توسط هيات مديره توانير انجام شد

تصويب اهداف استراتژيك صنعت برق/ اولويت بندي اهداف براساس سناريوهاي سه گانه

اهداف دوازده گانه استراتژيك صنعت برق كه در جلسه هيات مديره شركت توانير به تصويت رسيده بود در بيستمين جلسه شوراي راهبري مديريت استراتژيك اولويت بندي شد.

به گزارش پايگاه خبري توانير، مهندس رضائي نايب رييس شوراي راهبري مديريت استراتژيك صنعت برق با اشاره به طرح و تصويب اهداف 12 گانه استراتژيك در جلسه هيات مديره شركت توانير اظهار داشت: كليات اهداف تنها با اصلاح عبارت هدف «مديريت عرضه و تقاضاي برق» به صورت «مديريت يكپارچه و هماهنگ عرضه و تقاضاي برق» مورد پذيرش اعضاي هيات مديره قرار گرفته است.
وي با تاكيد بر اينكه اهداف مذكور همگي از لحاظ اهميت در يك سطح قرار دارند افزود: بنا به درخواست اعضاي هيات مديره، اولويت بندي اهداف در جلسه شورا تنها از حيث نگاه اجمالي به فهرست كلي اهداف و برداشت استفاده كنندگان در اين جلسه انجام مي شود.
رضا شرطان دبير شوراي راهبري مديريت استراتژيك صنعت برق در اين جلسه ضمن ارايه مقدمه اي درخصوص مبحث برنامه ريزي استراتژيك به عنوان جزئي از مديريت استراتژيك گفت: رويكرد طرح مديريت استراتژيك مبتني بر رويكرد توصيفي و اجتناب از الگوريتم ها و برنامه ريزي مرحله به مرحله از مباحث روز دنيا است.
وي افزود: برنامه ريزي استراتژيك در واقع جزئي از مديريت استراتژيك است و بايد الگوهايي ايجاد و سازمان روي اهدافي كه ترسيم كرده متمركز شود.
رضا شرطان در بخش ديگري از سخنانش با بيان اينكه منظور از اولويت بندي اهداف، اولويت زماني واجرايي آنهااست، گفت: مي خواهيم ببينيم هر يك از شاخصهاي KPI در دو برنامه 5 ساله به چه صورت بايد پايش شوند و اولويت زماني مطرح است.
وي تصريح كرد: نكته اساسي در اين خصوص اين است كه هر يك از اهداف به لحاظ اهميت موضوع يكي از عناصر زيربنايي چشم انداز هستند و هيات مديره روي اولويت بندي زماني آنها تاكيد دارد.
عبدالصاحب ارجمند مدير كل دفتر راهبري و نظارت بر انتقال و توزيع برق وزارت نيرو و از اعضاء اين شورا در ادامه اين جلسه ضمن ارايه پيشنهادي جهت تعيين سهم هر شاخص KPI و ميزان سهم هر يك از آنها در هر هدف گفت: به دليل تعداد اهداف و شاخصها، براي هر هدف استراتژيك يك شاخص اصلي براي سهولت كنترلهاي بعدي مشخص و سپس اهداف و شاخص ها را وزن دهي كنيم.
وي خاطرنشان كرد: براي اين وزن دهي فرمول هاي مختلفي وجود دارد و فرض بر اين است كه تمام اهداف در سال اول داراي اولويت نخواهند بود و بررسي اهداف در هر سال براساس وزن آن صورت مي گيرد.
وي با توجه به شرايط موجود صنعت برق، خواستار تعيين حداقل سه سناريوي خوب، متوسط و بد براي اهداف شد.
ادامه جلسه با بحث و تبادل نظر اعضا درخصوص روش اولويت بندي اهداف همراه بود كه در نهايت با اجماع نظر اعضا اهداف اولويت بندي شدند.
در اين جلسه همچنين مهندس شريعت خواه دبير كارگروه تخصصي معاونت هماهنگي توزيع درخصوص شاخصهاي مرتبط با اين كارگروه از جمله «رؤيت پذيري شبكه توزيع» و «ضريب هوشمندسازي شبكه» مطالبي ارايه كرد.

در پايان مقرر شد كارگروههاي تخصصي هماهنگي انتقال و توزيع، نظرات تكميلي و اصلاحي خود را درخصوص شاخصهاي پيشنهادي دكتر رجبي نماينده كارگروه مديريت شبكه در هدف اتوماسيون و هوشمندسازي شبكه برق و همچنين يك شاخص جديد درخصوص سيستم Earth با درنظر گرفتن مشتركان فعلي و جديد به جاي شاخص «تعداد انشعابات داراي سيستم Earth به كل انشعابها» و شاخصهاي «ميزان انطباق مبلمان شهري» و «تعداد حوادث انساني منجر به قطع عضو يا فوت در صنعت» را مورد بررسي قرار دهند و نتايج را تا قبل از جلسه آتي شورا جهت تصميم گيري و نهايي سازي ارائه كنند.

کد خبر : 85703
تاریخ : یکشنبه ، ٢٣ اردیبهشت ١٣٩٧ ١٤:٣٣
تعداد بازديد : ٦٤٤
فرستنده خبر : روح اله حميديان اهور