اجراي طرح پايش مصرف برق در اداره هاي مديريت هاي تابعه شهرستان هاي استان فارس

مدير دفتر مديريت مصرف شركت توزيع نيروي برق استان فارس از اجراي طرح پايش مصرف برق اداره هاي مديريت هاي تابعه شهرستان هاي استان فارس خبر داد.

به گزارش پايگاه خبري توانير به نقل از روابط عمومي توزيع فارس، مدير دفتر مديريت مصرف اين شركت از اجراي طرح پايش مصرف برق اداره هاي مديريت هاي تابعه شهرستان هاي استان فارس خبر داد.

فرشيد رستمي در اين باره گفت: با توجه به افزايش بي سابقه دما و در پي آن افزايش مصرف برق و لزوم مديريت مصرف و جلوگيري از مصرف بي رويه، ميزان مصرف برق اداره هاي مديريت برق شهرستان هاي استان فارس مورد پايش و بررسي قرار گرفتند.

وي ادامه داد: درطرح ارزيابي و پايش مديريت مصرف انرژي، گروه ارزيابان در ساعات كاري و پس از پايان ساعت كاري نسبت به مراجعه به اداره ها ودستگاه هاي اجرايي مديريت برق شهرستان هاي استان فارس اقدام و شاخص هاي عملكردي مديريت پيك بار و ميزان برق مصرفي اداره ها را طبق تصويب نامه هيات محترم وزيران ارزيابي نموده و نتايج عملكرد به روساي اداره ها، فرمانداري ها و استانداري گزارش مي شود.

رستمي، هدف اين طرح را مديريت صحيح مصرف انرژي، آموزش وآگاه سازي در زمينه بهينه سازي مصرف و اطلاع رساني در خصوص نحوه صرفه جويي ذكر كرد و گفت: در جهت اجراي مصوبه هيات محترم وزيران و با توجه به تغييرساعات كار اداره ها در كل استان به ساعت 6:30 لغايت 13:30، اداره ها و دستگاه هاي اجرايي مكلف به رعايت موارد مديريت مصرف و خاموش نمودن سيستم سرمايشي و روشنايي غيرضروري بعد از ساعت كاري هستند كه رعايت اين موضوع توسط اين شركت بررسي مي شود و در صورت عدم رعايت موارد اين شركت پس از ارسال اخطاريه مجاز به قطع برق آنها است.

مديردفتر مديريت مصرف شركت توزيع نيروي برق استان فارس در خاتمه يادآور شد: اين شركت همچنين از همكاري نيروهاي متعهد بسيج اداره ها در انجام بازرسي ها و پايش اداره ها استفاده كرده است.

کد خبر : 86487
تاریخ : شنبه ، ١٣ مرداد ١٣٩٧ ١٣:٠٣
تعداد بازديد : ٤٨٢
فرستنده خبر : سيد محمدعلي نجفي