سند چشم انداز توانير در افق 1404 نهايي شد

تعيين اهداف 12 گانه صنعت برق در سند چشم انداز توانير

سند چشم انداز شركت توانير در افق سال 1404 پس از جلسات متعدد، نهايي شد. در اين سند اهدافي 12 گانه براي صنعت برق ترسيم شده است كه از آن جمله مي توان به تاب آوري شبكه و توانمندي صنعت در مديريت بحران و پدافند غير عامل، اتوماسيون و هوشمندسازي شبكه برق، كسب فناوريهاي نوين و كاربردي، مركزيت تبادل برق در منطقه و مديريت عرضه و تقاضاي برق اشاره كرد.

مهندس كرم رضائي معاون تحقيقات و منابع انساني شركت توانير و نايب رييس شوراي مديريت استراتژيك صنعت برق ضمن اعلام اين خبر گفت: مديريت عرضه و تقاضاي كارا، مطمئن، پايدار و فراگير برق ماموريتي تعريف شده براي دستيابي به چشم انداز ترسيم شده شركت توانير در افق 1404 است.
وي افزود: طرح تدوين «سند مديريت استراتژيك صنعت برق تا افق 1404» به عنوان گامي در جهت تحقق چشم انداز 20 ساله جمهوري اسلامي ايران، برنامه راهبردي 1404 وزارت نيرو و همچنين نقشه راه صنعت برق كه تصويري از آينده مطلوب را براي صنعت برق نمايان مي سازد شروع شده است.
معاون تحقيقات و منابع انساني توانير همچنين با اشاره به ارزشهاي محوري شركت توانير، عمده ترين ارزشهاي تعريف و تدوين شده را پايبندي به قانون، نظم و انضباط، پايبندي به ارزشهاي ديني، اخلاقي و حرفه اي، مشتري مداري و تكريم ذي نفعان، پاسخگويي مسوولانه، گردش شفاف اطلاعات، تعامل سازنده با جامعه و ارتقاي سطح اعتماد عمومي عنوان كرد.
وي در ادامه از آينده نگري و تلاش براي آينده روشنتر، خودباوري، خلاقيت و نوآوري، مشاركت سازماني و كار گروهي، خدمت رساني پايدار با كيفيت، به موقع و ايمن، دانش گرايي، يادگيري و تعالي سازماني و بهره وري، توسعه پايدار و توجه به الزامات زيست محيطي و احترام به مالكيت مادي و معنوي به عنوان ديگر ارزشهاي محوري شركت توانير براي رسيدن به توانير آرماني ياد كرد.
مهندس رضايي؛ مديريت استراتژيك صنعت برق را يكي از نتايج طرحهاي تعالي سازماني برشمرد و به عنوان سابقه اي از اين بحث گفت: در پي تشكيل جلسات تعالي سازماني طي 55 جلسه درطول سالهاي 92 و 93 با حضور مديران كل دفاتر و نمايندگان معاونتها ضمن آشنايي با ماموريتهاي سازماني حوزه هاي مختلف شركت، زمينه هاي بهبود توسط همكاران احصا و با مشاركت جدي آنها در نهايت طرحهاي بهبود از اين جلسات در طي دو سال به دست آمد.
وي ادامه داد: اين طرحهاي بهبود پس از ساماندهي، يكپارچه سازي و پالايش توسط مهندس شرطان، در قالب يك برنامه زماني اولويت بندي 3 ساله تهيه و به منظور اعلام برنامه زمان بندي اجرا براي معاونتها و دفاتر مربوطه ارسال و در نهايت پس از اتمام اين فرآيند طرحهاي بهبود تنظيم و با امضاي مديرعامل شركت توانير به تمامي معاونتها و دفاتر مستقل ابلاغ شد كه يكي از طرحهاي با اولويت بالا پروژه استقرار نظام مديريت استراتژيك صنعت برق بود.
معاون تحقيقات و منابع انساني شركت توانير تدوين نقشه راه صنعت برق كشور را يكي از دستاوردهاي بسيار اثربخش اين جلسات عنوان كرد و افزود: از سال 93 تا انتهاي 94 با حضور 18 نفر از صاحبنظران، مديران، نمايندگان هيات مديره شركتهاي وابسته و تابعه طي حدود 20 جلسه برگزار و در پي آن نقشه راه صنعت برق درقالب 7 محور اصلي و موضوعات استراتژيك و استراتژيهاي مربوطه، تدوين و پس از تصويب هيات مديره شركت به تمام شركتهاي زيرمجموعه، معاونتها و دفاتر توانير ابلاغ شد.
وي با بيان اينكه موضوع مديريت استراتژيك يكي از بحثهاي پرتكرار و با اولويت بالا در طرحهاي تعالي سازماني بوده و همكاران بر شكل گيري مديريت استراتژيك در صنعت برق اعتقاد داشتند اظهار داشت: با همكاري دفتر توسعه مديريت و بهره وري شركت توانير دراواخر سال 95 اين طرح آغاز و با پيگيريهاي انجام شده، دكتر اميران به عنوان مشاور اين طرح انتخاب شد.
مهندس رضائي تصريح كرد: در سال جاري با همكاري شركت توانير و مشاور اين طرح فاز شناخت با برگزاري جلسات اختصاصي با معاونتها و دفاتر احصا و وضعيت صنعت برق در حوزه مديريت استراتژيك مشخص شد.
وي با بيان اينكه در ابتداي سال 96 فاز شناخت پس از دريافت از مشاور به معاونتها و دفاتر مرتبط به منظور همگرايي لازم ارسال شد، گفت: پس از برگزاري جلسات متعدد با معاونتها و بررسيهاي انجام شده كمترين ميزان انحراف بين بازتابها از معاونتها با فاز شناخت وجود داشت كه اين نشان از دقت كار مشاور و دفتر توسعه مديريت و بهره وري شركت توانير دارد.
وي با اشاره به لزوم تشكيل شوراي راهبري مديريت استراتژيك صنعت برق پس از فاز شناخت اظهار داشت: اين شورا به رياست مديرعامل شركت توانير، نايب رييسي معاونت تحقيقات و منابع انساني شركت، مهندس شرطان به عنوان دبير و 22 عضو ديگر متشكل از معاونان و مديران كل توانير، مديرعامل و يكي از معاونان شركت مديريت شبكه و برخي نماينگان شركتهاي زير مجموعه شكل گرفت و از شهريور سال جاري به صورت هفتگي جلسات آن برگزار شد.
مهندس رضائي با بيان اينكه تاكنون 12 جلسه در اين خصوص برگزار شده است، گفت: با مشاركت جدي همكاران در اين جلسات موفق شديم چشم انداز، ماموريت و ارزشهاي سازماني صنعت برق را احصا و پس از طرح در هيات مديره شركت با تغييرات جزيي و نگارشي تصويب و با امضاي مديرعامل شركت توانير به شركتهاي زيرمجموعه و در سطح توانير ابلاغ كنيم.
وي با اشاره به اينكه در مرحله بعد لازم بود اهداف استراتژيك شركت احصا شود، افزود: اين موضوع نيز يكي از موارد بسيار انرژي بر در داخل شورا بود كه پس از جلسات متعدد و طرح موضوعات مختلف، در آخرين جلسه شورا 12 هدف استراتژيك براي صنعت برق كشور نهايي شد و جهت بررسي و تصويب به هيات مديره اعلام شده كه به شرح ذيل است:
اهداف استراتژيك صنعت برق:
1- تأمين برق مطمئن و پايدار
2- تأمين برق اقتصادي
3- كاهش تلفات برق
4- اصلاح، بهينه سازي و توسعه زيرساختهاي شبكه برق
5- تأمين منابع مالي و تنوع بخشي به سبد سرمايه گذاري در برق
6- ارتقاي سطح رضايتمندي مشتركان، متقاضيان و ساير ذي نفعان
7- انطباق فعاليتها با ملاحظات زيست محيطي، ايمني و سلامتي
8- تاب آوري شبكه و توانمندي صنعت در مديريت بحران و پدافند غير عامل
9- اتوماسيون و هوشمندسازي شبكه برق
10- كسب فناوريهاي نوين و كاربردي
11- مركزيت تبادل برق در منطقه
12- مديريت عرضه و تقاضاي برق

معاون تحقيقات و منابع انساني شركت توانير با بيان اين كه در حال حاضر وارد فاز تدوين KPI صنعت برق (شاخصهاي اختصاصي و كليدي عملكرد كه مي تواند هدايت صنعت برق را انجام دهد) شديم گفت: در ابتدا تعداد KPI استخراج شده صنعت برق 100 مورد بود كه پس از بررسيهاي انجام شده در 58 مورد خلاصه و توسط دبيرخانه به كارگروههاي تخصصي مربوطه ارسال شد.
وي تعداد كارگروههاي تخصصي در معاونتها و دفاتر مرتبط با حوزه مديريت استراتژيك را 9 كارگروه عنوان كرد و افزود: اعضاي شورا كه سرپرستي اين كارگروهها را در معاونتها و دفاتر برعهده دارند پس از بررسي تخصصي موضوعات، درنهايت يك كار دقيق و كارشناسي به اين شورا ارائه مي دهند.
مهندس رضائي بررسي kpI صنعت برق را يكي از وظايف محوله به اين كارگروهها عنوان كرد و گفت: با توجه به نظر مشاور لازم است تعداد KPI ها محدود شود و در سطح مديران ارشد، موارد بسيار اثرگذار به منظور اطمينان از صحت مسير حركت شركت استخراج و در مراحل و سطوح پايين تر تعداد اين شاخصها بيشتر باشد.
وي تصريح كرد: پس از انجام KPI، و هدفگذاري شاخصها و تدوين استراتژيهاي مربوطه و سهم حوزه هاي مختلف ، در گزارش عملكردي سالانه شركت اين شاخصها از سوي دفتر امور مجامع پيگيري شده و هيات مديره شركتها در قبال شاخصهاي مشخص شده براي شركت پاسخگو خواهند بود.
وي هدف اصلي از اين طرح را آگاهي همكاران از اهداف شركت و نقش آنها در رسيدن به اين اهداف عنوان و اظهار اميدواري كرد با عملياتي شدن مديريت استراتژيك و خروجي آن سهم شركت توانير، معاونتها، دفاتر مشخص و برشهاي سازماني براي شركتهاي زيرمجموعه انجام شود.
مهندس رضائي در پايان ضمن تشكر از مشاركت فعال اعضاي شورا و كارگروههاي تخصصي از زحمات دفتر توسعه مديريت و بهره وري و دبيرخانه شوراي راهبري مديريت استراتژيك به عنوان متولي اين امر قدرداني و ابراز اميدواري كرد با همگرايي كه در صنعت برق وجود دارد شاهد توسعه، تحول و تعالي بيشتر اين حوزه و تحقق چشم انداز باشيم و تمامي همكاران جهت رسيدن به اهداف از چشم انداز و ماموريت صنعت برق كشور آگاهي يابند.
مهندس قنبرزاده مديركل دفتر توسعه و بهره وري شركت توانير نيز در اين گفت وگو با اشاره به اين كه اطلاع همكاران از چشم انداز، ماموريت و اهداف موجب تعلق سازماني مي شود، بر اطلاع رساني مناسب در اين زمينه تاكيد كرد.
در اين گفت وگو همچنين مهندس شرطان رييس گروه مطالعات راهبري و دبير شوراي راهبري مديريت استراتژيك صنعت برق هدف از انجام اين طرح را استقرار نظام مديريت استراتژيك صنعت برق كشور اعلام كرد و گفت: تدوين سند راهبردي صنعت يكي از نتايج اين طرح است و هدف اصلي ايجاد و تقويت تفكر استراتژيك و استراتژي محوري درصنعت و رسيدن به چشم انداز مطلوب و اهداف سازماني در قالب نظام مديريت استراتژيك است.
وي با بيان اينكه فضاي استراتژي يك فضاي كاملاً پويا و در حال تغيير است، اظهار داشت: لازم بود تا با توجه به تغييرات صنعت برق در محيط داخلي و بيروني و سند چشم انداز كشور و سند راهبردي 1404 وزارت نيرو و همچنين اجراي طرحهاي مديريت استراتژيك در سطح شركتهاي زير مجموعه، طرح استقرار نظام مديريت استراتژيك شركت مادر تخصصي توانير به منظور سامان دهي، تمركز دهي بيشتر و ايجاد پيوند و هم سوييهاي استراتژيك و عملياتي در تمامي سطوح صنعت برنامه ريزي و به اجرا درايد.

کد خبر : 85219
تاریخ : چهار شنبه، ١٦ اسفند ١٣٩٦ ٠٩:٢٢
تعداد بازديد : ١٤٥٤
فرستنده خبر : روح اله حميديان اهور