به صورت فوق العاده برگزار شد

دوازدهمين نشست كميته مديريت عملكرد شركت برق منطقه اي تهران

نشست فوق العاده دوازدهمين جلسه كميته مديريت عملكرد عملكرد شركت برق منطقه اي تهران با تاكيد بر بهبود روند سيستم مكانيزاسيون ارزشيابي عملكرد كاركنان، در محل اين شركت برگزار شد.
به گزارش پايگاه خبري توانير به نقل از پايگاه خبري برق منطقه اي تهران؛ دوازدهمين جلسه كميته مديريت عملكرد با تاكيد بر بهبود روند سيستم مكانيزاسيون ارزشيابي عملكرد كاركنان و با حضور جمعي از مديران و كارشناسان واحدهاي سازماني مربوط، 11شهريور به صورت فوق العاده در محل دفتر معاون منابع انساني و رئيس كميته مديريت عملكرد شركت برق منطقه اي تهران برگزار شد.
بنابر اين گزارش؛ قنبري، معاون منابع انساني و رئيس كميته مديريت عملكرد، با اشاره به لزوم همكاري بين واحدهاي ذيربط براي تسريع در روند بهبود سيستم پياده سازي شده و اعمال بهبود ها بر اجراي فرآيند ارزشيابي عملكرد توسط امور كاركنان تاكيد كرد و گفت: به منظور تسهيل اجراي اين فرآيند، نماينده/نمايندگاني از امور كاركنان براي پاسخگويي به سوالات و رفع ابهامات همكاران در سطح شركت معرفي شود.
در بخش ديگر اين نشست، پس از تشريح سيستم مكانيزه پياده سازي شده و آزادي هاي موجود براي استفاده در جهت بهبود آن توسط دهستاني مدير دفتر فناوري ارتباطات و مديريت اطلاعات؛ مقرر شد كه با توجه به ضرورت تسريع در انجام فرآيند ارزشيابي عملكرد كاركنان، تغييرات ياد شده در قلمرو آزادي هاي موجود فراهم شود. اين گزارش اضافه مي كند؛
ناصحي، مدير دفتر مديريت استراتژيك و بهره وري و دبير كميته، با اشاره به فرآيند از پيش تعريف شده و توصيف گام هاي اصلي اين فرآيند، زمينه هاي قابل بهبود وضعيت فعلي را تشريح كرد كه از جمله مي توان به ايجاد امكان ويرايش شاخص هاي اختصاصي توسط ارزشيابي شونده براي سال جاري، حذف ارتباط بين درصد تحقق اهداف تعيين شده براي شاخص هاي اختصاصي و امتياز مكتسبه، سلب امكان تخصيص امتياز توسط ارزشيابي شونده، بازنگري در زمانبندي گامهاي اجرايي در فرآيند سيستم جاري با توجه به تغييرات جديد اشاره كرد.
کد خبر : 86795
تاریخ : شنبه ، ١٧ شهریور ١٣٩٧ ٠٨:٤٥
تعداد بازديد : ٦٥٠
فرستنده خبر : مهدي خانميرزائي