سازوكارهاي مشاركت دادن مصرف كنندگان را در تصميم سازي ها طراحي كنيم

وزير نيرو تاكيد كرد: سازوكارهاي مشاركت دادن مصرف كنندگان را در تصميم سازي ها طراحي كنيم.

به گزارش پايگاه خبري توانير به نقل از روابط عمومي برق آذربايجان، رضا اردكانيان كه از طريق ويدئو كنفرانس از محل وزارت نيرو براي حاضران در همايش مديران روابط عمومي هاي صنعت آب و برق كشور در تبريز سخن مي گفت، طي سخناني اصلي ترين گفتمان و رويكرد دوران جديد مديريت منابع آب و انرژي را مديريت توامان عرضه، مصرف و تقاضا دانست و افزود: تحقق اين مهم مستلزم دانش و فعاليت اجتماعي گسترده است كه روابط عمومي به عنوان ركن مهم مديريت در اين دوران تلقي مي شود.

وزير نيرو با تاكيد بر اينكه روابط عمومي هاي مجموعه وزارت نيرو در اين دوران پنج وظيفه اساسي را بر عهده دارند، ادامه داد: اگر چه در گذشته نيز كم و بيش به اين مسائل پرداخته شده اما هرگز در چارچوب سياست هاي منسجم معطوف به مديريت مصرف و تقاضا و در سطح و هم ارزش با بخش هاي فني ساختار و عملكرد وزارت نيرو به اين مسائل پرداخته نشده است.

وي نخستين وظيفه اساسي روابط عمومي هاي وزارت نيرو را كاستن از كم اعتمادي بين مردم و سازمان هاي مرتبط با صنعت آب و برق برشمرد و افزود: فضايي از كم اعتمادي در تمامي سطوح جامعه بعضا قابل مشاهده است و مسائلي همچون كم بارشي، وضعيت نامناسب منابع آب زيرزميني و يا اقتصاد نامتوازن بخش آب و انرژي كه در مجموعه وزارت نيرو به عنوان تهديدي جدي تلقي مي شود، مردم آنگونه كه بايد به آن ها باور ندارند و يا نسبت به آن كم اعتماد هستند.

اردكانيان يادآور شد: امروزه دوراني كه روابط عمومي ها صرفا به عنوان يك ابزار تبليغاتي و يا وسيله اي محدود براي ارتباط با رسانه ها و به ويژه به عنوان ابزاري در كنار يا در دست مديران ارشد براي نمايش عملكردها باشند گذشته است. روابط عمومي فعاليتي دانش محور، مبتني بر شناخت عميق از وضعيت موجود، داراي توانمندي لازم براي ارتباط گيري با مردم و ساخت اعتماد است. طبيعتا هر اقدامي كه انجام مي دهيم اگر منجر به ساخت اعتماد نشود، مردم نيز برداشت مناسبي از آن نخواهند داشت.

وزير نيرو خطاب به حاضران در اين همايش، گفت: در جايگاه روابط عمومي ريشه هاي كم اعتمادي مردم به مجموعه وزارت نيرو را شناسايي و براي حل اين مشكل راهكارهاي مربوطه را پيشنهاد كنيم. شما همكاران مجاز هستيد براي تحقق اين امر برترين نخبگان را در استان ها، مناطق و شهرستان هاي خود به كار بگيريد و از دانش هاي موجود استفاده كنيد.

وي دومين وظيفه روابط عمومي هاي وزارت نيرو را ارتقاي سواد آب و انرژي در مخاطبان و به ويژه مردم برشمرد و افزود: ما پيش از اين چندين دهه به درستي به ساخت زير ساخت هاي تامين آب و انرژي مشغول بوده ايم كه در آن دوران بنا بر ضرورت ، كمتر به موضوع ارتقاي سواد آب و انرژي مردم پرداخته ايم.

اردكانيان تصريح كرد: سواد آب و انرژي مجموعه اي از داده ها و اطلاعاتي است كه به مردم منتقل مي شود تا ابعاد مختلف مقوله آب و انرژي را بشناسند، قادر باشند به درستي در مورد آن تفكر و نقش آن را در زندگي خود درك كنند، روابط متقابل بين آب، غذا و انرژي را دريابند و براي عمل مناسب و سازگار با كم آبي و شرايط انرژي كشور آمادگي داشته باشند.

وزير نيرو با اشاره به تشكيل كارگروه ملي سازگاري با كم آبي در كشور، گفت: براي نخستين بار تلاش خواهيم كرد كه با كمك هم به جاي استفاده از واژه مقابله با خشكسالي كه به لحاظ زماني شرايطي موقتي را به ذهن مبادرت مي كند از عنوان سازگاري با كم آبي كه در ذات خود داراي استمرار و هميشگي است استفاده كنيم كه جامعه ما به خوبي بداند موضوع كم آبي همزاد با اقليم ماست و بايستي برنامه هاي زندگي، توسعه و رونق توليد خود را در كشور براساس شرايط كم آبي بازنگري كرده و براساس آن تدوين و اجرا كنيم.

اردكانيان ادامه داد: بخش مهمي از برنامه هاي روابط عمومي بايد معطوف به ارتقاي اين سطح آگاهي ها و سواد عمومي باشد به نحوي كه چنان چه ضرورت داشت از سطح مدارس كار شروع شده و تا سطح دانشگاه ها و ساير نهادها تعميق پيدا كند تا در جامعه همانگونه كه به شكل وسيعي همه آحاد كشور با اين دو كالا درگير و مرتبط هستند، سطح سواد عمومي نيز نسبت به مسائل مرتبط با آب و انرژي هم به يك سواد همه گير و فراگير برسد.

وزير نيرو وظيفه سوم روابط عمومي ها را توسعه ارتباطات و گفت وگو ميان تمامي ذينفعان آب و انرژي برشمرد و گفت: آب و انرژي مسائلي پيچيده هستند و زماني در حل اين مسائل به موفقيت مي رسيم كه بتوانيم گفت وگوهاي صريح دامنه دار و فراگيري درباره اين دو مقوله را در ميان تمامي ذينفعان سازمان دهي كنيم.

وي خاطرنشان كرد: دوران مديريت مصرف و تقاضا بدون مشاركت فعالانه با مصرف كنندگان راه به جايي نخواهد برد لذا مي بايست در عين حال پرداختن به امور تامين آب و برق، همزمان در ساختار وزارت نيرو و در عملكرد خودمان اين تحول و تغيير را سازمان دهيم و هر روز بيش از روز گذشته ارتباطات خود را با جامعه مصرف كننده و متقاضي فعال تر كنيم. اين ارتباط و فعال شدن آن ارتباطي بالا به پايين نخواهد بود بنابراين بايستي سازوكارهاي مشاركت دادن مصرف كنندگان را در تصميم سازي ها كم كم طراحي كنيم.

اردكانيان در تكميل اين بخش از سخنان خود گفت: پيش نياز و پيش شرط چنين سازوكاري اين است كه ما ابتدا بين خودمان و با همكاران خودمان اين همكاري و مشاركت جويي و مشاركت پذيري را تمرين كنيم و سپس به عنوان يك مجموعه منسجم داراي هدف مشترك با ساير ادارات كل و سازمان مستقر در استان ها و بعد از آن به عناون يك مجموعه سازمان دولتي هدفمند تحت مديريت نماينده عالي دولت در استانداري ها با ساير بخش ها و مصرف كنندكان چه در شكل هاي فردي كه بيشتر مصارف شرب را در برمي گيرد و چه در ارتباط با تشكل هاي مصرف كننده كه همچون صنايع بزرگ و بخش هاي مرتبط با حوزه كشاورزي اين امر را محقق كنيم.

وي تاكيد كرد: اگر قادر باشيم 10 درصد بهره وري را در بخش آب كشاورزي ارتقا دهيم مطمئنا تضمين بسيار بالايي براي رفع هرگونه نگراني براي تامين آب مصارق شرب و صنعت خواهيم داشت. اين بخش پيچيده مسئله است كه به تنهايي از عهده دستگاه وزارت جهاد كشاورزي ساخته نيست و ما مي بايست در يك همكاري نزديك با جهاد كشاورزي و ساير بخش ها دولت را در تحقق اين هدف ياري كنيم.

وزير نيرو با اشاره به اينكه روابط عمومي بايستي بعد محلي آب و انرژي را مورد توجه قرار دهد، بيان كرد: بايستي براي هر منطقه و محله گفت وگو درباره اين دو مقوله بين نخبگان، مردم، مقامات و ساير ذينفعان سامان پيدا كند. مسئله آب در اصفهان با مازندران متفاوت است. مسئله برق در خوزستان گرمسير با اردبيل سردسير متفاوت است. روابط عمومي در چنين بخشي است كه مهم تر ديده مي شود.

وي وظيفه چهارم روابط عمومي ها را پاك كردن اطلاعات بعضا غلط موجود در نزد مردم درباره وضعيت منابع و صنعت آب و برق دانست و گفت: ذهن تمامي ذينفعان در مورد آب و انرژي مملو از اطلاعاتي است كه بعضا نياز به تصحيح دارد. مديران روابط عمومي هستند كه اين تصور بعضا ناصحيح را كه چون آب شرب و بهداشت كمتر از 6 تا هفت درصد منابع آب كشور را به خود اختصاص مي دهد پس نسبت به آب كشاورزي اهميت زيادي ندارد بايد از ذهن ها پاك كنند.

وزير نيرو ادامه داد: بايد محدويت هاي تامين آب شرب، محدويت هاي جابجايي جمعيت مسكون و تمامي هزينه هاي مرتبط با اين امر را بايد توضيح داد. اين توضيحات بايستي در پايين ترين سطح جامعه و در ارتباط نزديك با هر منطقه و محلي با استفاده از تمامي شيوه هاي ارتباطي صورت بگيرد.

اردكانيان اضافه كرد: تصورات نادرست در مورد اقتصاد آب و انرژي بايد توسط عملكرد خوب و فعالانه روابط عمومي ها اصلاح شود. يكي از وظايفي كه رئيس جمهور در پيوست حكم بنده مشخص كرده اند اجراي قانون انتشار و دسترسي آزادانه به اطلاعات است. روابط عمومي نقش اساسي را براي اجراي اين قانون بر عهده دارند. ما انبوهي از اطلاعات در اختيار داريم كه طبقه بندي شده نيستند و مي توان آن ها را به ذينفعان منتقل كرد تا در ارتقاي شفافيت و سطح اعتماد عمومي كمك كننده باشد.

وي شبكه سازي از نخبگان هر منطقه براي همكاري بيشتر با صنعت آب و برق را پنجمين وظيفه روابط عمومي ها دانست و گفت: ما زماني موفق خواهيم بود كه در اين حوزه تنها نباشيم و جامعه و نخبگان مردم كه در جايگاه مهم و تاثيرگذاري بين مردم قرار دارند با همراه باشند.

وزير نيرو عنوان كرد: زماني كه صرفا به دنبال ايجاد تاسيسات زيرساختي تامين آب و انرژي بوديم شايد اين تنهايي چندان آزار دهنده نبود و ما طبيعتا مي توانيم همچون هر پروژه عمراني ديگري اطراف محوطه ساخت نيروگاه و سد را فنس بكشيم و مشغول به كار شويم. مشاركت مردم در همان دوران هم كمك حال بود ولي عدم مشاركت آن ها نيز چندان تاثيرگذار نبود. وجود منابع مالي كافي و دانش طراحي و ساخت كفايت مي كرد كه پروژه به نتيجه برسد و عرضه شود اما در دوره جديد بدون مردم هيچ كار مهمي انجام شدني نيست.

اردكانيان خاطرنشان كرد: ما درصدديم مشتركان خانگي، تجاري، كشاورزي و صنعتي در مديريت مصرف و تقاضا مشاركت كنند. اين كاري نيست كه به راحتي انجام شدني باشد و بدون يك ارتباط وسيع و پشتوانه سطح قابل قبولي از اعتماد عمومي عملي باشد. زماني كه قرار باشد چنين كاري انجام دهيد نيازمند نقاط اتصال مناسبي با مردم هستيد كه در اين بين جمع هاي برگزيدگان مردم همچون نمايندگان مجلس، اعضاي شوراي شهر و روستاها و... همكاران شما و ما خواهند بود.

وي اظهار كرد: هر فردي كه علاقه مند است براي پايدارسازي منابع آب و انرژي اين سرزمين فعاليت كند همكار ماست. ما در پي وزارت نيرويي به گستره كل سرزمين خود هستيم. در حالي كه كشور ما به لحاظ شرايط تغيير اقليمي به سمت گرم تر شدن و كم بارش تر شدن و محدويت منابع زيست محيطي و البته افزايش معقول جمعيت و تقاضا پيش مي رود جز با يك همكاري نزديك و ارتباط معنادار با مردم برنامه هاي ما انجام شدني نيست.

وزير نيرو يادآور شد: ما نه نياز داريم كه خود را نسبت به آنچه در گذشته انجام شده يا نشده شرمنده بدانيم و نه در نقطه مقابل آن مي بايست تاييد كننده صد درصدي همه عملكرد خود باشيم. اقتضائات دوران مديريت تامين و عرضه با دوران مديريت مصرف و تقاضا متفاوت است و الزامات متفاوتي هم دارد. مهم اين است كه ما قادر به درك اين تفاوت باشيم زماني كه اين تقاوت را درك كرديم مي دانيم كه ماموريت هاي جديدي داريم و اين ماموريت ها نيازمندهاي جديدي خواهد داشت و داراي اقتضائات و الزامات جديدي است كه بايد به آن ها بپردازيم.

اردكانيان خاطرنشان كرد: ما بايستي دقت كنيم كه ما يك طرف ميز و مردم به عنوان مصرف كننده آن سوي ميز قرار ندارند بلكه ما همه در يك طرف ميز قرار گرفته ايم و آن سوي ميز مسئله اي به نام پايدارسازي منابع آب و انرژي قرار گرفته است.

وي در تكميل اين بخش از سخنان خود گفت: اين دوران، دوره شكوفايي فعاليت روابط عمومي هاست. اين عرصه يك عرصه تخصصي و حرفه اي است و همه كساني كه يا داوطلب كار در اين زمينه هستند و يا درگير و مشغول كار هستند مي بايست اين ضرورت را كاملا درك كنند و البته چنان چه نواقصي هم وجود دارد مديريت شركت ها و ستاد وزارت نيرو موظف به رفع آن هستند. اگر اين پنج كار را به درستي انجام دهيم آماده خواهيم بود كه تا پايان دولت دوازدهم به بخش هاي عمده هدف هاي خود و برنامه وزارت نيرو دسترسي پيدا كنيم.

وزير نيرو مهم ترين هدف اين مجموعه را اميدواري واقعي مردم دانست و گفت: علي رغم تمامي مشكلات موجود مي توانيم با اصلاح بد مصرفي با كم آبي نيز سازگار شويم و به تدريج نقاط ضعف و مشكل را برطرف كنيم و در تامين منابع انرژي نيز مصرف بهينه مددكار ما باشد و ما را از سرمايه گذاري هاي سنگين و دشوار در زمينه توليد انرژي بي نياز كند.

وي با تاكيد بر اينكه وظيفه ما مقابله با هرگونه آثار و علايم ياس اجتماعي در اين زمينه است، گفت: ما نبايد تصور كنيم كه تنها كارمند وزارت نيرو هستيم. زماني كه ياس فراگير شود مسلما از حوزه آب و برق به ساير بخش ها نيز تسري پيدا مي كند. ما با اميدآفريني در عرصه مديريت آب و برق به كليت نظام و كشور و به نسلهاي آينده خود خدمت مي كنيم.

اردكانيان با تاكيد بر اينكه در تلاش براي توانمندسازي مردم براي غلبه بر بدمصرفي در بخش آب و انرژي هستيم، اضافه كرد: ما نمي خواهيم با دادن اطلاعتي ناشي از كم بارشي و كمبود برق و احتمال خاموشي و جيره بندي آب و نظاير آن مردم را بترسانيم و از رهگذر اين ترساندن و نگران كردن آن ها افراد را وادار به اصلاح بد مصرفي كنيم بلكه درصدديم به مردم بگوييم با كمك يكديگر چه فعاليت هاي را مي توانيم انجام بدهيم و اين اقدامات هر چند كوچك چه تاثيرات بزرگي را به همراه دارد.

وي يادآور شد: در چهل سال گذشته كه در دوره هاي ما گرفتار مشكلات كم بارشي بوده ايم به جاي اينكه از آن مقطع خشكسالي در كنار تمامي سختي ها به عنوان يك فرصت استفاده كنيم و نگاه عميق تري داشته باشيم و توجه جامعه را به شيوه هاي مصرف توجه كنيم متاسفانه در يك قرارداد نانوشته همه ما از جمله دست اندركاران، مردم، رسانه ها و افكار عمومي توجه خود را بيشتر معطوف به راه هاي جديد تامين منابع آب و انرژي كرده ايم و اين شيوه ها و عادات بدمصرفي در ما نهادينه شده است.

وزير نيرو تصريح كرد: ما اگر به شيوه هاي مصرف خود نپردازيم مطمئنا جز اينكه زمان را از دست بدهيم هيچ هنري نكرده ايم. ما ضمن اينكه به مطالعه و اجراي طرح هاي تامين آب خواهيم پرداخت ولي پرداخت به اين مسائل در سطح افكار عمومي نبايد موجب غفلت ما از اصلاح شيوه هاي مصرف شود.

وي تاكيد كرد: اگر بنده كمتر از لغت بحران آب استفاده مي كنيم به اين معنا نيست كه اعتقادي به وجود بحران ندارم بلكه به اين معناست كه نمي خواهم شريك اين تلقي ناصحيح شوم كه بحران را صرفا در كم باشي مي بينيم.

اردكانيان در پايان خاطرنشان كرد: اگر بارش ها به ميزان نرمال هم برسد كماكان بحران داريم. ما تا زماني كه سه ميليارد مترمكعب فاضلاب خام جمع آوري و تصفيه نشده در پهنه آب هاي سطحي و زيرزميني رها مي شود بحران داريم. ما زماني كه به طور متوسط 25 درصد آب شيرين در شبكه هاي توزيع به حساب نمي آيد و هدر مي رود بحران داريم ما زماني كه كشت هاي ممنوعه را در برخي نقاط كشور رو به توسعه مي بينيم بحران داريم. ما زماني كه بهره وري لازم را در بخش آب كشاورزي نداريم بحران داريم. ما زماني كه طرح آمايش سزميني نداريم بحران داريم. ما زماني كه به اين مسائل اصلا توجه نداريم بحران داريم پس بحران مساوي با كم بارشي نيست و بايد اين مفاهيم را در داخل جامعه نهادينه كنيم.

کد خبر : 85699
تاریخ : شنبه ، ٢٢ اردیبهشت ١٣٩٧ ١٩:٥٥
تعداد بازديد : ٥٣٦
فرستنده خبر : بتول ميرزايي