در جلسه مشترك سنديكاي صنعت برق ايران و مديران صنعت برق خراسان عنوان شد:

ضرورت توجه هرچه بيشتر، به اقتصاد صنعت برق

جلسه كارگروه سنديكاي صنعت برق ايران و شركت برق منطقه اي خراسان با هدف چالش هاي پيش روي اين صنعت در محل ساختمان مركزي شركت برگزار شد.

به گزارش پايگاه خبري توانير به نقل از روابط عمومي شركت برق منطقه اي خراسان ، در اين جلسه كه مهندس متولي زاده مديرعامل شركت برق منطقه اي خراسان، مهندس بخشي رئيس هيات مديره سنديكاي صنعت برق ايران، مهندس بهزاد عضو سنديكاي صنعت برق ايران ، مديران و ديگر اعضاي سنديكاي صنعت برق ايران و صنعت برق خراسان حضور داشتند ، مديرعامل شركت برق منطقه اي خراسان اظهار داشت: تاهنگامي كه اقتصاد برق و مدل تعرفه هاي برق اصلاح نشود ،صنعت برق كشور همچنان با چالش روبرو خواهد بود.وي افزود: بايد تلاش شود ضمن كاهش هزينه ها در تمام بخش هاي دولتي و خصوصي ، در زمينه افزايش بهره وري تلاش مضاعفي صورت گيرد.

مهندس متولي زاده در ادامه خاطرنشان ساخت: هم اكنون حدود 85 درصد ازبدهي هاي صنعت برق كشور مربوط به بدهي هاي توليد و بانك ها است و اگر سرمايه گذاري جديد در اين بخش براي چند سال كنترل شود ، فشار اقتصادي بر ساير بخش هاي اين صنعت نيزكاهش مي يابد.وي در همين رابطه تصريح كرد: تمركز بر روي مديريت بار و پيك مصرف برق ، توجه دولت و مجلس را مي طلبد و اين امر مي تواند از فشار اقتصادي بر صنعت برق بكاهد و امكان توجه بيشتر به ساير بخش ها فراهم مي گردد.

مدير عامل شركت برق منطقه اي خراسان بيان كرد: صنعت برق براساس رويه متداول توجه جدي به پاسخگويي به پيك بار دارد و براي تامين پيك مصرف برق به سرمايه گذاري در بخش توليد روي آورده اند كه اين امر فشار زيادي بر ساير بخش هاي اين صنعت وارد كرده است. مهندس متولي زاده در ادامه اظهار داشت: مصرف برق كشور در سال جاري حدود 45 ساعت از توان توليدي پيشي گرفت كه براي تامين برق در اين ساعات محدود (پيك بحراني ) ، نيازمند سرمايه گذاري هنگفتي هستيم كه با مديريت مصرف از اين سرمايه گذاري ها جلوگيري مي شود.

وي به نرخ برق نيز اشاره كرد واظهار داشت : در صورت ادامه روند موجود و عدم اقدام موثر در كاهش هزينه ها و همچنين عدم اصلاح تعرفه برق ، انتظار مي رود بدهي صنعت برق كشور تا سال 1400 از مرز 75 هزار ميليارد تومان بگذرد.

مهندس متولي زاده در پايان گفت: عدم وجود هماهنگي اثربخش بين دولت و بخش خصوصي يكي از چالش هاي مهم صنعت برق است.وي وجود ظرفيت هايي چون؛ قانون رفع موانع توليد، قانون اصلاح الگوي مصرف ، قانون حمايت از صنعت برق وقانون برنامه ششم توسعه كشور را مهم دانست و اظهار اميدواري كرد تا با اجراي اين قوانين ، كاهش فشار اقتصادي و رونق درصنعت برق كشور را شاهد باشيم.

در اين جلسه مهندس سعادتمند معاون طرح وتوسعه شركت بيان كرد: تقويت مالي و فني توليد كنندگان وپيمانكاران بايد مورد توجه قرار بگيرد و سنديكاي صنعت برق ايران در فراهم كردن زمينه اعتماد سازي سرمايه گذاران خارجي نقش بسزايي دارد.

مهندس سعادتمند ضمن اشاره به ضرورت وجود تعامل بين بخش دولت و سنديكا ، افزود: سنديكاي صنعت برق ايران به عنوان نماينده توليدكنندگان و پيمانكاران مي تواند در انعكاس نظرات و رسيدگي به مشكلات آنان نقش موثري داشته باشد.وي درپايان افزايش نظارت كيفي سنديكا و توجه به استفاده از تكنولوژي هاي جديد در توليد محصولات توليدكنندگان تحت حمايت سنديكا را خواستار شد.

در ادامه اين جلسه رئيس سنديكاي صنعت برق ايران ، نقش اين سنديكا را به عنوان بازوي اجرايي دولت در بخش خصوصي عنوان كرد و اظهار داشت: در دوره جديد هيات مديره سنديكاي صنعت برق ايران به ايجاد روابط تعاملي با دولت توجه شده و لازم است تا بايك استراتژي هماهنگ ، دولت و بخش خصوصي به دنبال سياست گذاري در صنعت برق باشند.

مهندس بخشي افزود: در اين راستا دو معاونت پژوهشي وعلمي درسنديكاي صنعت برق ايران تشكيل شده است كه اين دو معاونت با نگاه تعاملي با دولت به دنبال حل چالش هاي صنعت برق كشور هستند.

در ادامه مهندس بهزاد عضو اين سنديكا اظهار داشت: هيات مديره جديد سنديكاي صنعت برق ايران داراي پتانسيل هاي خوبي هست و اگر بخش خصوصي ضعيف شود در نهايت دولت تضعيف خواهد شد و اين مي تواند مشكلاتي براي صنعت برق كشور ايجاد كند.

کد خبر : 84667
تاریخ : سه شنبه ، ١٩ دی ١٣٩٦ ١٥:١٦
تعداد بازديد : ١٤٣٣