و امور نظارت بر خدمات در ورودي ساختمان هاي ستادي ، بهره برداري و امور انتقال تهران يك (پست كاشاني) نصب و راه اندازي كرد. بنابراين گزارش حدود يكسال است اين سامانه در محل ساختمان ستادي شركت برق منطقه اي تهران بطور آزمايشي مورد استفاده قرار گرفت و به تازگي در محل هاي ساختمان بهره برداري و امور انتقال تهران يك نصب راه اندازي و مورد بهره برداري قرار گرفته است. اين گزارش مي افزايد ؛ اطلاعات اين سامانه به صورت نوشتاري، عكس و فيلم است كه هر لحظه و به صورت برخط توسط كارشناسان دفتر روابط عمومي مورد رصد و به روزرساني قرار مي گيرد. قابل ذكر است با همكاري معاونت بهره برداري اين سامانه به زودي در ساختمان هاي امورهاي انتقال نواحي استان تهران ، استان قم، استان البرز ، تهران 2 و نمايشگاه دائمي (موزه) نصب و راه اندازي خواهد شد.
کد خبر : 87062
تاریخ : دو شنبه ، ١٦ مهر ١٣٩٧ ٠٨:٥٢
تعداد بازديد : ٥٩٦
فرستنده خبر : مهدي خانميرزائي