لزوم تعامل بين دستگاهي در مسير توسعه و پيشرفت شهر كرمان

مديرعامل و اعضاء هيئت مديره اين شركت با شهردار كرمان ديدار و گفتوگو كردند. شهردار كرمان در اين ديدار با تقدير از خدمات رساني اين شركت به مردم و روشنايي معابر سطح شهر بر تعامل بيشازپيش شركتهاي خدمترسان با شهرداري كرمان تأكيد كرد.

به گزارش پايگاه خبري توانير به نقل از روابط عمومي شركت توزيع نيروي برق شمال استان كرمان، مديرعامل و اعضاء هيئت مديره اين شركت با شهردار كرمان ديدار و گفت وگو كردند.

شهردار كرمان در اين ديدار با تقدير از خدمات رساني اين شركت به مردم و روشنايي معابر سطح شهر بر تعامل بيش از پيش شركت هاي خدمت رسان با شهرداري كرمان تأكيد كرد.

مهران عالمزاده با بيان اينكه منفعت تعامل بين دستگاهها به مردم خواهد رسيد، گفت: همه ما شهروند كرمان هستيم و بايد با تعامل بيشتر بين دستگاهي، براي آباداني شهر خود تلاش كنيم.

شهردار كرمان با بيان اينكه اميدواريم ركود اقتصادي حاكم بر جامعه مانع روند اجراي پروژه هاي شهري نشود، گفت: بايد همراهي دستگاههاي مربوط با شهرداري به حداكثر برسد تا بتوانيم پروژههاي شهري را به پايان برسانيم.

عالمزاده بر ارايه همزمان خدمات برق با شهرداري به شهروندان تأكيد كرد و گفت: بايد پيش از اينكه مردم براي ساخت و ساز دچار مشكل شوند، فضايي براي پست برق در نظر گرفته شود و نيازسنجي در اين باره انجام گيرد.

وي همچنين بر عدم پرداخت عوارض توسط برخي از شهروندان اشاره كرد و ضمن درخواست از شهروندان براي استفاده از فرصت تخفيف ها و مشوق هاي پايان سال شهرداري در جهت پرداخت عوارض شهرداري گفت: شهرداري ها براي مالكاني كه نسبت به پرداخت عوارض شهرداري اقدام نكردهاند، ابزاري ازجمله قطع برق را در اختيار دارد.

شهردار كرمان با بيان اينكه برخي از شهروندان مشكلات معيشتي دارند، گفت: البته دستگاههايي مانند شهرداري ها نيز از محل همين عوارض اداره مي شوند؛ بنابراين، پيش از استفاده از ابزارهايي مثل قطع برق، شهروندان بايد نسبت به پرداخت بدهي خود به شهرداري اقدام كنند.

مديرعامل شركت توزيع نيروي برق شمال نيز در اين ديدار با اشاره به پروژه هاي بزرگ شهري كه در كرمان شروع شده است، اظهار اميدواري كرد: با تلاش و درايت مهندس عالمزاده، شهردار كرمان، اين پروژهها هرچه سريعتر به بهرهبرداري برسند.

محمود شهبا بر تعامل شركت توزيع نيروي برق شمال با شهرداري تأكيد كرد و گفت: نفع تعامل بين دستگاهي، به مردم مي رسد.

لازم به ذكر است در اين نشست موضوعاتي ازجمله چگونگي قطع برق مالكان بدحساب شهرداري كرمان، رفع تعارض برق از پروژه تقاطع غيرهمسطح سربازان گمنام امام زمان (عج الله فرجه) و چگونگي تعامل بيشتر شهرداري با شركت توزيع نيروي برق شمال استان مورد بررسي قرار گرفت.

کد خبر : 84648
تاریخ : یکشنبه ، ١٧ دی ١٣٩٦ ١٣:٣٢
تعداد بازديد : ١٦٧٢